نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

راضیه رحیمی

رتبه: 1

نمایندگی: فسا

تراز: 7355

...

پریا حافظی

رتبه: 2

نمایندگی: بروجن

تراز: 7137

...

امیررضا صارمی

رتبه: 3

نمایندگی: اهواز

تراز: 7126

...

امیرحسین احمدی

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7092

...

رضوان دوستی

رتبه: 5

نمایندگی: بوشهر

تراز: 6949

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

راحیل نجفی

رتبه: 1

نمایندگی: سرپل ذهاب

تراز: 7196

...

راضیه رحیمی

رتبه: 1

نمایندگی: فسا

تراز: 7196

...

پریا حافظی

رتبه: 1

نمایندگی: بروجن

تراز: 7196

...

سید نیما حسامیان

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 7118

...

زهرا کاظمی

رتبه: 5

نمایندگی: اسلام آباد غرب

تراز: 7048