نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 01/05/14

...

رتبه: 1

تراز: 7881

نمایندگی: رضوانشهر

شقایق امیری

...

رتبه: 2

تراز: 7732

نمایندگی: فراهان

ملیکا یوزشی

...

رتبه: 3

تراز: 7418

نمایندگی: بناب

محمد دیبائی اصل

...

رتبه: 4

تراز: 7360

نمایندگی: شیروان

آسیه نوروزی مفرد

...

رتبه: 5

تراز: 7324

نمایندگی: برازجان

نیلوفر شبانکاره

...

رتبه: 6

تراز: 7302

نمایندگی: شیروان

طاها کیانی

...

رتبه: 7

تراز: 7296

نمایندگی: آمل

روجا حیدری

...

رتبه: 8

تراز: 7227

نمایندگی: نیشابور

فاطمه سادات رشیدی مهر

تاریخ آزمون : 01/04/31

...

رتبه: 1

تراز: 8343

نمایندگی: رضوانشهر

شقایق امیری

...

رتبه: 2

تراز: 8137

نمایندگی: آمل

روجا حیدری

...

رتبه: 3

تراز: 7935

نمایندگی: شیروان

طاها کیانی

...

رتبه: 4

تراز: 7844

نمایندگی: نیشابور

فاطمه سادات رشیدی مهر

...

رتبه: 5

تراز: 7757

نمایندگی: شیروان

آسیه نوروزی مفرد

...

رتبه: 6

تراز: 7739

نمایندگی: بناب

محمد دیبائی اصل

...

رتبه: 7

تراز: 7562

نمایندگی: شیروان

مهدیه گواهی

...

رتبه: 8

تراز: 7423

نمایندگی: نیشابور

دنیا زرندی

تاریخ آزمون : 01/04/17

...

رتبه: 1

تراز: 8129

نمایندگی: بناب

محمد دیبائی اصل

...

رتبه: 2

تراز: 7866

نمایندگی: شیروان

آسیه نوروزی مفرد

...

رتبه: 3

تراز: 7778

نمایندگی: نیشابور

فاطمه سادات رشیدی مهر

...

رتبه: 4

تراز: 7752

نمایندگی: نیشابور

دنیا زرندی

...

رتبه: 5

تراز: 7286

نمایندگی: خاش

وحیده کهرازه

...

رتبه: 6

تراز: 7258

نمایندگی: رضوانشهر

شقایق امیری

...

رتبه: 7

تراز: 7228

نمایندگی: درگز

یگانه آشنا

...

رتبه: 8

تراز: 7213

نمایندگی: نجف آباد

فاطمه عباسی

-->