نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1397/03/10

...

نیما جواهری

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8396

...

میثم مقولات

رتبه: 2

نمایندگی: مشهد

تراز: 8344

...

فاطمه قربانی

رتبه: 3

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8252

...

فاطمه فیضی خادم

رتبه: 4

نمایندگی: کاشان

تراز: 8192

...

عبدالله رئیسی

رتبه: 5

نمایندگی: سراوان

تراز: 8149

...

ابوالفضل ابراهیمی مظفر

رتبه: 6

نمایندگی: آمل

تراز: 7950

...

فاطمه اسعدی

رتبه: 7

نمایندگی: قوچان

تراز: 7935

...

ریحانه پورعسگری

رتبه: 8

نمایندگی: تهران

تراز: 7809

...

هیرش صمدی تودار

رتبه: 9

نمایندگی: مریوان

تراز: 7789

...

اصلان خرم

رتبه: 10

نمایندگی: بندرخمیر

تراز: 7765

تاریخ آزمون : 1397/03/03

...

نیما جواهری

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8453

...

میثم مقولات

رتبه: 2

نمایندگی: مشهد

تراز: 8274

...

فاطمه قربانی

رتبه: 3

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8262

...

فاطمه فیضی خادم

رتبه: 4

نمایندگی: کاشان

تراز: 8227

...

مهسا صدریان زاده

رتبه: 5

نمایندگی: اهواز

تراز: 8193

...

ملیکا افروز

رتبه: 6

نمایندگی: کاشان

تراز: 8081

...

فرید حشمت جهان

رتبه: 7

نمایندگی: اردبیل

تراز: 8038

...

فاطمه اسعدی

رتبه: 8

نمایندگی: قوچان

تراز: 7904

...

ابوالفضل ابراهیمی مظفر

رتبه: 9

نمایندگی: آمل

تراز: 7796

...

سیدعلی خاموشیان

رتبه: 10

نمایندگی: یزد

تراز: 7709

تاریخ آزمون : 1397/02/28

...

نیما جواهری

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8819

...

فاطمه فیضی خادم

رتبه: 2

نمایندگی: کاشان

تراز: 8655

...

میثم مقولات

رتبه: 3

نمایندگی: مشهد

تراز: 8515

...

فاطمه قربانی

رتبه: 4

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8433

...

مهسا صدریان زاده

رتبه: 5

نمایندگی: اهواز

تراز: 8377

...

فاطمه اسعدی

رتبه: 6

نمایندگی: قوچان

تراز: 8376

...

ندا توکلی

رتبه: 7

نمایندگی: کاشان

تراز: 8168

...

معصومه رحیمی

رتبه: 8

نمایندگی: بروجن

تراز: 8009

...

فاطمه مومنی آرانی

رتبه: 9

نمایندگی: کاشان

تراز: 7975

...

مهدیه دنیادیده

رتبه: 10

نمایندگی: کاشان

تراز: 7944

تاریخ آزمون : 1397/02/14

...

فاطمه قربانی

رتبه: 1

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8540

...

فاطمه فیضی مقدم

رتبه: 2

نمایندگی: کاشان

تراز: 8325

...

نیما جواهری

رتبه: 2

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8325

...

میترا شاد

رتبه: 4

نمایندگی: شیروان

تراز: 8156

...

ملیکا افروز

رتبه: 5

نمایندگی: کاشان

تراز: 8115

...

میثم مقولات

رتبه: 6

نمایندگی: مشهد

تراز: 8078

...

ندا توکلی

رتبه: 7

نمایندگی: کاشان

تراز: 8069

...

حانیه قمری

رتبه: 8

نمایندگی: کاشان

تراز: 8065

...

فاطمه اسعدی

رتبه: 9

نمایندگی: قوچان

تراز: 7996

...

معصومه رحیمی

رتبه: 10

نمایندگی: بروجن

تراز: 7983

تاریخ آزمون : 1397/01/31

...

فاطمه فیضی خادم

رتبه: 1

نمایندگی: کاشان

تراز: 8262

...

فاطمه قربانی

رتبه: 2

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8244

...

امیرحسین کهن سال

رتبه: 3

نمایندگی: تالش

تراز: 8205

...

نیما جواهری

رتبه: 4

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8173

...

میثم مقولات

رتبه: 5

نمایندگی: مشهد

تراز: 8148

...

فاطمه اسعدی

رتبه: 6

نمایندگی: قوچان

تراز: 8141

...

مهدیه دنیادیده

رتبه: 7

نمایندگی: کاشان

تراز: 8037

...

ملیکا افروز

رتبه: 8

نمایندگی: کاشان

تراز: 8029

...

ریحانه پورعسگری

رتبه: 9

نمایندگی: تهران

تراز: 8024

...

حانیه قمری

رتبه: 10

نمایندگی: کاشان

تراز: 7986

تاریخ آزمون : 1397/01/17

...

نیما جواهری

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8426

...

میثم مقولات

رتبه: 2

نمایندگی: مشهد

تراز: 8380

...

فاطمه فیضی خادم

رتبه: 3

نمایندگی: کاشان

تراز: 8301

...

فاطمه قربانی

رتبه: 4

نمایندگی: نجف اباد

تراز: 8242

...

فاطمه مومنی آرانی

رتبه: 5

نمایندگی: کاشان

تراز: 8154

...

مهسا صدریان زاده

رتبه: 6

نمایندگی: اهواز

تراز: 8121

...

ملیکا افروز

رتبه: 7

نمایندگی: کاشان

تراز: 8117

...

نیلوفر بهرام زاده

رتبه: 8

نمایندگی: شیروان

تراز: 8041

...

فرید حشمت جهان

رتبه: 9

نمایندگی: اردبیل

تراز: 7986

...

صفیه ایمانیان

رتبه: 10

نمایندگی: کاشان

تراز: 7928

تاریخ آزمون : 1397/01/07

...

نیما جواهری

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8618

...

فاطمه قربانی

رتبه: 2

نمایندگی: فیضی خادم

تراز: 8506

...

فاطمه فیضی خادم

رتبه: 3

نمایندگی: کاشان

تراز: 8435

...

ملیکا افروز

رتبه: 4

نمایندگی: کاشان

تراز: 8417

...

میثم مقولات

رتبه: 5

نمایندگی: مشهد

تراز: 8349

...

فرید حشمت جهان

رتبه: 6

نمایندگی: اردبیل

تراز: 8031

...

فاطمه مومنی آرانی

رتبه: 7

نمایندگی: کاشان

تراز: 7924

...

اسما شجاعی

رتبه: 8

نمایندگی: شیروان

تراز: 7907

...

معصومه رحیمی

رتبه: 9

نمایندگی: بروجن

تراز: 7903

...

میترا شاد

رتبه: 10

نمایندگی: شیروان

تراز: 7793

تاریخ آزمون : 1396/12/18

...

نیما جواهری

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8467

...

فاطمه قربانی

رتبه: 2

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8369

...

فاطمه فیضی خادم

رتبه: 3

نمایندگی: کاشان

تراز: 8329

...

نیلوفر بهرام زاده

رتبه: 4

نمایندگی: شیروان

تراز: 8254

...

اسما شجاعی

رتبه: 5

نمایندگی: شیروان

تراز: 8192

...

ندا توکلی

رتبه: 6

نمایندگی: کاشان

تراز: 8139

...

معصومه رحیمی

رتبه: 7

نمایندگی: بروجن

تراز: 8033

...

فاطمه اسعدی

رتبه: 8

نمایندگی: قوچان

تراز: 8026

...

مهسا صدریان زاده

رتبه: 9

نمایندگی: اهواز

تراز: 7911

...

مهدیه دنیادیده

رتبه: 10

نمایندگی: کاشان

تراز: 7887

تاریخ آزمون : 1396/12/04

...

نیما جواهری

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8282

...

فاطمه قربانی

رتبه: 2

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8271

...

اسما شجاعی

رتبه: 3

نمایندگی: شیروان

تراز: 8193

...

فاطمه اسعدی

رتبه: 4

نمایندگی: قوچان

تراز: 8075

...

ملیکا افروز

رتبه: 5

نمایندگی: کاشان

تراز: 7971

...

میثم مقولات

رتبه: 6

نمایندگی: مشهد

تراز: 7881

...

مهدیه دنیادیده

رتبه: 7

نمایندگی: کاشان

تراز: 7854

...

معصومه رحیمی

رتبه: 8

نمایندگی: بروجن

تراز: 7843

...

فاطمه فیضی خادم

رتبه: 9

نمایندگی: کاشان

تراز: 7835

...

امید حیرانی

رتبه: 10

نمایندگی: بردسکن

تراز: 7789

تاریخ آزمون : 1396/11/20

...

محمدجواد ساری

رتبه: 1

نمایندگی: الیگودرز

تراز: 8463

...

نیما جواهری

رتبه: 2

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8358

...

فاطمه قربانی

رتبه: 2

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8358

...

معصومه رحیمی

رتبه: 4

نمایندگی: بروجن

تراز: 7917

...

ملیکا افروز

رتبه: 5

نمایندگی: کاشان

تراز: 7901

...

ریحانه پورعسگری

رتبه: 6

نمایندگی: تهران

تراز: 7887

...

فاطمه اسعدی

رتبه: 7

نمایندگی: قوچان

تراز: 7885

...

حانیه قمری

رتبه: 8

نمایندگی: کاشان

تراز: 7833

...

اسما شجاعی

رتبه: 9

نمایندگی: شیروان

تراز: 7822

...

فرید حشمت جهان

رتبه: 10

نمایندگی: اردبیل

تراز: 7802

تاریخ آزمون : 1396/11/06

...

علیرضا جدیدی

رتبه: 1

نمایندگی: الیگودرز

تراز: 9291

...

امیرحسین رفیعی

رتبه: 2

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 9212

...

اصغر حاجیان

رتبه: 3

نمایندگی: بناب

تراز: 8686

...

فاطمه فیضی خادم

رتبه: 4

نمایندگی: کاشان

تراز: 8449

...

میثم مقولات

رتبه: 5

نمایندگی: مشهد

تراز: 8419

...

فاطمه قربانی

رتبه: 6

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8413

...

فاطمه اسعدی

رتبه: 7

نمایندگی: قوچان

تراز: 8356

...

ملیکا افروز

رتبه: 8

نمایندگی: کاشان

تراز: 8311

...

فرید حشمت جهان

رتبه: 9

نمایندگی: اردبیل

تراز: 8296

...

نیما جواهری

رتبه: 10

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8245

تاریخ آزمون : 1396/10/22

...

نیما جواهری

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8745

...

فاطمه قربانی

رتبه: 2

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8645

...

محمدجواد ساری

رتبه: 3

نمایندگی: الیگودرز

تراز: 8635

...

پریسا دارا

رتبه: 4

نمایندگی: دیواندره

تراز: 8569

...

سمیه حیدری

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 8463

...

فرید حشمت جهان

رتبه: 6

نمایندگی: اردبیل

تراز: 8311

...

فاطمه فیضی خادم

رتبه: 7

نمایندگی: کاشان

تراز: 8245

...

فاطمه اسعدی

رتبه: 8

نمایندگی: قوچان

تراز: 8161

...

ابوالفضل ابراهیمی مظفر

رتبه: 9

نمایندگی: آمل

تراز: 8061

...

ندا توکلی

رتبه: 10

نمایندگی: کاشان

تراز: 8052

تاریخ آزمون : 1396/10/01

...

فاطمه قربانی

رتبه: 1

نمایندگی: نجف اباد

تراز: 8479

...

نیما جواهری

رتبه: 2

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8399

...

فاطمه فیضی خادم

رتبه: 3

نمایندگی: کاشان

تراز: 8185

...

فاطمه اسعدی

رتبه: 4

نمایندگی: قوچان

تراز: 8068

...

ملیکا افروز

رتبه: 5

نمایندگی: کاشان

تراز: 8041

...

اسما شجاعی

رتبه: 6

نمایندگی: شیروان

تراز: 8023

...

معصومه رحیمی

رتبه: 7

نمایندگی: بروجن

تراز: 7894

...

مهسا صدریان زاده

رتبه: 8

نمایندگی: اهواز

تراز: 7890

...

ابوالفضل ابراهیمی مظفر

رتبه: 9

نمایندگی: آمل

تراز: 7843

...

نیلوفر بهرام زاده

رتبه: 10

نمایندگی: شیروان

تراز: 7821

تاریخ آزمون : 1396/09/17

...

نیما جواهری

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8421

...

فاطمه فیضی خادم

رتبه: 2

نمایندگی: کاشان

تراز: 8405

...

فاطمه قربانی

رتبه: 3

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8334

...

میثم مقولات

رتبه: 4

نمایندگی: مشهد

تراز: 8306

...

مهسا صدریان زاده

رتبه: 5

نمایندگی: اهواز

تراز: 8080

...

نیلوفر بهرام زاده

رتبه: 6

نمایندگی: شیروان

تراز: 8076

...

فاطمه اسعدی

رتبه: 7

نمایندگی: قوچان

تراز: 7978

...

ندا توکلی

رتبه: 8

نمایندگی: کاشان

تراز: 7966

...

مهدیه دنیادیده

رتبه: 9

نمایندگی: کاشان

تراز: 7924

...

اسما شجاعی

رتبه: 10

نمایندگی: شیروان

تراز: 7910

تاریخ آزمون : 1396/09/03

...

امیرحسین رفیعی

رتبه: 1

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 9345

...

نیما جواهری

رتبه: 2

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8472

...

معصومه رحیمی

رتبه: 3

نمایندگی: بروجن

تراز: 8464

...

فاطمه قربانی

رتبه: 4

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8311

...

مهسا صدریان زاده

رتبه: 5

نمایندگی: اهواز

تراز: 8183

...

علی اکبر امین نژاد

رتبه: 6

نمایندگی: فسا

تراز: 8141

...

فرید حشمت جهان

رتبه: 7

نمایندگی: اردبیل

تراز: 8121

...

مهدیه دنیا دیده

رتبه: 8

نمایندگی: کاشان

تراز: 8112

...

فاطمه آل سعدی

رتبه: 9

نمایندگی: شهربابک

تراز: 8076

...

فاطمه فیضی خادم

رتبه: 10

نمایندگی: کاشان

تراز: 8040

تاریخ آزمون : 1396/08/19

...

نیما جواهری

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8132

...

فاطمه قربانی

رتبه: 2

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8015

...

فاطمه اسعدی

رتبه: 3

نمایندگی: قوچان

تراز: 7975

...

فاطمه فیضی خادم

رتبه: 4

نمایندگی: کاشان

تراز: 7879

...

ریحانه پورعسگری

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 7873

...

محمد سلیمانی

رتبه: 6

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7813

...

معصومه رحیمی

رتبه: 7

نمایندگی: بروجن

تراز: 7705

...

مهسا صدریان زاده

رتبه: 8

نمایندگی: اهواز

تراز: 7681

...

امیرمحمد ناصری منشادی

رتبه: 9

نمایندگی: یزد

تراز: 7680

...

مهدیه دنیادیده

رتبه: 10

نمایندگی: کاشان

تراز: 7673

تاریخ آزمون : 1396/08/05

...

مهرداد کیوان

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8657

...

امیر حسین رفیعی

رتبه: 2

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 8308

...

نیما جواهری

رتبه: 3

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8273

...

فاطمه قربانی

رتبه: 4

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8146

...

فاطمه فیضی خادم

رتبه: 5

نمایندگی: کاشان

تراز: 8024

...

فرید حشمت جهان

رتبه: 6

نمایندگی: اردبیل

تراز: 7913

...

میثم مقولات

رتبه: 7

نمایندگی: مشهد

تراز: 7850

...

ریحانه پورعسگری

رتبه: 8

نمایندگی: تهران

تراز: 7818

...

مهسا صدریان زاده

رتبه: 9

نمایندگی: اهواز

تراز: 7777

...

فائزه مظفری

رتبه: 10

نمایندگی: گرمسار

تراز: 7755

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

امیر حسین رفیعی

رتبه: 1

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 8643

...

فاطمه قربانی

رتبه: 2

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8066

...

نیما جواهری

رتبه: 3

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8012

...

میثم مقولات

رتبه: 4

نمایندگی: مشهد

تراز: 7953

...

مهسا صدریان زاده

رتبه: 5

نمایندگی: اهواز

تراز: 7797

...

فاطمه اسعدی

رتبه: 6

نمایندگی: قوچان

تراز: 7786

...

فاطمه فیضی خادم

رتبه: 7

نمایندگی: کاشان

تراز: 7688

...

معصومه رحیمی

رتبه: 8

نمایندگی: بروجن

تراز: 7649

...

محمدرضا عسگرنژاد

رتبه: 9

نمایندگی: تهران

تراز: 7641

...

بشیر خاطری

رتبه: 10

نمایندگی: کامیاران

تراز: 7592

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

امیرحسین رفیعی

رتبه: 1

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 8948

...

نیما جواهری

رتبه: 2

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8818

...

فاطمه قربانی

رتبه: 2

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8818