علی اکبر غفاری -

کارنامه

سلام کارنامه با درصد برای من نیامده لطفا بفرستین