دینا کرم وند -

کارنامه

من پایه ششم هستم. وقتی آزمون میدهم در سایت کارنامه ام را میبینم اما امسال هر آزمونی که میدهم وقتی کد داوطلبی ام را میزنم میگوید این کد قبلا ثبت شده است. لطفا کمک کنید تا مشکل حل شود.

کارنامه