نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 02/07/07

...

رتبه: 1

تراز: 8773

نمایندگی: یزد

شقایق شاهی مالمیر

...

رتبه: 2

تراز: 8668

نمایندگی: یزد

تانیا مسلمان یزدی

...

رتبه: 3

تراز: 8269

نمایندگی: یزد

فاطمه منصوری

...

رتبه: 4

تراز: 8249

نمایندگی: آستانه اشرفیه

مهنا اخوان زاده

...

رتبه: 5

تراز: 8030

نمایندگی: بردسکن

محمد صادق جمعه پور

تاریخ آزمون : 02/06/24

...

رتبه: 1

تراز: 9879

نمایندگی: جویبار

فاطمه زهرا جویباری

...

رتبه: 2

تراز: 9562

نمایندگی: کرمانشاه

فاطمه قهرمان

...

رتبه: 3

تراز: 7743

نمایندگی: یزد

علی تقوی رکن آبادی

...

رتبه: 3

تراز: 7743

نمایندگی: بردسکن

مهدیه شجاعی

...

رتبه: 3

تراز: 7743

نمایندگی: نظرآباد

عرفان دهقانکار

...

رتبه: 6

تراز: 7506

نمایندگی: تهران

زینب نصابی

...

رتبه: 7

تراز: 7269

نمایندگی: اسلام آبادغرب

امیرحسین رشیدی

...

رتبه: 7

تراز: 7269

نمایندگی: روانسر

نیکا محمدی

تاریخ آزمون : 02/06/10

...

رتبه: 1

تراز: 9853

نمایندگی: اسلام آبادغرب

سارا جهانی

...

رتبه: 2

تراز: 9689

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ستاره جهانی

...

رتبه: 3

تراز: 9358

نمایندگی: یزد

علی تقوی رکن آبادی

...

رتبه: 4

تراز: 8863

نمایندگی: جویبار

فاطمه زهرا جویباری

...

رتبه: 5

تراز: 8781

نمایندگی: خاش

حدیث انتظاری

...

رتبه: 5

تراز: 8781

نمایندگی: آستانه اشرفیه

محمدحسین حسین پور

...

رتبه: 7

تراز: 8038

نمایندگی: نیشابور

سحر سپهی

...

رتبه: 7

تراز: 8038

نمایندگی: اسلام آبادغرب

هانا حاتمی

تاریخ آزمون : 02/05/27

...

رتبه: 1

تراز: 9853

نمایندگی: جویبار

فاطمه زهرا جویباری

...

رتبه: 2

تراز: 9235

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ستاره جهانی

...

رتبه: 3

تراز: 8794

نمایندگی: اسلام آبادغرب

سارا جهانی

...

رتبه: 4

تراز: 8353

نمایندگی: اسلام آبادغرب

آیناز امیری

...

رتبه: 5

تراز: 7999

نمایندگی: بردسکن

مهدیه شجاعی

...

رتبه: 6

تراز: 7559

نمایندگی: نظرآباد

عرفان دهقانکار

...

رتبه: 7

تراز: 7470

نمایندگی: اسلام آبادغرب

هانا حاتمی

...

رتبه: 8

تراز: 7382

نمایندگی: نیشابور

سحر سپهی

تاریخ آزمون : 02/05/13

...

رتبه: 1

تراز: 9999

نمایندگی: اسلام آبادغرب

سارا جهانی

...

رتبه: 1

تراز: 9999

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ستاره جهانی

...

رتبه: 3

تراز: 8936

نمایندگی: نیشابور

سحر سپهی

...

رتبه: 4

تراز: 8066

نمایندگی: بردسکن

مهدیه شجاعی

...

رتبه: 5

تراز: 7873

نمایندگی: تهران

نسترن کاظمی

...

رتبه: 6

تراز: 7680

نمایندگی: جویبار

فاطمه زهرا جویباری

...

رتبه: 7

تراز: 7487

نمایندگی: نیشابور

یگانه عربخانی

...

رتبه: 7

تراز: 7487

نمایندگی: نیشابور

محمدحسین صحراگرد

...

رتبه: 7

تراز: 7487

نمایندگی: آستارا

سارینا اسدزاده

تاریخ آزمون : 02/04/30

...

رتبه: 1

تراز: 9919

نمایندگی: اسلام آبادغرب

سارا جهانی

...

رتبه: 1

تراز: 9919

نمایندگی: اسلام آبادغرب

امیرحسین رشیدی

...

رتبه: 3

تراز: 8603

نمایندگی: اسلام آبادغرب

هانا حاتمی

...

رتبه: 4

تراز: 8509

نمایندگی: ساوه

محمدحسین اوتادی

...

رتبه: 5

تراز: 8415

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ستاره جهانی

...

رتبه: 6

تراز: 8321

نمایندگی: تهران

یگانه مهدیلوی

...

رتبه: 7

تراز: 7945

نمایندگی: بردسکن

مهدیه شجاعی

...

رتبه: 8

تراز: 7851

نمایندگی: آستارا

امیرعلی وصلی

تاریخ آزمون : 02/04/23

...

رتبه: 1

تراز: 9829

نمایندگی: اسلام آبادغرب

سارا جهانی

...

رتبه: 2

تراز: 9228

نمایندگی: نیشابور

سحر سپهی

...

رتبه: 3

تراز: 8726

نمایندگی: بردسکن

یزدان قربانی

...

رتبه: 4

تراز: 8325

نمایندگی: نیشابور

محمدحسین صحراگرد

...

رتبه: 5

تراز: 8125

نمایندگی: سنقر

محمد امین امیری

...

رتبه: 6

تراز: 8025

نمایندگی: آستارا

امیرعلی وصلی

...

رتبه: 7

تراز: 7924

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ستاره جهانی

...

رتبه: 7

تراز: 7924

نمایندگی: اسلام آبادغرب

هانا حاتمی

-->