نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 00/09/05

...

فاطمه زهرا جویباری

رتبه: 1

نمایندگی: جویبار

تراز: 8252

...

ترنم رحیمی اصفهانی

رتبه: 2

نمایندگی: کرمان

تراز: 8232

...

سید مه سیما عمادی

رتبه: 3

نمایندگی: ساری

تراز: 8097

...

سینا خانی سانیج

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 8059

...

المیرا صیدی

رتبه: 5

نمایندگی: سنندج

تراز: 7888

...

فاطمه شیربندی

رتبه: 6

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7871

...

امیرحسین رشیدی

رتبه: 7

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7663

...

هانا حاتمی

رتبه: 8

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7515

تاریخ آزمون : 00/08/21

...

نرگس عزیزی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8391

...

سیده ثنا علوی

رتبه: 2

نمایندگی: زنجان

تراز: 8298

...

سینا خانی سانیج

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 8256

...

فاطمه شیربندی

رتبه: 4

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8020

...

ساینا شلمزاری

رتبه: 5

نمایندگی: مسجد سلیمان

تراز: 7757

...

هانا حاتمی

رتبه: 6

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7609

...

فاطمه زهرا جویباری

رتبه: 7

نمایندگی: جویبار

تراز: 7565

...

آوین آقایی

رتبه: 8

نمایندگی: ورامین

تراز: 7542

تاریخ آزمون : 00/08/07

...

محمدامین کریمی باوندپوری

رتبه: 1

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8594

...

زهرا مالکی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 8540

...

فاطمه زهرا جویباری

رتبه: 3

نمایندگی: جویبار

تراز: 8506

...

ابوالفضل خیراله زاده صورتی

رتبه: 4

نمایندگی: بابل

تراز: 8085

...

فاطمه شیربندی

رتبه: 5

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8057

...

هلیا عزیزی

رتبه: 6

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7821

...

محمدامین قمری

رتبه: 7

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7355

...

شیوا شمسی

رتبه: 8

نمایندگی: ساوه

تراز: 7207

تاریخ آزمون : 00/07/23

...

فاطمه زهرا جویباری

رتبه: 1

نمایندگی: جویبار

تراز: 8050

...

آیناز امیری

رتبه: 2

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7634

...

فاطمه شیربندی

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7337

...

ستاره جهانی

رتبه: 4

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7313

...

کیان خطیر

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 7311

...

رومینا حسینی

رتبه: 6

نمایندگی: تهران

تراز: 7238

...

هستی گندم کار

رتبه: 7

نمایندگی: اقلید نود و هشت

تراز: 7169

...

آرمیتا ولی زاده

رتبه: 8

نمایندگی: ملکان

تراز: 7167

تاریخ آزمون : 00/07/09

...

فاطمه زهرا جویباری

رتبه: 1

نمایندگی: جویبار

تراز: 7878

...

آیناز امیری

رتبه: 2

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7573

...

سارا جهانی

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7566

...

فاطمه شیربندی

رتبه: 4

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7549

...

عباس صفری

رتبه: 5

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7441

...

آیلین احمدی

رتبه: 6

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7435

...

ستاره جهانی

رتبه: 7

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7349

...

امیرمحمد معین

رتبه: 8

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 7214

تاریخ آزمون : 00/06/26

...

فاطمه زهرا جویباری

رتبه: 1

نمایندگی: جویبار

تراز: 8549

...

آیلین احمدی

رتبه: 2

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8100

...

فاطمه شیربندی

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8089

...

آیناز امیری

رتبه: 4

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8005

...

سارا جهانی

رتبه: 5

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7935

...

ستاره جهانی

رتبه: 6

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7864

...

عباس صفری

رتبه: 7

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7583

...

امیرحسین رشیدی

رتبه: 8

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7569

تاریخ آزمون : 00/05/29

...

فاطمه زهرا جویباری

رتبه: 1

نمایندگی: جویبار

تراز: 7342

...

سارا جهانی

رتبه: 2

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7061

...

آیلین احمدی

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7036

...

امیرحسین رشیدی

رتبه: 4

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7020

...

شبنم سعید باغانی

رتبه: 5

نمایندگی: شیراز

تراز: 6862

...

علیرضا غفوری

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 6835

...

ستاره جهانی

رتبه: 7

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6786

...

سیدرئوف حسینی

رتبه: 8

نمایندگی: نیشابور

تراز: 6576

تاریخ آزمون : 00/05/15

...

امیرحسین رشیدی

رتبه: 1

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8728

...

مبینا سلیمی

رتبه: 2

نمایندگی: اسفراین

تراز: 8619

...

فاطمه زهرا جویباری

رتبه: 3

نمایندگی: جویبار

تراز: 8408

...

فاطمه شیربندی

رتبه: 4

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8214

...

سارا جهانی

رتبه: 5

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8139

...

عباس صفری

رتبه: 6

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8096

...

ستاره جهانی

رتبه: 7

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7962

...

شیوا شمسی

رتبه: 8

نمایندگی: ساوه

تراز: 7850

تاریخ آزمون : 00/05/01

...

امیرحسین رشیدی

رتبه: 1

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6790

...

ژابیز فرهنگ

رتبه: 2

نمایندگی: خواف

تراز: 6721

...

علیرضا غفوری

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 6670

...

آیلین احمدی

رتبه: 4

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6644

...

سارا جهانی

رتبه: 5

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6630

...

ستاره جهانی

رتبه: 6

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6548

...

فاطمه شیربندی

رتبه: 7

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6445

...

سیده دیانا حسینی

رتبه: 8

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6421

تاریخ آزمون : 00/04/18

...

امیرحسین رشیدی

رتبه: 1

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6722

...

شیوا شمسی

رتبه: 2

نمایندگی: ساوه

تراز: 6656

...

فاطمه شیربندی

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6650

...

ستاره جهانی

رتبه: 4

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6407

...

عباس صفری

رتبه: 5

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6379

...

مهدی کفککی

رتبه: 6

نمایندگی: نیشابور

تراز: 6357

...

علی مرادی

رتبه: 7

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6270

...

آیلین احمدی

رتبه: 8

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6210