نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 02/07/07

...

رتبه: 1

تراز: 8214

نمایندگی: یزد

فاطمه جعفری کافی آباد

...

رتبه: 2

تراز: 7639

نمایندگی: یزد

هانیه حکیمی محمدآبادی

...

رتبه: 3

تراز: 7561

نمایندگی: یزد

مریم جوکار

...

رتبه: 4

تراز: 7452

نمایندگی: بستان آباد

مائده فرمانده عین الدین

...

رتبه: 5

تراز: 7358

نمایندگی: یزد

زهرا گلرسان

...

رتبه: 6

تراز: 7063

نمایندگی: فریدونکنار

امیرمحمد ادبی

...

رتبه: 7

تراز: 6950

نمایندگی: کرمان شعبه دو

فاطمه پورمحی آبادی

...

رتبه: 8

تراز: 6898

نمایندگی: یزد

سحر شریفی

تاریخ آزمون : 02/06/24

...

رتبه: 1

تراز: 6955

نمایندگی: رفسنجان

مهدی حاجی پور

...

رتبه: 2

تراز: 6785

نمایندگی: قزوین

نازنین زهرا برخورداری

...

رتبه: 3

تراز: 6729

نمایندگی: آستانه اشرفیه

پرهام قویدل

...

رتبه: 4

تراز: 6260

نمایندگی: فریدونکنار

امیرمحمد ادبی

...

رتبه: 5

تراز: 5945

نمایندگی: روانسر

مهلا کریمی

...

رتبه: 6

تراز: 5934

نمایندگی: کلاله

محمد حنیف نظری

...

رتبه: 7

تراز: 5928

نمایندگی: آستانه اشرفیه

مطهره کریمی

...

رتبه: 8

تراز: 5779

نمایندگی: نائین

دینا نظری محمدی

...

رتبه: 8

تراز: 5779

نمایندگی: نیشابور

حمیدرضا زروندی

تاریخ آزمون : 02/06/10

...

رتبه: 1

تراز: 7502

نمایندگی: قزوین

نازنین زهرا برخورداری

...

رتبه: 2

تراز: 6699

نمایندگی: کرمان شعبه دو

فاطمه پورمحی آبادی

...

رتبه: 3

تراز: 6689

نمایندگی: دلفان

آرین رضایی فرد

...

رتبه: 4

تراز: 6375

نمایندگی: کلاله

محمد حنیف نظری

...

رتبه: 5

تراز: 5841

نمایندگی: آشخانه

آتوسا مکرمی

...

رتبه: 6

تراز: 5791

نمایندگی: تالش

طاها بخشی زاده

...

رتبه: 7

تراز: 5730

نمایندگی: بدره هزارو چهارصد

مهدیا میرزایی

...

رتبه: 8

تراز: 5607

نمایندگی: نظرآباد

مهنا احمدی

تاریخ آزمون : 02/05/27

...

رتبه: 1

تراز: 7030

نمایندگی: مناطق محروم

زهرا شبانی

...

رتبه: 2

تراز: 6919

نمایندگی: قزوین

نازنین زهرا برخورداری

...

رتبه: 3

تراز: 6774

نمایندگی: آستانه اشرفیه

پرهام قویدل

...

رتبه: 4

تراز: 5967

نمایندگی: روانسر

تینا محمدی

...

رتبه: 5

تراز: 5868

نمایندگی: نائین

دینا نظری محمدی

...

رتبه: 6

تراز: 5859

نمایندگی: آستانه اشرفیه

مطهره کریمی

...

رتبه: 7

تراز: 5716

نمایندگی: آستانه اشرفیه

ستایش پارسا

...

رتبه: 7

تراز: 5716

نمایندگی: کوهدشت

محمد یاسین عبدی فر

تاریخ آزمون : 02/05/13

...

رتبه: 1

تراز: 6614

نمایندگی: آستانه اشرفیه

پرهام قویدل

...

رتبه: 2

تراز: 6271

نمایندگی: نائین

دینا نظری محمدی

...

رتبه: 3

تراز: 5943

نمایندگی: قزوین

نازنین زهرا برخورداری

...

رتبه: 4

تراز: 5822

نمایندگی: دزفول دختر

مهدیه خدایی

...

رتبه: 5

تراز: 5694

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ستایش قبادی

...

رتبه: 6

تراز: 5637

نمایندگی: آستانه اشرفیه

تارا کارگر

...

رتبه: 7

تراز: 5614

نمایندگی: نائین

مهشید زارعی مزرعچه

...

رتبه: 8

تراز: 5405

نمایندگی: تهران

مهدیه زارعی

تاریخ آزمون : 02/04/30

...

رتبه: 1

تراز: 6255

نمایندگی: دزفول دختر

مهدیه خدایی

...

رتبه: 2

تراز: 6202

نمایندگی: نائین

مهشید زارعی مزرعچه

...

رتبه: 3

تراز: 5871

نمایندگی: آستانه اشرفیه

تارا کارگر

...

رتبه: 4

تراز: 5630

نمایندگی: فردوس

مجتبی اصغری

...

رتبه: 5

تراز: 5553

نمایندگی: نکا

ایلیا طالبی دارابی

...

رتبه: 6

تراز: 5351

نمایندگی: تهران

مهدیه زارعی

...

رتبه: 7

تراز: 5315

نمایندگی: شاهرود

مریم اسماعیلی

...

رتبه: 8

تراز: 5242

نمایندگی: آستانه اشرفیه

اتنا ازادخواه

تاریخ آزمون : 02/04/23

...

رتبه: 1

تراز: 6779

نمایندگی: آستانه اشرفیه

مطهره کریمی

...

رتبه: 2

تراز: 6425

نمایندگی: نائین

دینا نظری محمدی

...

رتبه: 3

تراز: 6177

نمایندگی: آستارا

مهنا دریابیان

...

رتبه: 4

تراز: 5924

نمایندگی: آستانه اشرفیه

الهه عباسیان

...

رتبه: 5

تراز: 5845

نمایندگی: بردسکن

زهرا یزدی

...

رتبه: 6

تراز: 5716

نمایندگی: بردسکن

مهدیه روحی

...

رتبه: 7

تراز: 5645

نمایندگی: بردسکن

ابوالفضل محمدنژاد

...

رتبه: 8

تراز: 5113

نمایندگی: نظرآباد

فاطمه سعدی

-->