آیلین فرزانه ثابت -

تخفیف

یه خانم از گاج به من زنگ زدن گفتن تا 200 تومان میتونم تخفیف بگیرم میشه شما بگین چطور