نفرات برتر آزمون های سراسری گاج نمایندگی مراغه

تاریخ آزمون : 02/12/04

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 7151

مهدیا بهروز

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 2

تراز: 6306

زهرا عباسپور

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 3

تراز: 5865

ریحانه سفیری

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 4

تراز: 5232

سارا سیف الدینی

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 5

تراز: 4935

ایدا حسن زاده

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 6

تراز: 4241

مریم اسمعلی

تاریخ آزمون : 02/11/20

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 5765

ریحانه سفیری

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 2

تراز: 5541

مهدیا بهروز

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 3

تراز: 5410

زهرا حمیدی فرد

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 4

تراز: 4321

مریم اسمعلی

تاریخ آزمون : 02/11/06

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 5291

ریحانه سفیری

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 2

تراز: 5073

نگین درستکار

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 3

تراز: 4883

سارا سیف الدینی

تاریخ آزمون : 02/10/22

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 6121

زهرا عباسپور

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 2

تراز: 4335

ریحانه سفیری

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 3

تراز: 4226

سارا سیف الدینی

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 4

تراز: 3983

مریم اسمعلی

تاریخ آزمون : 02/10/01

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 6474

زهرا عباسپور

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 2

تراز: 4381

سارا سیف الدینی

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 3

تراز: 4224

ریحانه سفیری

تاریخ آزمون : 02/09/17

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 8635

مهدیا بهروز

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 2

تراز: 6020

زهرا عباسپور

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 3

تراز: 5579

ریحانه سفیری

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 4

تراز: 5192

نگین درستکار

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 5

تراز: 4742

سارا سیف الدینی

تاریخ آزمون : 02/09/03

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 5732

ریحانه سفیری

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 2

تراز: 4965

سارا سیف الدینی

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 3

تراز: 4693

ثمین ناصری

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 4

تراز: 4570

زهرا حمیدی فرد

تاریخ آزمون : 02/08/19

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 7975

مهدیا بهروز

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 2

تراز: 5904

زهرا عباسپور

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 3

تراز: 5874

ریحانه سفیری

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 4

تراز: 5387

اسما اقازاده

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 5

تراز: 5254

سارا سیف الدینی

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 6

تراز: 5079

نگین درستکار

تاریخ آزمون : 02/08/05

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 6065

مهدیا بهروز

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 2

تراز: 5779

سارا سیف الدینی

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 3

تراز: 5514

ریحانه سفیری

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 4

تراز: 5133

نگین درستکار

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 5

تراز: 5009

ایدا حسن زاده

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 6

تراز: 4749

ثمین ناصری

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 7

تراز: 4211

فاطمه مولایی

تاریخ آزمون : 02/07/21

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 8481

مهدیا بهروز

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 2

تراز: 6024

زهرا عباسپور

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 3

تراز: 5939

ریحانه سفیری

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 4

تراز: 5512

نگین درستکار

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 5

تراز: 5333

سارا سیف الدینی

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 6

تراز: 5263

اسما اقازاده

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 7

تراز: 5144

ایدا حسن زاده

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 8

تراز: 4706

ثمین ناصری

تاریخ آزمون : 02/07/07

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 7725

مهدیا بهروز

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 2

تراز: 7299

زهرا عباسپور

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 3

تراز: 6357

مریم محمودی

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 4

تراز: 5979

ریحانه سفیری

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 5

تراز: 5285

ایدا حسن زاده

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 6

تراز: 5252

نگین درستکار

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 7

تراز: 5147

سارا سیف الدینی

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 8

تراز: 4999

اسما اقازاده

تاریخ آزمون : 02/06/24

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 5719

ریحانه سفیری

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 2

تراز: 5220

نگین درستکار

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 3

تراز: 4772

سارا سیف الدینی

تاریخ آزمون : 02/06/10

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 5484

سارا سیف الدینی

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 2

تراز: 5012

نگین درستکار

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 3

تراز: 4411

ریحانه سفیری

تاریخ آزمون : 02/05/27

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 5615

نگین درستکار

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 2

تراز: 5255

ریحانه سفیری

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 3

تراز: 4105

سارا سیف الدینی

تاریخ آزمون : 02/05/13

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 5587

ریحانه سفیری

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 2

تراز: 5500

سارا سیف الدینی

تاریخ آزمون : 02/04/30

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 5807

ریحانه سفیری

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 2

تراز: 5216

سارا سیف الدینی

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 3

تراز: 4922

نگین درستکار

تاریخ آزمون : 02/04/23

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 6903

زهرا عباسپور

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 2

تراز: 6424

مهدیا بهروز

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 3

تراز: 5595

ریحانه سفیری

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 4

تراز: 5461

نگین درستکار

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 5

تراز: 5212

سارا سیف الدینی

-->