نفرات برتر آزمون های سراسری گاج نمایندگی مرند

تاریخ آزمون : 01/09/04

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 1

تراز: 6106

امیرعلی محمدی

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 2

تراز: 5278

کوثر خندان اینانلو

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 3

تراز: 5172

سعید میرزایی

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 4

تراز: 5037

علی وفادار

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 5

تراز: 4928

مهنا سعید دولت آباد

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 6

تراز: 4754

زهرا قائمی

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 7

تراز: 4729

فاطمه زهرا کاظمی

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 8

تراز: 4670

میثم عباسپور

تاریخ آزمون : 01/08/20

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 1

تراز: 5987

کوثر خندان اینانلو

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 2

تراز: 5782

امیرعلی محمدی

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 3

تراز: 5348

فاطمه زهرا کاظمی

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 4

تراز: 5329

سعید میرزایی

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 5

تراز: 5267

مائده میرامامی

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 6

تراز: 5171

زهرا قائمی

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 7

تراز: 4906

ثنا صادقیان

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 8

تراز: 4617

رقیه امجدی

تاریخ آزمون : 01/08/06

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 1

تراز: 5329

فاطمه زهرا کاظمی

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 2

تراز: 5158

کوثر خندان اینانلو

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 3

تراز: 4895

سعید میرزایی

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 4

تراز: 4728

زهرا قائمی

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 5

تراز: 4648

ثنا صادقیان

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 6

تراز: 4516

رقیه امجدی

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 7

تراز: 4448

مهدی رحمانی

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 8

تراز: 4415

مائده میرامامی

تاریخ آزمون : 01/07/22

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 1

تراز: 5823

فاطمه زهرا کاظمی

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 2

تراز: 5423

سعید میرزایی

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 3

تراز: 5076

کوثر خندان اینانلو

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 4

تراز: 4774

رقیه امجدی

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 5

تراز: 4691

ثنا صادقیان

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 6

تراز: 4366

مهدی رحمانی

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 7

تراز: 4214

زهرا آذرافروز

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 8

تراز: 4058

رمله ناجی یالقوز آغاج

تاریخ آزمون : 01/07/08

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 1

تراز: 5432

مهدی رحمانی

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 2

تراز: 4892

رقیه امجدی

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 3

تراز: 4876

رمله ناجی یالقوز آغاج

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 4

تراز: 4636

کوثر خندان اینانلو

تاریخ آزمون : 01/06/25

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 1

تراز: 5189

مهدی رحمانی

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 2

تراز: 4887

رقیه امجدی

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 3

تراز: 4398

کوثر خندان اینانلو

تاریخ آزمون : 01/06/11

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 1

تراز: 6168

رمله ناجی یالقوز آغاج

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 2

تراز: 5315

مهدی رحمانی

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 3

تراز: 4772

کوثر خندان اینانلو

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 4

تراز: 4544

رقیه امجدی

تاریخ آزمون : 01/05/28

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 1

تراز: 5468

مهدی رحمانی

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 2

تراز: 4695

رقیه امجدی

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 3

تراز: 4498

رمله ناجی یالقوز آغاج

تاریخ آزمون : 01/05/14

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 1

تراز: 5054

مهدی رحمانی

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 2

تراز: 4508

رمله ناجی یالقوز آغاج

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 3

تراز: 4491

رقیه امجدی

تاریخ آزمون : 01/04/31

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 1

تراز: 5123

مهدی رحمانی

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 2

تراز: 4928

رمله ناجی یالقوز آغاج

...

نمایندگی: مرند

رتبه: 3

تراز: 4346

رقیه امجدی

-->