سید امیر حسین طبایی فرد -

رتبه

من سال سوم انسانیم و با تلاش و خواندن کتابا رتبه و تراز مطلوبمو نمیارم چیکارکنم