نفرات برتر آزمون های سراسری گاج نمایندگی ایلام

تاریخ آزمون : 01/11/07

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 1

تراز: 7719

محمدمهدی رشیدی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 2

تراز: 7069

ابوالفضل برجی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 3

تراز: 7041

نیایش رشیدیان

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 4

تراز: 6215

مریم فاضلی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 5

تراز: 6120

عرفان حواسعلی پور

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 6

تراز: 5869

فاطمه جمشیدی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 7

تراز: 5852

فاطمه برجی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 8

تراز: 5829

پارمیدا غلامی

تاریخ آزمون : 01/10/23

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 1

تراز: 6701

محمدمهدی رشیدی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 2

تراز: 6165

آتوسا علی پور

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 3

تراز: 5724

ابوالفضل برجی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 4

تراز: 5614

پارمیدا غلامی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 5

تراز: 5609

فاطمه برجی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 6

تراز: 5553

وحید صمدیان

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 7

تراز: 5502

عرفان حواسعلی پور

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 8

تراز: 5484

غزل مرادخانی

تاریخ آزمون : 01/10/02

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 1

تراز: 7735

نیایش رشیدیان

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 2

تراز: 7317

محمدمهدی رشیدی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 3

تراز: 6706

ابوالفضل برجی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 4

تراز: 6345

نوازش رضایتی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 5

تراز: 6141

فاطمه برجی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 6

تراز: 6089

پارمیدا غلامی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 7

تراز: 5917

غزل مرادخانی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 8

تراز: 5915

صدرا کمالی

تاریخ آزمون : 01/09/18

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 1

تراز: 7145

عرفان حواسعلی پور

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 2

تراز: 6810

نیایش رشیدیان

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 3

تراز: 6698

فاطمه برجی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 4

تراز: 6613

غزل مرادخانی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 5

تراز: 6511

نوازش رضایتی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 6

تراز: 6420

آرزو حمره

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 7

تراز: 6364

محمدمهدی رشیدی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 8

تراز: 6329

کسرا شکری

تاریخ آزمون : 01/09/04

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 1

تراز: 7233

فاطمه برجی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 2

تراز: 7148

محمدمهدی رشیدی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 3

تراز: 7050

نیایش رشیدیان

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 4

تراز: 7025

عرفان حواسعلی پور

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 5

تراز: 6435

مریم فاضلی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 6

تراز: 6223

آرزو حمره

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 7

تراز: 6148

غزل مرادخانی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 8

تراز: 6146

آتوسا علی پور

تاریخ آزمون : 01/08/20

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 1

تراز: 7296

محمدمهدی رشیدی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 2

تراز: 7173

نیایش رشیدیان

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 3

تراز: 7069

امیرحسین کیخایی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 4

تراز: 7033

سارینا دندانمزد

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 5

تراز: 6898

کسرا شکری

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 6

تراز: 6493

غزل مرادخانی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 7

تراز: 6442

آتوسا علی پور

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 8

تراز: 6338

فاطمه برجی

تاریخ آزمون : 01/08/06

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 1

تراز: 7468

محمدمهدی رشیدی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 2

تراز: 7105

نیایش رشیدیان

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 3

تراز: 7023

عرفان حواسعلی پور

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 4

تراز: 6648

فاطمه برجی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 5

تراز: 6552

غزل مرادخانی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 6

تراز: 6437

ابوالفضل برجی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 7

تراز: 6131

مریم فاضلی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 8

تراز: 6069

آتوسا علی پور

تاریخ آزمون : 01/07/22

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 1

تراز: 7311

نیایش رشیدیان

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 2

تراز: 7237

محمدمهدی رشیدی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 3

تراز: 6541

پارمیدا غلامی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 4

تراز: 6364

مریم فاضلی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 5

تراز: 6151

فاطمه جمشیدی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 6

تراز: 6150

غزل مرادخانی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 7

تراز: 6079

امیرحسین کیخایی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 8

تراز: 6014

ابوالفضل برجی

تاریخ آزمون : 01/07/08

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 1

تراز: 7523

محمدمهدی رشیدی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 2

تراز: 7006

ابوالفضل برجی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 3

تراز: 6954

نیایش رشیدیان

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 4

تراز: 6531

مریم فاضلی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 5

تراز: 6452

فاطمه جمشیدی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 6

تراز: 6221

غزل مرادخانی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 7

تراز: 6068

فاطمه برجی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 8

تراز: 5987

صدرا کمالی

تاریخ آزمون : 01/06/25

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 1

تراز: 7444

ابوالفضل برجی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 2

تراز: 7319

محمدمهدی رشیدی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 3

تراز: 6930

فاطمه جمشیدی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 4

تراز: 6401

مریم فاضلی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 5

تراز: 6074

پارمیدا غلامی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 6

تراز: 5971

غزل مرادخانی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 7

تراز: 5951

فاطمه برجی

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 8

تراز: 5722

صدرا کمالی

تاریخ آزمون : 01/06/11

...

نمایندگی: ایلام

رتبه: 1

تراز: 7766

محمدمهدی رشیدی