حسین ملک حسینی -

انتخاب رشته

آیا برای انتخاب رشته فقط علاقه مهم است یا استعداد؟!