مهدی حسین پور -

روش مطالعه

سلام من یازدهم انسانی هستم چطور درس های تخصصی و روزی چند ساعت بخونم؟