نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 03/01/16

...

رتبه: 1

تراز: 8638

نمایندگی: یزد

امیر عباس کریمی زارچ

...

رتبه: 1

تراز: 8638

نمایندگی: آستارا

فاطمه معانی پور

...

رتبه: 3

تراز: 8602

نمایندگی: مشهد

یاسمن عظیم مزرجی

...

رتبه: 4

تراز: 8598

نمایندگی: بابل جدید

کیمیا مهدی قلیزاده

...

رتبه: 5

تراز: 8545

نمایندگی: بناب

فرحان شتابی

...

رتبه: 6

تراز: 8517

نمایندگی: میانه

حدیث حسینی

...

رتبه: 7

تراز: 8481

نمایندگی: اسلام آبادغرب

آرزو شیر بندی

...

رتبه: 8

تراز: 8458

نمایندگی: آبدانان

نازنین نظری

تاریخ آزمون : 03/01/07

...

رتبه: 1

تراز: 8603

نمایندگی: آستارا

فاطمه معانی پور

...

رتبه: 2

تراز: 8472

نمایندگی: اسلام آبادغرب

آرزو شیر بندی

...

رتبه: 3

تراز: 8362

نمایندگی: جهرم

نسرین مؤمنی

...

رتبه: 4

تراز: 8281

نمایندگی: میناب

حنانه حاتمی مازغی

...

رتبه: 5

تراز: 8269

نمایندگی: چرام

مهدی عباسی

...

رتبه: 6

تراز: 8237

نمایندگی: سوسنگرد

رومینا عگیری

...

رتبه: 7

تراز: 8219

نمایندگی: بابل جدید

کیمیا مهدی قلیزاده

...

رتبه: 8

تراز: 8206

نمایندگی: فردوس

نرگس بیرونی

تاریخ آزمون : 02/12/18

...

رتبه: 1

تراز: 9216

نمایندگی: شیراز

پوریا پور پولادفر

...

رتبه: 1

تراز: 9216

نمایندگی: آستارا

فاطمه معانی پور

...

رتبه: 3

تراز: 9073

نمایندگی: بابل جدید

کیمیا مهدی قلیزاده

...

رتبه: 4

تراز: 9010

نمایندگی: اسلام آبادغرب

آرزو شیر بندی

...

رتبه: 5

تراز: 8972

نمایندگی: باغملک

احسان قنبری

...

رتبه: 6

تراز: 8962

نمایندگی: اردبیل

محمدرضا امیرپور

...

رتبه: 7

تراز: 8718

نمایندگی: جهرم

نسرین مؤمنی

...

رتبه: 8

تراز: 8638

نمایندگی: یزد

الهه حشمتی

تاریخ آزمون : 02/12/04

...

رتبه: 1

تراز: 8864

نمایندگی: آستارا

فاطمه معانی پور

...

رتبه: 2

تراز: 8772

نمایندگی: بابل جدید

کیمیا مهدی قلیزاده

...

رتبه: 3

تراز: 8704

نمایندگی: تربت جام

فائزه حیاتی

...

رتبه: 4

تراز: 8693

نمایندگی: ملکان

شایان سلامی

...

رتبه: 5

تراز: 8675

نمایندگی: اردبیل

محمدرضا امیرپور

...

رتبه: 6

تراز: 8590

نمایندگی: اسلام آبادغرب

آرزو شیر بندی

...

رتبه: 7

تراز: 8483

نمایندگی: فردوس

نرگس بیرونی

...

رتبه: 8

تراز: 8465

نمایندگی: ارومیه

مهدی نوری

تاریخ آزمون : 02/11/20

...

رتبه: 1

تراز: 8386

نمایندگی: بابل جدید

کیمیا مهدی قلیزاده

...

رتبه: 2

تراز: 8218

نمایندگی: شیراز

پوریا پور پولادفر

...

رتبه: 3

تراز: 8184

نمایندگی: آستارا

فاطمه معانی پور

...

رتبه: 4

تراز: 8183

نمایندگی: اردبیل

محمدرضا امیرپور

...

رتبه: 5

تراز: 8180

نمایندگی: جهرم

نسرین مؤمنی

...

رتبه: 6

تراز: 8179

نمایندگی: فردوس

نرگس بیرونی

...

رتبه: 7

تراز: 8142

نمایندگی: تربت جام

فائزه حیاتی

...

رتبه: 8

تراز: 8135

نمایندگی: شیروان

طاها کیانی

تاریخ آزمون : 02/11/06

...

رتبه: 1

تراز: 8925

نمایندگی: بابل جدید

کیمیا مهدی قلیزاده

...

رتبه: 2

تراز: 8807

نمایندگی: آستارا

فاطمه معانی پور

...

رتبه: 3

تراز: 8711

نمایندگی: اردبیل

محمدرضا امیرپور

...

رتبه: 4

تراز: 8669

نمایندگی: خرم آباد

آرتین صداقتی

...

رتبه: 5

تراز: 8510

نمایندگی: جهرم

نسرین مؤمنی

...

رتبه: 6

تراز: 8504

نمایندگی: تربت حیدریه

نرگس جاوید خداشناس

...

رتبه: 7

تراز: 8462

نمایندگی: شیراز

پوریا پور پولادفر

...

رتبه: 8

تراز: 8446

نمایندگی: تربت حیدریه

مبینا دهقان

تاریخ آزمون : 02/10/22

...

رتبه: 1

تراز: 8566

نمایندگی: فریدونشهر

امیر مهدی جدیدی نژاد

...

رتبه: 2

تراز: 8532

نمایندگی: آستارا

فاطمه معانی پور

...

رتبه: 3

تراز: 8464

نمایندگی: اردبیل

محمدرضا امیرپور

...

رتبه: 4

تراز: 8452

نمایندگی: بابل جدید

کیمیا مهدی قلیزاده

...

رتبه: 5

تراز: 8447

نمایندگی: لاهیجان نود و هشت

زینب عباس دوست

...

رتبه: 6

تراز: 8380

نمایندگی: خرم آباد

آرتین صداقتی

...

رتبه: 7

تراز: 8376

نمایندگی: شیراز

پوریا پور پولادفر

...

رتبه: 8

تراز: 8331

نمایندگی: اسلام آبادغرب

آرزو شیر بندی

تاریخ آزمون : 02/10/01

...

رتبه: 1

تراز: 8839

نمایندگی: آستارا

فاطمه معانی پور

...

رتبه: 2

تراز: 8760

نمایندگی: شیراز

پوریا پور پولادفر

...

رتبه: 3

تراز: 8743

نمایندگی: بابل جدید

کیمیا مهدی قلیزاده

...

رتبه: 4

تراز: 8707

نمایندگی: خرم آباد

آرتین صداقتی

...

رتبه: 5

تراز: 8690

نمایندگی: لاهیجان نود و هشت

زینب عباس دوست

...

رتبه: 6

تراز: 8668

نمایندگی: بناب

فرحان شتابی

...

رتبه: 7

تراز: 8633

نمایندگی: اردبیل

محمدرضا امیرپور

...

رتبه: 8

تراز: 8612

نمایندگی: تربت جام

فائزه حیاتی

تاریخ آزمون : 02/09/17

...

رتبه: 1

تراز: 8777

نمایندگی: تربت جام

فائزه حیاتی

...

رتبه: 2

تراز: 8739

نمایندگی: اردبیل

محمدرضا امیرپور

...

رتبه: 3

تراز: 8635

نمایندگی: مراغه

مهدیا بهروز

...

رتبه: 4

تراز: 8625

نمایندگی: نیشابور

عطیه بیات ترک

...

رتبه: 5

تراز: 8596

نمایندگی: بناب

فرحان شتابی

...

رتبه: 6

تراز: 8536

نمایندگی: بابل جدید

کیمیا مهدی قلیزاده

...

رتبه: 7

تراز: 8407

نمایندگی: جهرم

نسرین مؤمنی

...

رتبه: 8

تراز: 8404

نمایندگی: قائمیه

علی اصغر سلیمی

تاریخ آزمون : 02/09/03

...

رتبه: 1

تراز: 8951

نمایندگی: قائمیه

علی اصغر سلیمی

...

رتبه: 2

تراز: 8910

نمایندگی: اردبیل

محمدرضا امیرپور

...

رتبه: 3

تراز: 8862

نمایندگی: نیشابور

عطیه بیات ترک

...

رتبه: 4

تراز: 8854

نمایندگی: خرم آباد

آرتین صداقتی

...

رتبه: 5

تراز: 8848

نمایندگی: آستارا

فاطمه معانی پور

...

رتبه: 6

تراز: 8804

نمایندگی: تربت جام

فائزه حیاتی

...

رتبه: 7

تراز: 8736

نمایندگی: بابل جدید

کیمیا مهدی قلیزاده

...

رتبه: 8

تراز: 8711

نمایندگی: خاش

مهنا شهنوازی ترشابی

تاریخ آزمون : 02/08/19

...

رتبه: 1

تراز: 8542

نمایندگی: قائمیه

علی اصغر سلیمی

...

رتبه: 2

تراز: 8329

نمایندگی: اردبیل

محمدرضا امیرپور

...

رتبه: 3

تراز: 8283

نمایندگی: خرم آباد

آرتین صداقتی

...

رتبه: 4

تراز: 8242

نمایندگی: نیشابور

نگار لطفی

...

رتبه: 5

تراز: 8154

نمایندگی: نیشابور

عطیه بیات ترک

...

رتبه: 6

تراز: 8142

نمایندگی: چرام

مهدی عباسی

...

رتبه: 7

تراز: 8117

نمایندگی: خاش

سینا ایرندگانی

...

رتبه: 8

تراز: 8096

نمایندگی: صحنه

آرینا راستگو

تاریخ آزمون : 02/08/05

...

رتبه: 1

تراز: 8849

نمایندگی: قائمیه

علی اصغر سلیمی

...

رتبه: 2

تراز: 8765

نمایندگی: خرم آباد

آرتین صداقتی

...

رتبه: 3

تراز: 8611

نمایندگی: کرج

تینا ابدالی

...

رتبه: 4

تراز: 8594

نمایندگی: آستارا

فاطمه معانی پور

...

رتبه: 5

تراز: 8584

نمایندگی: شیروان

نرگس کیان مهر

...

رتبه: 6

تراز: 8444

نمایندگی: شوش دانیال

ایرانا خوشحال دهدار

...

رتبه: 7

تراز: 8390

نمایندگی: پیرانشهر

محمد صابر عبدالهی

...

رتبه: 8

تراز: 8379

نمایندگی: صحنه

آرینا راستگو

تاریخ آزمون : 02/07/21

...

رتبه: 1

تراز: 8520

نمایندگی: قائمیه

علی اصغر سلیمی

...

رتبه: 2

تراز: 8481

نمایندگی: مراغه

مهدیا بهروز

...

رتبه: 3

تراز: 8419

نمایندگی: نیشابور

عطیه بیات ترک

...

رتبه: 4

تراز: 8044

نمایندگی: فریدونشهر

امیر مهدی جدیدی نژاد

...

رتبه: 5

تراز: 7996

نمایندگی: تالش

شقایق امیری

...

رتبه: 6

تراز: 7948

نمایندگی: نجف آباد

فاطمه عباسی

...

رتبه: 7

تراز: 7946

نمایندگی: جهرم

نسرین مؤمنی

...

رتبه: 8

تراز: 7920

نمایندگی: مهاباد دختران

مانی سواره

تاریخ آزمون : 02/07/07

...

رتبه: 1

تراز: 8063

نمایندگی: شیروان

طاها کیانی

...

رتبه: 1

تراز: 8063

نمایندگی: قائمیه

علی اصغر سلیمی

...

رتبه: 3

تراز: 7970

نمایندگی: شوش دانیال

ایرانا خوشحال دهدار

...

رتبه: 4

تراز: 7901

نمایندگی: نیشابور

فاطمه سادات رشیدی مهر

...

رتبه: 5

تراز: 7859

نمایندگی: آستارا

فاطمه معانی پور

...

رتبه: 6

تراز: 7806

نمایندگی: گرمسار

زهرا پالیزدار

...

رتبه: 7

تراز: 7794

نمایندگی: جهرم

نسرین مؤمنی

...

رتبه: 8

تراز: 7778

نمایندگی: مهریز

فاطمه زارع

تاریخ آزمون : 02/06/24

...

رتبه: 1

تراز: 8344

نمایندگی: قائمیه

علی اصغر سلیمی

...

رتبه: 2

تراز: 8323

نمایندگی: گرمسار

زهرا پالیزدار

...

رتبه: 3

تراز: 8305

نمایندگی: شیروان

طاها کیانی

...

رتبه: 4

تراز: 8300

نمایندگی: جهرم

نسرین مؤمنی

...

رتبه: 5

تراز: 8207

نمایندگی: بروجن

آتنا مهرانفر

...

رتبه: 6

تراز: 8201

نمایندگی: نیشابور

دنیا زرندی

...

رتبه: 7

تراز: 8158

نمایندگی: نیشابور

فاطمه سادات رشیدی مهر

...

رتبه: 8

تراز: 8092

نمایندگی: شیروان

آسیه نوروزی مفرد

تاریخ آزمون : 02/06/10

...

رتبه: 1

تراز: 8041

نمایندگی: مهریز

مریم السادات حسینی

...

رتبه: 2

تراز: 8036

نمایندگی: نیشابور

فاطمه سادات رشیدی مهر

...

رتبه: 3

تراز: 7955

نمایندگی: شیروان

آسیه نوروزی مفرد

...

رتبه: 4

تراز: 7918

نمایندگی: جهرم

نسرین مؤمنی

...

رتبه: 5

تراز: 7874

نمایندگی: نیشابور

محمدمهدی احسان پور

...

رتبه: 6

تراز: 7868

نمایندگی: گرمسار

زهرا پالیزدار

...

رتبه: 7

تراز: 7867

نمایندگی: بروجن

آتنا مهرانفر

...

رتبه: 8

تراز: 7860

نمایندگی: نجف آباد

فاطمه عباسی

تاریخ آزمون : 02/05/27

...

رتبه: 1

تراز: 8218

نمایندگی: قروه

مهدیس شهسواری

...

رتبه: 2

تراز: 8163

نمایندگی: قائمیه

علی اصغر سلیمی

...

رتبه: 3

تراز: 8106

نمایندگی: شیروان

طاها کیانی

...

رتبه: 4

تراز: 8098

نمایندگی: میبد

مصطفی کارگر حسین

...

رتبه: 5

تراز: 8097

نمایندگی: آستارا

فاطمه معانی پور

...

رتبه: 6

تراز: 8087

نمایندگی: گرمسار

زهرا پالیزدار

...

رتبه: 7

تراز: 8036

نمایندگی: مهریز

مریم السادات حسینی

...

رتبه: 8

تراز: 7994

نمایندگی: کوهدشت

سید امیر محمد حسینی

تاریخ آزمون : 02/05/13

...

رتبه: 1

تراز: 7949

نمایندگی: جهرم

نسرین مؤمنی

...

رتبه: 2

تراز: 7872

نمایندگی: نیشابور

عرفان احمدنیا

...

رتبه: 3

تراز: 7845

نمایندگی: نیشابور

دنیا زرندی

...

رتبه: 4

تراز: 7814

نمایندگی: شیروان

طاها کیانی

...

رتبه: 5

تراز: 7792

نمایندگی: گرمسار

زهرا پالیزدار

...

رتبه: 6

تراز: 7760

نمایندگی: نیشابور

فاطمه سادات رشیدی مهر

...

رتبه: 7

تراز: 7721

نمایندگی: مهریز

مریم السادات حسینی

...

رتبه: 8

تراز: 7662

نمایندگی: قائمیه

علی اصغر سلیمی

تاریخ آزمون : 02/04/30

...

رتبه: 1

تراز: 7980

نمایندگی: آستارا

فاطمه معانی پور

...

رتبه: 2

تراز: 7976

نمایندگی: نیشابور

فاطمه سادات رشیدی مهر

...

رتبه: 3

تراز: 7953

نمایندگی: جهرم

نسرین مؤمنی

...

رتبه: 4

تراز: 7843

نمایندگی: نجف آباد

فاطمه عباسی

...

رتبه: 5

تراز: 7793

نمایندگی: شیروان

طاها کیانی

...

رتبه: 6

تراز: 7783

نمایندگی: شوش دانیال

ایرانا خوشحال دهدار

...

رتبه: 7

تراز: 7763

نمایندگی: مهریز

مریم السادات حسینی

...

رتبه: 8

تراز: 7742

نمایندگی: نیشابور

عرفان احمدنیا

تاریخ آزمون : 02/04/23

...

رتبه: 1

تراز: 8772

نمایندگی: تهران

صعب جی جی

...

رتبه: 2

تراز: 8557

نمایندگی: جهرم

نسرین مومنی

...

رتبه: 3

تراز: 8239

نمایندگی: شوش دانیال

ایرانا خوشحال دهدار

...

رتبه: 4

تراز: 8221

نمایندگی: نیشابور

فاطمه سادات رشیدی مهر

...

رتبه: 5

تراز: 8151

نمایندگی: بردسکن

ریحانه علیزاده

...

رتبه: 6

تراز: 8067

نمایندگی: نیشابور

عرفان احمدنیا

...

رتبه: 7

تراز: 7993

نمایندگی: دهگلان

محمد مشیرپناهی

...

رتبه: 8

تراز: 7976

نمایندگی: خمینی شهر

ریحانه صالحی

-->