نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 02/06/24

...

رتبه: 1

تراز: 9338

نمایندگی: نائین

محمد پارسا رستگار مقدم

...

رتبه: 2

تراز: 9078

نمایندگی: سبزوار

شایان فیض

...

رتبه: 3

تراز: 8996

نمایندگی: جهرم

علی رزمگه

...

رتبه: 4

تراز: 8952

نمایندگی: رابر

ابوالفضل شمس الدینی

...

رتبه: 5

تراز: 8882

نمایندگی: بافت

علی زارع منصوری

...

رتبه: 6

تراز: 8522

نمایندگی: یزد

شیرین شفیعی سورک

...

رتبه: 7

تراز: 8363

نمایندگی: لارستان

علی اکبر اعتصامی

...

رتبه: 8

تراز: 8059

نمایندگی: شیراز

سجاد سبحانی

تاریخ آزمون : 02/06/10

...

رتبه: 1

تراز: 9223

نمایندگی: رابر

ابوالفضل شمس الدینی

...

رتبه: 2

تراز: 9001

نمایندگی: لارستان

علی اکبر اعتصامی

...

رتبه: 3

تراز: 8945

نمایندگی: بافت

علی زارع منصوری

...

رتبه: 4

تراز: 8710

نمایندگی: یزد

شیرین شفیعی سورک

...

رتبه: 5

تراز: 8667

نمایندگی: نائین

میلاد محمدی

...

رتبه: 6

تراز: 8615

نمایندگی: یزد

علیرضا عزت اللهی

...

رتبه: 7

تراز: 8268

نمایندگی: شیراز

سجاد سبحانی

...

رتبه: 8

تراز: 8230

نمایندگی: سبزوار

مصطفی علی آباد شوری

تاریخ آزمون : 02/05/27

...

رتبه: 1

تراز: 9287

نمایندگی: یزد

شیرین شفیعی سورک

...

رتبه: 2

تراز: 9205

نمایندگی: رابر

ابوالفضل شمس الدینی

...

رتبه: 3

تراز: 9196

نمایندگی: زرین شهر

احسان صالحی

...

رتبه: 4

تراز: 8844

نمایندگی: بافت

علی زارع منصوری

...

رتبه: 5

تراز: 8763

نمایندگی: لارستان

علی اکبر اعتصامی

...

رتبه: 6

تراز: 8555

نمایندگی: نائین

میلاد محمدی

...

رتبه: 7

تراز: 8377

نمایندگی: سبزوار

مصطفی علی آباد شوری

...

رتبه: 8

تراز: 8346

نمایندگی: تهران

سجاد دلدار

تاریخ آزمون : 02/05/13

...

رتبه: 1

تراز: 9116

نمایندگی: یزد

شیرین شفیعی سورک

...

رتبه: 2

تراز: 8947

نمایندگی: رابر

ابوالفضل شمس الدینی

...

رتبه: 3

تراز: 8896

نمایندگی: یزد

علی ابوطالبی

...

رتبه: 4

تراز: 8817

نمایندگی: تهران

سجاد دلدار

...

رتبه: 5

تراز: 8780

نمایندگی: بافت

علی زارع منصوری

...

رتبه: 6

تراز: 8667

نمایندگی: نائین

میلاد محمدی

...

رتبه: 7

تراز: 8113

نمایندگی: شیراز

سجاد سبحانی

...

رتبه: 8

تراز: 8097

نمایندگی: نائین

محمد پارسا رستگار مقدم

تاریخ آزمون : 02/04/30

...

رتبه: 1

تراز: 9657

نمایندگی: بافت

علی زارع منصوری

...

رتبه: 2

تراز: 8973

نمایندگی: زرین شهر

احسان صالحی

...

رتبه: 3

تراز: 8789

نمایندگی: یزد

شیرین شفیعی سورک

...

رتبه: 4

تراز: 8418

نمایندگی: سبزوار

مصطفی علی آباد شوری

...

رتبه: 5

تراز: 8132

نمایندگی: نیشابور

مهرناز لگزیان

...

رتبه: 6

تراز: 8118

نمایندگی: شیراز

سجاد سبحانی

...

رتبه: 7

تراز: 8075

نمایندگی: تهران

سجاد دلدار

...

رتبه: 8

تراز: 8035

نمایندگی: یزد

امیرحسین سلطانبی

تاریخ آزمون : 02/04/23

...

رتبه: 1

تراز: 9414

نمایندگی: تهران

آریوبرزن حبیبی

...

رتبه: 2

تراز: 8874

نمایندگی: بافت

علی زارع منصوری

...

رتبه: 3

تراز: 8517

نمایندگی: تهران

سجاد دلدار

...

رتبه: 4

تراز: 7912

نمایندگی: رابر

ابوالفضل شمس الدینی

...

رتبه: 5

تراز: 7425

نمایندگی: نائین

محمد پارسا رستگار مقدم

...

رتبه: 6

تراز: 7404

نمایندگی: زرین شهر

احسان صالحی

...

رتبه: 7

تراز: 7388

نمایندگی: ساوه

ریحانه ایمانی

...

رتبه: 8

تراز: 7371

نمایندگی: مشهد

مهدی رشیدی

-->