نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 02/06/24

...

رتبه: 1

تراز: 8455

نمایندگی: نائین

یوسف پوربافرانی

...

رتبه: 2

تراز: 8430

نمایندگی: رودسر

معصومه آقاجانزاده

...

رتبه: 3

تراز: 7794

نمایندگی: اراک

فاطمه ملایری

...

رتبه: 4

تراز: 7784

نمایندگی: ملکان

فروغ فرخ زاد

...

رتبه: 5

تراز: 7763

نمایندگی: یزد

مبیناالسادات موسوی

...

رتبه: 6

تراز: 7718

نمایندگی: نائین

سید علی اصغر مذنب امامزاده

...

رتبه: 7

تراز: 7350

نمایندگی: بابل جدید

درسا قنبرزاده

...

رتبه: 8

تراز: 7320

نمایندگی: مناطق محروم

مهدیس شاکری

تاریخ آزمون : 02/06/10

...

رتبه: 1

تراز: 8063

نمایندگی: نائین

یوسف پوربافرانی

...

رتبه: 2

تراز: 7589

نمایندگی: رودسر

معصومه آقاجانزاده

...

رتبه: 3

تراز: 7276

نمایندگی: یزد

زینب مورکیان علی آباد

...

رتبه: 4

تراز: 7258

نمایندگی: بابل جدید

درسا قنبرزاده

...

رتبه: 5

تراز: 7222

نمایندگی: مهریز

حدیثه السادات حسینی

...

رتبه: 6

تراز: 7217

نمایندگی: کرمان شعبه دو

اعظم مختارآبادی

...

رتبه: 7

تراز: 7203

نمایندگی: یزد

مبیناالسادات موسوی

...

رتبه: 8

تراز: 7127

نمایندگی: قائمیه

علی اصغر ارتشی

تاریخ آزمون : 02/05/27

...

رتبه: 1

تراز: 8136

نمایندگی: رودسر

معصومه آقاجانزاده

...

رتبه: 2

تراز: 7967

نمایندگی: یزد

زینب مورکیان علی آباد

...

رتبه: 3

تراز: 7959

نمایندگی: نائین

یوسف پوربافرانی

...

رتبه: 4

تراز: 7323

نمایندگی: نائین

سید علی اصغر مذنب امامزاده

...

رتبه: 5

تراز: 7159

نمایندگی: اراک

فاطمه ملایری

...

رتبه: 6

تراز: 7133

نمایندگی: آستانه اشرفیه

فرهان شعبانی

...

رتبه: 7

تراز: 7130

نمایندگی: باخرز جدید

مهدی دهقان آویانی

...

رتبه: 8

تراز: 7103

نمایندگی: مهریز

هادی کمالیان مهریزی

تاریخ آزمون : 02/05/13

...

رتبه: 1

تراز: 8158

نمایندگی: نائین

سید علی اصغر مذنب امامزاده

...

رتبه: 2

تراز: 7998

نمایندگی: رودسر

معصومه آقاجانزاده

...

رتبه: 3

تراز: 7762

نمایندگی: نائین

یوسف پوربافرانی

...

رتبه: 4

تراز: 7625

نمایندگی: کاشمر

زهرا عباس بیگی

...

رتبه: 5

تراز: 7282

نمایندگی: مناطق محروم

مهدیس شاکری

...

رتبه: 6

تراز: 7210

نمایندگی: اراک

فاطمه ملایری

...

رتبه: 7

تراز: 7191

نمایندگی: بابل جدید

درسا قنبرزاده

...

رتبه: 8

تراز: 7145

نمایندگی: سبزوار

فاطمه تفحصی راد

تاریخ آزمون : 02/04/30

...

رتبه: 1

تراز: 8085

نمایندگی: ساوه

مینا غلامی

...

رتبه: 2

تراز: 7522

نمایندگی: میبد

بهاره اقبال

...

رتبه: 3

تراز: 7493

نمایندگی: رودسر

معصومه آقاجانزاده

...

رتبه: 4

تراز: 7226

نمایندگی: بناب

مبینا حیدرزاده زاوشتی

...

رتبه: 5

تراز: 7207

نمایندگی: نائین

یوسف پوربافرانی

...

رتبه: 6

تراز: 7159

نمایندگی: اراک

فاطمه ملایری

...

رتبه: 7

تراز: 7016

نمایندگی: سنندج

ژینا حسین زاده

...

رتبه: 8

تراز: 6923

نمایندگی: فیروزآباد

طاهره همراهی

تاریخ آزمون : 02/04/23

...

رتبه: 1

تراز: 9570

نمایندگی: نجف آباد

مریم صالحی

...

رتبه: 2

تراز: 9489

نمایندگی: نجف آباد

سعید شکراللهی

...

رتبه: 3

تراز: 8486

نمایندگی: ساوه

مینا غلامی

...

رتبه: 4

تراز: 8407

نمایندگی: بناب

مبینا حیدرزاده زاوشتی

...

رتبه: 5

تراز: 7956

نمایندگی: رودسر

معصومه آقاجانزاده

...

رتبه: 6

تراز: 7802

نمایندگی: نائین

یوسف پوربافرانی

...

رتبه: 7

تراز: 7774

نمایندگی: کرمان شعبه دو

اعظم مختارآبادی

...

رتبه: 8

تراز: 7743

نمایندگی: یزد

زینب مورکیان علی آباد

-->