نفرات برتر آزمون های سراسری گاج نمایندگی مراغه

تاریخ آزمون : 02/08/19

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 5261

مهدیا دانش

تاریخ آزمون : 02/08/05

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 5641

مهدیا دانش

تاریخ آزمون : 02/05/13

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 3374

حدیث نوروزی

تاریخ آزمون : 02/04/30

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 3751

حدیث نوروزی

-->