نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 00/10/03

...

رتبه: 1

تراز: 8994

نمایندگی: سبزوار

نفیسه رباط سرپوشی

...

رتبه: 2

تراز: 7848

نمایندگی: سلماس

سحر نقی زاده

...

رتبه: 3

تراز: 7756

نمایندگی: اسلام آبادغرب

محمد بهجتی

...

رتبه: 4

تراز: 7607

نمایندگی: یزد

هستی بهزادی

...

رتبه: 5

تراز: 7533

نمایندگی: سلماس

زهرا وطن خواه

...

رتبه: 6

تراز: 7470

نمایندگی: شیروان

محمدمهدی رازقیان

...

رتبه: 7

تراز: 7169

نمایندگی: فراهان

ملیکا یوزشی

...

رتبه: 8

تراز: 6948

نمایندگی: رودبار جنوب

امیرمهدی اکبری مهنی

تاریخ آزمون : 00/09/19

...

رتبه: 1

تراز: 8677

نمایندگی: سبزوار

نفیسه رباط سرپوشی

...

رتبه: 2

تراز: 8235

نمایندگی: قائن

عارفه ناقعی

...

رتبه: 3

تراز: 7757

نمایندگی: یزد

محمدمهدی اسلامی زارچ

...

رتبه: 4

تراز: 7497

نمایندگی: یزد

امیرحسین ترابی میرزائی

...

رتبه: 5

تراز: 7457

نمایندگی: میبد

مبینا فتوحی محمد

...

رتبه: 6

تراز: 7333

نمایندگی: یزد

مهتاب عابدینی

...

رتبه: 7

تراز: 7264

نمایندگی: میبد

محیا دهقانی محسن

...

رتبه: 8

تراز: 7214

نمایندگی: یزد

سیده دیبا راد

تاریخ آزمون : 00/09/05

...

رتبه: 1

تراز: 8888

نمایندگی: سبزوار

نفیسه رباط سرپوشی

...

رتبه: 2

تراز: 8639

نمایندگی: ملکان

حسین محمدنژاد

...

رتبه: 3

تراز: 8542

نمایندگی: بجستان

پریسا ابراهیمی پور

...

رتبه: 4

تراز: 8028

نمایندگی: بجستان

مهلا نصیری

...

رتبه: 5

تراز: 7883

نمایندگی: شیروان

امیررضا فرهادی

...

رتبه: 6

تراز: 7458

نمایندگی: یزد

هستی بهزادی

...

رتبه: 7

تراز: 7190

نمایندگی: یزد

محمدمهدی اسلامی زارچ

...

رتبه: 8

تراز: 7189

نمایندگی: اسلام آبادغرب

محمد بهجتی

تاریخ آزمون : 00/08/21

...

رتبه: 1

تراز: 8770

نمایندگی: یزد

زهرا سهیم پور

...

رتبه: 1

تراز: 8770

نمایندگی: یزد

فاطمه سادات پارساییان

...

رتبه: 1

تراز: 8770

نمایندگی: سبزوار

نفیسه رباط سرپوشی

...

رتبه: 1

تراز: 8770

نمایندگی: تهران

مبینا شریفی

...

رتبه: 5

تراز: 8736

نمایندگی: میبد

سینا رسته خاک

...

رتبه: 6

تراز: 8684

نمایندگی: یزد

مهدیه یوسفی

...

رتبه: 7

تراز: 8443

نمایندگی: یزد

زینب جعفری

...

رتبه: 8

تراز: 8162

نمایندگی: یزد

ستایش حسینی

تاریخ آزمون : 00/08/07

...

رتبه: 1

تراز: 9135

نمایندگی: یزد

زهرا سهیم پور

...

رتبه: 2

تراز: 8967

نمایندگی: یزد

فاطمه سادات پارساییان

...

رتبه: 3

تراز: 8457

نمایندگی: سبزوار

نفیسه رباط سرپوشی

...

رتبه: 4

تراز: 7557

نمایندگی: یزد

مهدیه دهقان بنادکی

...

رتبه: 5

تراز: 7541

نمایندگی: یزد

ریحانه دهقان دهنوی

...

رتبه: 6

تراز: 7508

نمایندگی: یزد

پارمیدا پژمان

...

رتبه: 7

تراز: 7486

نمایندگی: یزد

محمدیاسین ملک ثابت

...

رتبه: 8

تراز: 7459

نمایندگی: یزد

حانیه مقیمی فیروزآباد

تاریخ آزمون : 00/07/23

...

رتبه: 1

تراز: 8321

نمایندگی: سبزوار

نفیسه رباط سرپوشی

...

رتبه: 2

تراز: 8218

نمایندگی: یزد

زینب عقیلی

...

رتبه: 3

تراز: 7629

نمایندگی: یزد

امیرحسین ترابی میرزائی

...

رتبه: 4

تراز: 7300

نمایندگی: یزد

ستایش حسینی

...

رتبه: 5

تراز: 7131

نمایندگی: یزد

الهام ولی زاده

...

رتبه: 6

تراز: 7108

نمایندگی: یزد

شهاب نورالدهر

...

رتبه: 7

تراز: 7073

نمایندگی: یزد

سیدمحمدحسین میرجلیلی

...

رتبه: 8

تراز: 7062

نمایندگی: یزد

فاطمه گل محمدی

تاریخ آزمون : 00/07/09

...

رتبه: 1

تراز: 9471

نمایندگی: فاروج

عاطفه حاجی پور فاروجی

...

رتبه: 2

تراز: 8858

نمایندگی: یزد

امیرحسین ترابی میرزائی

...

رتبه: 3

تراز: 8855

نمایندگی: ابرکوه

مهدیه زارع

...

رتبه: 4

تراز: 8022

نمایندگی: کرمان

هستی افضلی

...

رتبه: 5

تراز: 7792

نمایندگی: یزد

عرفان عاقلی

...

رتبه: 6

تراز: 7690

نمایندگی: ساوه

ساجده بامداد

...

رتبه: 7

تراز: 7017

نمایندگی: یزد

امین رضا کارگریان مروستی

...

رتبه: 8

تراز: 6980

نمایندگی: یزد

سیدمحمدحسین میرجلیلی

تاریخ آزمون : 00/06/26

...

رتبه: 1

تراز: 8322

نمایندگی: جاجرم

حسین صفری تنها

...

رتبه: 2

تراز: 7747

نمایندگی: بهشهر

امیرعلی جعفری

...

رتبه: 3

تراز: 7508

نمایندگی: قروه

یگانه مومنی

...

رتبه: 4

تراز: 7064

نمایندگی: کرمان

مبینا ابراهیمی فرسنگی

...

رتبه: 5

تراز: 6658

نمایندگی: درگز

یگانه آشنا

...

رتبه: 6

تراز: 6606

نمایندگی: کرمان

فاطمه نظری چمک

...

رتبه: 7

تراز: 6244

نمایندگی: اسلام آبادغرب

زهرا لطفی

...

رتبه: 8

تراز: 6234

نمایندگی: کرمان

طناز ترابیان

تاریخ آزمون : 00/06/12

...

رتبه: 1

تراز: 9707

نمایندگی: ابرکوه

مهدیه زارع

...

رتبه: 2

تراز: 7125

نمایندگی: قروه

یگانه مومنی

...

رتبه: 3

تراز: 7077

نمایندگی: آشخانه

فاطمه اتحادی

...

رتبه: 4

تراز: 6757

نمایندگی: بهشهر

امیرعلی جعفری

...

رتبه: 5

تراز: 6418

نمایندگی: کاشمر

محدثه اسماعیلی

...

رتبه: 6

تراز: 6410

نمایندگی: آشخانه

معصومه محمدپور

...

رتبه: 7

تراز: 6216

نمایندگی: بهبهان

اهورا خرم زاده

تاریخ آزمون : 00/05/29

...

رتبه: 1

تراز: 8478

نمایندگی: ابرکوه

مهدیه زارع

...

رتبه: 2

تراز: 6470

نمایندگی: بهشهر

امیرعلی جعفری

...

رتبه: 3

تراز: 6234

نمایندگی: جاجرم

حسین صفری تنها

...

رتبه: 4

تراز: 5820

نمایندگی: تهران

محمدرضا محمدی

...

رتبه: 5

تراز: 5703

نمایندگی: بهبهان

اهورا خرم زاده

...

رتبه: 6

تراز: 5692

نمایندگی: تهران

سارا حسینی

...

رتبه: 7

تراز: 5600

نمایندگی: آشخانه

فاطمه آذری زینکانلو

...

رتبه: 8

تراز: 5559

نمایندگی: قروه

یگانه مومنی

تاریخ آزمون : 00/05/15

...

رتبه: 1

تراز: 8856

نمایندگی: تهران

هستی احمدی

...

رتبه: 2

تراز: 8165

نمایندگی: تهران

سارا احمدی

...

رتبه: 3

تراز: 7824

نمایندگی: تهران

محبوبه اختری

...

رتبه: 4

تراز: 6640

نمایندگی: ابرکوه

مهدیه زارع

...

رتبه: 5

تراز: 5884

نمایندگی: آستارا

مبینا فیض اللهیان

...

رتبه: 6

تراز: 5777

نمایندگی: جاجرم

حسین صفری تنها

...

رتبه: 7

تراز: 5765

نمایندگی: آستانه اشرفیه

سوگند اسماعیلی پنچاه

...

رتبه: 8

تراز: 5318

نمایندگی: شهریار و اندیشه

پانیا قدیمی

تاریخ آزمون : 00/05/01

...

رتبه: 1

تراز: 7434

نمایندگی: کاشمر

یوسف حاتمی فرد

...

رتبه: 2

تراز: 6802

نمایندگی: آشخانه

فاطمه آذری زینکانلو

...

رتبه: 3

تراز: 6206

نمایندگی: جاجرم

حسین صفری تنها

...

رتبه: 4

تراز: 5559

نمایندگی: شیروان

عماد محمدنام فرخانی

...

رتبه: 5

تراز: 5538

نمایندگی: بهبهان

اهورا خرم زاده

...

رتبه: 6

تراز: 5535

نمایندگی: اراک

مانی رضایی

...

رتبه: 7

تراز: 5522

نمایندگی: آشخانه

معصومه محمدپور

...

رتبه: 8

تراز: 5310

نمایندگی: آستانه اشرفیه

معصومه رضائی

تاریخ آزمون : 00/04/18

...

رتبه: 1

تراز: 6702

نمایندگی: اراک

مانی رضایی

...

رتبه: 2

تراز: 6266

نمایندگی: بردسکن

نجمه صمیمی

...

رتبه: 3

تراز: 6170

نمایندگی: شهریار و اندیشه

مبینا زرین جو

...

رتبه: 4

تراز: 6093

نمایندگی: کاشمر

یوسف حاتمی فرد

...

رتبه: 5

تراز: 5403

نمایندگی: بردسکن

هانیه رضایی

...

رتبه: 6

تراز: 5233

نمایندگی: ساوه

علی اصغر تنها

...

رتبه: 7

تراز: 4963

نمایندگی: آستانه اشرفیه

معصومه رضائی

...

رتبه: 8

تراز: 4948

نمایندگی: شهریار و اندیشه

ایناز هفته خانگی