سیدهومن سعادتی -

امتحان نمونه

برای قبولی درامتحان نمونه چکار باید کرد؟ فقط ازپایه ی نهم می آیدیانه؟خواندن کتاب درسی کافی است؟