ویدیوهای رشته های انسانی

زمان بندی ویدیوها

 • حقوق 00:26

 • فقه و حقوق اسلامی 02:16

 • علوم قضایی 03:36

 • الهیات و معارف اسلامی 05:40

 • زبان و ادبیات فارسی 07:53

 • زبان و ادبیات عرب 08:57

 • جامعه شناسی 10:28

 • مردم شناسی 11:50

 • تاریخ 12:56

 • باستان شناسی 14:25

 • علم اطلاعات و دانش شناسی 15:38

 • مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات 17:50

 • روابط عمومی 19:41

 • علوم ارتباطات اجتماعی 20:57

 • امنیت اطلاعات 22:40

 • مشاوره و راهنمایی 24:04

 • علوم تربیتی 25:25

 • مددکاری اجنتماعی 27:23

 • مطالعات خانواده 30:23

 • روزنامه نگاری 31:31

 • علوم انتظامی 32:40

 • زبان شناسی 34:47

 • فلسفه 36:52

 • جغرافیا 39:10

 • علوم سیاسی 40:56

 • حسابداری 43:00

 • روان شناسی 44:07

 • مدیریت صنعتی 46:08

 • مدیریت مالی 47:49

 • مدیریت بازرگانی 49:06

 • اقتصاد 50:32

 • تربیت بدنی 52:04