امیررضا هاشمی قاسم آبادی -

آزمون امگا

درمرحله تکمیل اطلاعات خطای روانسنخ 17 میدهد ونمیتوانم وارد آزمونهای امگا بشوم