محمد مهدی عباسی -

دفتر برنامه ریزی ستاره شو

میخواستم بدونم که آیا خرید دفتر برنامه ریزی ستاره شو برای شرکت کنندگان آزمون های گاج ضروری هست؟