نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 01/05/14

...

رتبه: 1

تراز: 8967

نمایندگی: یزد

فاطمه السادات توکلی بنیزی

...

رتبه: 2

تراز: 8899

نمایندگی: تهران

هعی عامو

...

رتبه: 3

تراز: 8639

نمایندگی: بناب

متین سلمانزاده اسبق

...

رتبه: 4

تراز: 8524

نمایندگی: بناب

علی اکبر ارشدی

...

رتبه: 5

تراز: 8438

نمایندگی: لارستان

رضا همایون

...

رتبه: 6

تراز: 8236

نمایندگی: یزد

محمد مهدی فلاح تفتی

...

رتبه: 7

تراز: 8191

نمایندگی: بوشهر

علی عباسی دولاما

...

رتبه: 8

تراز: 8064

نمایندگی: یزد

محمدعلی احمدیان احمدآبادی

تاریخ آزمون : 01/04/31

...

رتبه: 1

تراز: 8917

نمایندگی: تالش

امیرمحمد شربتی

...

رتبه: 2

تراز: 8629

نمایندگی: شیروان

یونس کاظمی مقدم

...

رتبه: 3

تراز: 8577

نمایندگی: نیشابور

ایلیا صادقی

...

رتبه: 4

تراز: 8525

نمایندگی: لارستان

رضا همایون

...

رتبه: 5

تراز: 8475

نمایندگی: یزد

فاطمه السادات توکلی بنیزی

...

رتبه: 6

تراز: 8359

نمایندگی: تهران

هعی عامو

...

رتبه: 7

تراز: 8335

نمایندگی: نیشابور

امیرعلی عراقی

...

رتبه: 8

تراز: 8114

نمایندگی: نیشابور

سید محمد قدمگاهی

تاریخ آزمون : 01/04/17

...

رتبه: 1

تراز: 9608

نمایندگی: بناب

اسما محبعلی زاده

...

رتبه: 2

تراز: 8693

نمایندگی: لارستان

رضا همایون

...

رتبه: 3

تراز: 8395

نمایندگی: قزوین

مهنا هاشمی

...

رتبه: 4

تراز: 8138

نمایندگی: یزد

محمد مهدی فلاح تفتی

...

رتبه: 5

تراز: 8093

نمایندگی: یزد

فاطمه السادات توکلی بنیزی

...

رتبه: 6

تراز: 8007

نمایندگی: نیشابور

امیرعلی عراقی

...

رتبه: 7

تراز: 7455

نمایندگی: ملکان

هلینا مخبر

...

رتبه: 8

تراز: 7454

نمایندگی: مهریز

سیدجواد عقیلی مهریزی

-->