احمد احمدی -

برنامه ریزی تحصیلی

من بعضی روزها اصلا خوشم نمی یاد و فقط دلم می خواد بازی کنم یک راه حل به من پیشنهاد بدهید