ویدیوهای رشته های تجربی

زمان بندی ویدیوها

 • پزشکی 00:15

 • اتاق عمل 02:03

 • پرستاری 04:17

 • دندان پزشکی 06:17

 • داروسازی 08:27

 • پرتوشناسی 10:06

 • علوم و صنایع غذایی 11:51

 • علوم تغذیه 13:33

 • گفتاردرمانی 15:24

 • هوشبری 17:00

 • فیزیوتراپی 19:09

 • کاردرمانی 20:36

 • علوم آزمایشگاهی 22:42

 • فوریت های پزشکی 24:22

 • تکنسین پروتزهای دندانی 26:02

 • بینایی سنجی 27:08

 • اعضای مصنوعی 28:53

 • دامپزشکی 30:10

 • تکنولوژی پزشکی هسته ای 31:51

 • دکتری بیوتکنولوژی 43:00

 • میکروبیولوژی 36:30

 • زیست شناسی 39:03

 • بهداشت عمومی 41:44

 • مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای 44:27

 • پرتو درمانی 46:30

 • حسابداری 47:47

 • روان شناسی 48:54

 • مدیریت صنعتی 50:55

 • مدیریت مالی 52:36

 • مدیریت بازرگانی 53:53

 • اقتصاد 55:19

 • تربیت بدنی 56:50