سجاد رستمی -

تست زنی

سلام.میخواستم بدونم چطوری بایدتست کارکنم طوری که مفهومی هم باشدتاسرجلسه آزمون درصدخوبی کسب کنم.

تست زنی