زهرا درستکار -

درسی

میخواستم بپرسم راهکاری برای منطق و فلسفه که درس های فراری هستند دارید؟!