نفرات برتر آزمون های سراسری گاج نمایندگی مراغه

تاریخ آزمون : 02/11/06

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 5104

علی وکیل زاده

تاریخ آزمون : 02/10/01

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 5795

علی وکیل زاده

تاریخ آزمون : 02/09/17

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 5311

علی وکیل زاده

تاریخ آزمون : 02/09/03

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 6018

علی وکیل زاده

تاریخ آزمون : 02/08/19

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 5199

علی وکیل زاده

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 2

تراز: 5111

طهورا رحمن زاده

تاریخ آزمون : 02/08/05

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 5630

علی وکیل زاده

تاریخ آزمون : 02/07/21

...

نمایندگی: مراغه

رتبه: 1

تراز: 4702

علی وکیل زاده

-->