نفرات برتر آزمون های سراسری گاج نمایندگی مراغه

تاریخ آزمون : 02/10/01

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 4165

یاسمن خسروی

تاریخ آزمون : 02/09/17

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 4308

یاسمن خسروی

تاریخ آزمون : 02/09/03

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 4525

مهیار تقلیدی

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 2

تراز: 4229

یاسمن خسروی

تاریخ آزمون : 02/08/19

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 4447

یاسمن خسروی

تاریخ آزمون : 02/07/21

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 4679

یاسمن خسروی

تاریخ آزمون : 02/07/07

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 4632

یاسمن خسروی

تاریخ آزمون : 02/05/13

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 4478

یاسمن خسروی

تاریخ آزمون : 02/04/30

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 5948

شبنم یوسفی

-->