نفرات برتر آزمون های سراسری گاج نمایندگی مراغه

تاریخ آزمون : 02/09/17

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 4428

امیرحسین اشرفی

تاریخ آزمون : 02/09/03

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 4861

امیرحسین اشرفی

تاریخ آزمون : 02/08/19

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 4444

امیرحسین اشرفی

تاریخ آزمون : 02/07/21

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 4474

امیرحسین اشرفی

-->