نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

علی سلاجقه

رتبه: 2

نمایندگی: کرمان

تراز: 7064

...

مهدی مشایخی

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 6976

...

آرمین ترکاشوند

رتبه: 4

نمایندگی: تویسرکان

تراز: 6947

...

محمد سینا قادری

رتبه: 5

نمایندگی: قروه

تراز: 6930

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

مهدی مشایخی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 7471

...

محمد سینا قادری

رتبه: 2

نمایندگی: قروه

تراز: 7405

...

ائلمان محمدی

رتبه: 3

نمایندگی: سلماس

تراز: 7288

تاریخ آزمون : 1396/02/21

...

علیرضا پورکرمان

رتبه: 1

نمایندگی: عباس آباد

تراز: 7136