مهدی نقی زاده -

ریاضی

من در ریاضی ضعیف هستم و هر چقدر میخوانم نمیتوانم نمره خوبی بگیرم و رشته ریاضی قبول شوم.لطفا برایم برنامه ریزی خوبی بدهید با تشکر از گاج