نفرات برتر آزمون های سراسری گاج نمایندگی مراغه

تاریخ آزمون : 02/12/04

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 5342

نهال سلدوز

تاریخ آزمون : 02/11/20

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 4569

نهال سلدوز

تاریخ آزمون : 02/11/06

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 5721

نهال سلدوز

تاریخ آزمون : 02/09/17

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 4350

نهال سلدوز

تاریخ آزمون : 02/09/03

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 5017

نهال سلدوز

تاریخ آزمون : 02/08/19

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 5224

نهال سلدوز

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 2

تراز: 4300

هستی رستم پور

تاریخ آزمون : 02/08/05

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 5151

هستی رستم پور

تاریخ آزمون : 02/07/21

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 4770

هستی رستم زاده

تاریخ آزمون : 02/07/07

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 3336

هستی رستم زاده

-->