نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1398/05/11

...

کوثر استادمحمدی

رتبه: 1

نمایندگی: آران و بیدگل

تراز: 8998

...

زینب اکبری

رتبه: 2

نمایندگی: استهبان

تراز: 8774

...

محمدامین امانی

رتبه: 3

نمایندگی: کرمانشاه

تراز: 8219

...

آرین آور

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 8199

...

الیاس سیمایی

رتبه: 5

نمایندگی: بادرود

تراز: 8196

تاریخ آزمون : 1398/04/28

...

کوثر استادمحمدی

رتبه: 2

نمایندگی: آران و بیدگل

تراز: 7915

...

سجاد عبداله زاده

رتبه: 3

نمایندگی: گناباد

تراز: 7757

...

آرین آور

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 7730

...

زینب اکبری

رتبه: 5

نمایندگی: استهبان

تراز: 7717

تاریخ آزمون : 1398/04/21

...

کوثر استادمحمدی

رتبه: 1

نمایندگی: کاشان

تراز: 8755

...

آرین آور

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 8175

...

الیاس سیمایی

رتبه: 3

نمایندگی: بادرود

تراز: 8161

...

ضحی فرجی پایین رودپشتی

رتبه: 3

نمایندگی: ساری

تراز: 8161

...

محمدامین امانی

رتبه: 5

نمایندگی: کرمانشاه

تراز: 8141