ویدیوهای رشته های انسانی

زمان بندی ویدیوها

 • دقیقه 1:05 تا 4:025 - معرفی رشته حقوق

 • دقیقه 4:26 تا 6:56 - معرفی رشته فقه و علوم اسلامی

 • دقیقه 6:57 تا 9:40 - معرفی رشته علوم قضایی

 • دقیقه 9:41 تا 11:38 - معرفی رشته الهیات و معارف اسلامی

 • دقیقه11:39 تا 14:37 - معرفی رشته زبان و ادبیات فارسی و الهیات و ادیان

 • دقیقه 14:38 تا 16:56 - معرفی رشته زبان و ادبیات عرب

 • دقیقه 16:57 تا 19:23 - معرفی رشته جامعه شناسی

 • دقیقه 19:24 تا 21:42 - معرفی رشته مردم شناسی

 • دقیقه 21:43 تا 24:26 - معرفی رشته تاریخ

 • دقیقه 24:27 تا 26:36 - معرفی رشته باستان شناسی

 • دقیقه 26:37 تا 28:38 - معرفی رشته حسابداری

 • دقیقه 28:39 تا 32:14 - معرفی رشته های دبیری

 • دقیقه 32:15 تا 35:04 - معرفی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

 • دقیقه 35:05 تا 37:48 - معرفی رشته مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات

 • دقیقه 37:49 تا 40:09 - معرفی رشته روابط عمومی

 • دقیقه 40:10 تا 42:31 -_ معرفی رشته علوم ارتباط اجتماعی

 • دقیقه 42:32 تا 46:08 - معرفی رشته امنیت اطلاعات

 • دقیقه 46:09 تا 48:30 - معرفی رشته روانشناسی

 • دقیقه 48:31 تا 50:37 - معرفی رشته مشاوره

 • دقیقه 50:38 تا 53:19 - معرفی رشته علوم تربیتی

 • دقیقه 53:20 تا 55:33 - معرفی رشته مددکاری اجتماعی

 • دقیقه 55:34 تا 56:47 - معرفی رشته مطالعات خانواده

 • دقیقه 56:48 تا 59:08 - معرفی رشته مدیریت بیمه اکو

 • دقیقه 59:09 تا 1:00:52 - معرفی رشته مدیریت هتلداری

 • دقیقه 1:00:53 تا 1:02:47 - معرفی رشته مدیریت صنعتی

 • دقیقه 1:02:48 تا 1:04:30 - معرفی رشته مدیریت مالی

 • دقیقه 1:04:31 تا 1:06:21 - معرفی رشته مدیریت بازرگانی

 • دقیقه 1:06:22 تا 1:07:46 - معرفی رشته مدیریت امور گمرکی

 • دقیقه 1:07:47 تا 1:09:03 - معرفی رشته مدیریت بازرگانی و دریایی

 • دقیقه 1:09:04 تا 1:10:38 -_ معرفی رشته مدیریت فرهنگی و هنری

 • دقیقه 1:10:39 تا 1:12:08 -_ معرفی رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 • دقیقه 1:12:09 تا 1:13:57 -_ معرفی رشته روزنامه نگاری

 • دقیقه 1:13:58 تا 1:15:54 - معرفی رشته علوم انتظامی

 • دقیقه 1:16:55 تا 1:18:24 - معرفی رشته فلسفه

 • دقیقه 1:18:25 تا 1:20:05 - معرفی رشته اقتصاد

 • دقیقه 1:20:06 تا 1:21:27- معرفی رشته جغرافیا

 • دقیقه 1:21:28 تا 1:23:16 - معرفی رشته علوم تربیتی

 • دقیقه 1:23:17 تا 1:23:16 - معرفی رشته علوم سیاسی