سیدمهدی نظام زاده -

انتخاب رشته

ببخشید برای رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز حداقل چ رتبه ای برای منطقه 3 لازمه؟ یا درصد دروس؟