ویدیوهای رشته های تجربی

زمان بندی ویدیوها

 • ثانیه 58 تا 3:46 - رشته های دارای تعهد خدمات

 • دقیقه 3:48 تا 14:32 - معرفی رشته پزشکی

 • دقیقه 14:33 تا 20:06 - معرفی رشته اتاق عمل

 • دقیقه 20:07 تا 24:08 - معرفی رشته پرستاری

 • دقیقه 24:09 تا 30:22 - معرفی رشته دندانپزشکی

 • دقیقه 30:23 تا 33: 38 - معرفی رشته رادیولوژی

 • دقیقه 38:34 تا 37:42 - معرفی رشته علوم و صنایع غذایی

 • دقیقه 37:43 تا 42:34 - معرفی رشته تغذیه

 • دقیقه 42:35 تا 47:19 - معرفی رشته شنوایی شناسی

 • دقیقه 47:20 تا 52:10 - معرفی رشته گفتار درمانی

 • دقیقه 52:11 تا 56:10 - معرفی رشته هوشبری

 • دقیقه 56:11 تا 59:05 - معرفی رشته فیزیوتراپی

 • دقیقه 59:04تا 1:04:11 - معرفی رشته کاردرمانی

 • دقیقه 1:04:12 تا 1:08:42 - معرفی رشته علوم آزمایشگاهی

 • دقیقه 1:08:43 تا 1:12:17 - معرفی رشته مامایی

 • دقیقه 1:12:18 تا 1:16:03 - معرفی رشته فوریت های پزشکی

 • دقیقه 1:16:04 تا 1:18:19 - معرفی رشته تکنسین پروتزهای دندانی

 • دقیقه 1:18:20 تا 1:27:07 - معرفی رشته بینایی سنجی

 • دقیقه 1:22:08 تا 1:25:48 - معرفی رشته اعضای مصنوعی

 • دقیقه 1:25:49 تا 1:28:58 - معرفی رشته دامپزشکی

 • دقیقه 1:28:59 تا 1:31:57 - معرفی رشته پزشکی هسته ای

 • دقیقه 1:37:58 تا 1:37:25 - معرفی رشته دکتری بیوتکنولوژی پیوسته

 • دقیقه 1:37:26 تا 1:42:55 - معرفی رشته میکروبیولوژی

 • دقیقه 1:42:56 تا 1:48:46 - معرفی رشته زیست شناسی

 • دقیقه 1:48:27 تا 1:52:48 - معرفی دسته بهداشت ها

 • دقیقه 1:52:49 تا 1:56:42 - معرفی مهندسی بهداشت محیط و مهندسی بهداشت حرفه ای ایمنی و کار

 • دقیقه 1:56:43 تا 1:58:33 - معرفی رشته پرتو درمانی