محمدامین سلیمانی دودران -

مشاور انسانی کار

میخواستم بدونم مشاور رشته انسانی دارید؟مشاور آزمونم بهم پیشنهاد کرد.