نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 01/12/19

...

رتبه: 1

تراز: 8285

نمایندگی: سراوان

محمدامین محمدی

...

رتبه: 2

تراز: 8121

نمایندگی: جیرفت

نیکا رفیعی

...

رتبه: 3

تراز: 7976

نمایندگی: تهران

هستی هاشم نژاد

...

رتبه: 4

تراز: 7954

نمایندگی: تاکستان

امیرعلی اصلی بیگی

...

رتبه: 5

تراز: 7895

نمایندگی: بابل جدید

یلدا حسین زاده

...

رتبه: 6

تراز: 7869

نمایندگی: جهرم

سیدمتین رضوی زادگان

...

رتبه: 7

تراز: 7790

نمایندگی: کاشان

علی کریمی

...

رتبه: 8

تراز: 7625

نمایندگی: یزد

نجمه بیکی بندرآبادی

تاریخ آزمون : 01/12/05

...

رتبه: 1

تراز: 8166

نمایندگی: تاکستان

امیرعلی اصلی بیگی

...

رتبه: 2

تراز: 8111

نمایندگی: جیرفت

نیکا رفیعی

...

رتبه: 2

تراز: 8111

نمایندگی: تهران

پویان حصارکی

...

رتبه: 4

تراز: 8057

نمایندگی: تهران

هستی هاشم نژاد

...

رتبه: 5

تراز: 7964

نمایندگی: خاش

مصیب حسین زهی زمانی

...

رتبه: 6

تراز: 7864

نمایندگی: یزد

شهراد طهرابیان تفتی

...

رتبه: 7

تراز: 7751

نمایندگی: یزد

بهاره ابوئی مهریزی

...

رتبه: 8

تراز: 7743

نمایندگی: تربت حیدریه

سجاد کمالی نیا

تاریخ آزمون : 01/11/21

...

رتبه: 1

تراز: 8308

نمایندگی: جیرفت

نیکا رفیعی

...

رتبه: 2

تراز: 8044

نمایندگی: جهرم

سیدمتین رضوی زادگان

...

رتبه: 3

تراز: 8034

نمایندگی: داران

فاطمه عباسی

...

رتبه: 4

تراز: 7985

نمایندگی: خواف

آنیتا بهشتی سنگانی

...

رتبه: 5

تراز: 7922

نمایندگی: یزد

زکیه دشت آبادی

...

رتبه: 6

تراز: 7895

نمایندگی: تهران

هستی هاشم نژاد

...

رتبه: 7

تراز: 7601

نمایندگی: خدابنده

آیلار کاظملو

...

رتبه: 8

تراز: 7572

نمایندگی: ارومیه

سامان قاسمی

تاریخ آزمون : 01/11/07

...

رتبه: 1

تراز: 7720

نمایندگی: اهواز

آرمیتا نکویی

...

رتبه: 2

تراز: 7461

نمایندگی: یزد

سیده فاطمه میرجلیلی

...

رتبه: 3

تراز: 7204

نمایندگی: تربت حیدریه

سجاد کمالی نیا

...

رتبه: 4

تراز: 7178

نمایندگی: یزد

زهرا ابوطالبی

...

رتبه: 5

تراز: 7124

نمایندگی: رضوانشهر

شایان شفقتی نژاد

...

رتبه: 6

تراز: 7107

نمایندگی: یزد

زهراالسادات پارسائیان

...

رتبه: 7

تراز: 7097

نمایندگی: یزد

پریا احمدی بفرویی

...

رتبه: 8

تراز: 7083

نمایندگی: یزد

ساجده رضایی هفتادر

تاریخ آزمون : 01/10/02

...

رتبه: 1

تراز: 8426

نمایندگی: خواف

آنیتا بهشتی سنگانی

...

رتبه: 2

تراز: 8148

نمایندگی: سرباز

مریم شهدادی

...

رتبه: 3

تراز: 8072

نمایندگی: سرباز

فاطمه شهدادی

...

رتبه: 4

تراز: 7839

نمایندگی: سرباز

هاجره جمالی

...

رتبه: 5

تراز: 7830

نمایندگی: تربت حیدریه

سجاد کمالی نیا

...

رتبه: 6

تراز: 7479

نمایندگی: آباده

ابوالفضل رییسی

...

رتبه: 7

تراز: 7364

نمایندگی: بزینه رود

فاطمه بیگدلو

...

رتبه: 8

تراز: 7356

نمایندگی: تربت حیدریه

امیر رضا اسدی

تاریخ آزمون : 01/09/18

...

رتبه: 1

تراز: 8436

نمایندگی: جیرفت

نیکا رفیعی

...

رتبه: 1

تراز: 8436

نمایندگی: تاکستان

امیرعلی اصلی بیگی

...

رتبه: 1

تراز: 8436

نمایندگی: تهران

امیرمحمد اسلامی

...

رتبه: 4

تراز: 8384

نمایندگی: خواف

آنیتا بهشتی سنگانی

...

رتبه: 5

تراز: 8379

نمایندگی: بابل جدید

یلدا حسین زاده

...

رتبه: 6

تراز: 8277

نمایندگی: یزد

زکیه دشت آبادی

...

رتبه: 7

تراز: 8270

نمایندگی: تهران

هستی هاشم نژاد

...

رتبه: 8

تراز: 8213

نمایندگی: بوکان

هانا دانش پژوه

تاریخ آزمون : 01/09/04

...

رتبه: 1

تراز: 8411

نمایندگی: جیرفت

نیکا رفیعی

...

رتبه: 2

تراز: 8341

نمایندگی: تهران

سعید پورشهرگرد

...

رتبه: 3

تراز: 8271

نمایندگی: جهرم

سیدمتین رضوی زادگان

...

رتبه: 4

تراز: 7848

نمایندگی: بوکان

هانا دانش پژوه

...

رتبه: 5

تراز: 7732

نمایندگی: نیک شهر

خنسا درزاده

...

رتبه: 6

تراز: 7687

نمایندگی: قصرقند

عبدالرحمن نوتاک

...

رتبه: 7

تراز: 7624

نمایندگی: تهران

سیدامیر موسوی

...

رتبه: 8

تراز: 7426

نمایندگی: تربت حیدریه

مصطفی روشنی

تاریخ آزمون : 01/08/20

...

رتبه: 1

تراز: 8104

نمایندگی: جیرفت

نیکا رفیعی

...

رتبه: 2

تراز: 7889

نمایندگی: یزد

آتنا امیری سیمکویی

...

رتبه: 3

تراز: 7845

نمایندگی: خاش

صهیب حسین زهی زمانی

...

رتبه: 4

تراز: 7425

نمایندگی: یزد

فرشته بولاقی

...

رتبه: 5

تراز: 7399

نمایندگی: یزد

سیده فاطمه میرجلیلی

...

رتبه: 6

تراز: 7388

نمایندگی: تهران

یاسمین اوجانی

...

رتبه: 7

تراز: 7359

نمایندگی: یزد

مریم السادات دهقانی محمدآبادی

...

رتبه: 8

تراز: 7352

نمایندگی: نیشابور

ریحانه سادات رضوی

تاریخ آزمون : 01/08/06

...

رتبه: 1

تراز: 8011

نمایندگی: جهرم

سیدمتین رضوی زادگان

...

رتبه: 2

تراز: 7115

نمایندگی: یزد

زینب الادات پارساییان

...

رتبه: 3

تراز: 6970

نمایندگی: جیرفت

نیکا رفیعی

...

رتبه: 4

تراز: 6961

نمایندگی: گناباد

یگانه صادقی

...

رتبه: 5

تراز: 6927

نمایندگی: ساوه

مینا غلامی

...

رتبه: 6

تراز: 6833

نمایندگی: محمود آباد چهارصد و یک

پریا ارجمندی

...

رتبه: 7

تراز: 6820

نمایندگی: یزد

زینب دهقان پورحسین آبادی

...

رتبه: 8

تراز: 6818

نمایندگی: یزد

ستایش فتاحی

تاریخ آزمون : 01/07/22

...

رتبه: 1

تراز: 7492

نمایندگی: یزد

زهراالسادات پارسائیان

...

رتبه: 2

تراز: 7334

نمایندگی: کوهنانی

آتنا سهیل نژاد

...

رتبه: 3

تراز: 7331

نمایندگی: جیرفت

نیکا رفیعی

...

رتبه: 4

تراز: 7306

نمایندگی: بناب

مبینا حیدرزاده زاوشتی

...

رتبه: 5

تراز: 7209

نمایندگی: سمنان

آیدا نصیری

...

رتبه: 6

تراز: 7193

نمایندگی: اردکان

زهرا غبرایی

...

رتبه: 7

تراز: 7048

نمایندگی: تهران

سیدمبین طباطبایی

...

رتبه: 8

تراز: 7046

نمایندگی: یزد

زینب الادات پارساییان

تاریخ آزمون : 01/07/08

...

رتبه: 1

تراز: 9125

نمایندگی: یزد

پریا احمدی بفرویی

...

رتبه: 2

تراز: 8403

نمایندگی: یزد

مرتضی جوکار

...

رتبه: 3

تراز: 8314

نمایندگی: بابل جدید

کیانا برجاسی

...

رتبه: 4

تراز: 8293

نمایندگی: یزد

نادیا سالار

...

رتبه: 5

تراز: 8136

نمایندگی: یزد

آتنا امیری سیمکویی

...

رتبه: 6

تراز: 8043

نمایندگی: یزد

نگارالسادات حسینی بندرآبادی

...

رتبه: 7

تراز: 7901

نمایندگی: یزد

ابوالفضل کهدوئی

...

رتبه: 8

تراز: 7499

نمایندگی: یزد

فاطمه خوانین زاده

تاریخ آزمون : 01/06/25

...

رتبه: 1

تراز: 7928

نمایندگی: نیشابور

پوریا جعفری

...

رتبه: 2

تراز: 7513

نمایندگی: ساوه

مینا غلامی

...

رتبه: 3

تراز: 6996

نمایندگی: رضوانشهر

شایان شفقتی نژاد

...

رتبه: 4

تراز: 6761

نمایندگی: نظرآباد

فاطمه محمدی

...

رتبه: 5

تراز: 6524

نمایندگی: ساوه

محمد پارسا قزلقاش

...

رتبه: 6

تراز: 6146

نمایندگی: آستانه اشرفیه

رومینا دلیلی

...

رتبه: 7

تراز: 6140

نمایندگی: نظرآباد

حدیثه مرتضایی

...

رتبه: 8

تراز: 6075

نمایندگی: قائمیه

محمدرضا هوشمندی

تاریخ آزمون : 01/06/11

...

رتبه: 1

تراز: 7848

نمایندگی: نیشابور

پوریا جعفری

...

رتبه: 2

تراز: 7525

نمایندگی: رضوانشهر

شایان شفقتی نژاد

...

رتبه: 3

تراز: 6082

نمایندگی: آشخانه

یوسف تدینی

...

رتبه: 4

تراز: 5817

نمایندگی: شهریار و اندیشه

کیانا زواره

...

رتبه: 5

تراز: 5791

نمایندگی: نائین

تینا عامری کجانی

...

رتبه: 6

تراز: 5734

نمایندگی: شهریار و اندیشه

آنیتا کمیجانی

...

رتبه: 7

تراز: 5709

نمایندگی: نظرآباد

فاطمه محمدی

...

رتبه: 8

تراز: 5700

نمایندگی: رودسر

ترانه رئوفی دیوشلی

تاریخ آزمون : 01/05/28

...

رتبه: 1

تراز: 7640

نمایندگی: نیشابور

پوریا جعفری

...

رتبه: 2

تراز: 7026

نمایندگی: ساوه

مینا غلامی

...

رتبه: 3

تراز: 7000

نمایندگی: رضوانشهر

شایان شفقتی نژاد

...

رتبه: 4

تراز: 6905

نمایندگی: بابل جدید

فاطمه زهرا مومنی

...

رتبه: 5

تراز: 6507

نمایندگی: نظرآباد

فاطمه محمدی

...

رتبه: 6

تراز: 6181

نمایندگی: کاشمر

نگین قلی زاده

...

رتبه: 7

تراز: 5900

نمایندگی: میاندوآب

زینب امانی

...

رتبه: 8

تراز: 5864

نمایندگی: آستارا

آریا قنبری

تاریخ آزمون : 01/05/14

...

رتبه: 1

تراز: 6625

نمایندگی: رضوانشهر

شایان شفقتی نژاد

...

رتبه: 2

تراز: 6370

نمایندگی: ساوه

مینا غلامی

...

رتبه: 3

تراز: 6361

نمایندگی: نظرآباد

فاطمه محمدی

...

رتبه: 4

تراز: 6344

نمایندگی: نیشابور

پوریا جعفری

...

رتبه: 5

تراز: 6178

نمایندگی: گلپایگان

ابوالفضل افشاری بادجانی

...

رتبه: 6

تراز: 6129

نمایندگی: کردکوی

رومینا رئیسی

...

رتبه: 7

تراز: 6090

نمایندگی: ملکان

مهسا زرین

...

رتبه: 8

تراز: 5902

نمایندگی: آستارا

آریا قنبری

تاریخ آزمون : 01/04/31

...

رتبه: 1

تراز: 7384

نمایندگی: نیشابور

پوریا جعفری

...

رتبه: 2

تراز: 6282

نمایندگی: شهریار و اندیشه

معصومه مسلمی

...

رتبه: 3

تراز: 6228

نمایندگی: آشخانه

یوسف تدینی

...

رتبه: 4

تراز: 5881

نمایندگی: رضوانشهر

شایان شفقتی نژاد

...

رتبه: 5

تراز: 5837

نمایندگی: آستانه اشرفیه

فاطمه افرازه داخلی

...

رتبه: 6

تراز: 5784

نمایندگی: آشخانه

رضا روشن شکرانلو

...

رتبه: 7

تراز: 5733

نمایندگی: آستانه اشرفیه

فائقه ستمدیده

...

رتبه: 8

تراز: 5710

نمایندگی: ساوه

محمد پارسا قزلقاش

تاریخ آزمون : 01/04/17

...

رتبه: 1

تراز: 7826

نمایندگی: نیشابور

پوریا جعفری

...

رتبه: 2

تراز: 6444

نمایندگی: آشخانه

رضا حامدی

...

رتبه: 3

تراز: 6085

نمایندگی: بردسکن

سمانه حسینی نژاد

...

رتبه: 4

تراز: 5986

نمایندگی: شهریار و اندیشه

مهسا باقری

...

رتبه: 5

تراز: 5960

نمایندگی: آشخانه

رضا روشن شکرانلو

...

رتبه: 6

تراز: 5835

نمایندگی: ساوه

محمد پارسا قزلقاش

...

رتبه: 7

تراز: 5713

نمایندگی: آشخانه

فاطمه باگشت

...

رتبه: 8

تراز: 5146

نمایندگی: رضوانشهر

شایان شفقتی نژاد

-->