نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

مریم پورحسن

رتبه: 1

نمایندگی: چالوس

تراز: 5808

...

آتنا محیاپور

رتبه: 1

نمایندگی: گناباد

تراز: 5808

...

زهرا گیتی

رتبه: 3

نمایندگی: اسد آباد

تراز: 5416

...

معین اکبری

رتبه: 3

نمایندگی: شازند

تراز: 5416

...

شایان نوری

رتبه: 3

نمایندگی: شازند

تراز: 5416

...

فرهان بخشی

رتبه: 3

نمایندگی: شازند

تراز: 5416

...

علی باجلان

رتبه: 3

نمایندگی: شازند

تراز: 5416

...

پرهام آجرلو

رتبه: 3

نمایندگی: شازند

تراز: 5416

...

محب رضا عسگری

رتبه: 3

نمایندگی: شازند

تراز: 5416

...

محمدطاها نکوئی

رتبه: 3

نمایندگی: شازند

تراز: 5416

...

امیرعلی شاه منصوری

رتبه: 3

نمایندگی: شازند

تراز: 5416