نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 00/10/24

...

رتبه: 1

تراز: 9026

نمایندگی: قزوین

امیر شیرخانی

...

رتبه: 1

تراز: 9026

نمایندگی: شیروان

زهرا کیوان

...

رتبه: 3

تراز: 9010

نمایندگی: ملایر

عباس ابوترابی گودرزی

...

رتبه: 4

تراز: 9009

نمایندگی: کرمانشاه

یگانه زارعی

...

رتبه: 5

تراز: 8927

نمایندگی: اراک

محمدمهدی ابراهیمی

...

رتبه: 6

تراز: 8921

نمایندگی: آباده

مهدیه مرادی

...

رتبه: 7

تراز: 8912

نمایندگی: قروه

پویا مریدی

...

رتبه: 8

تراز: 8906

نمایندگی: قروه

الهه رسولی

تاریخ آزمون : 00/10/03

...

رتبه: 1

تراز: 9130

نمایندگی: اراک

محمدمهدی ابراهیمی

...

رتبه: 2

تراز: 9076

نمایندگی: آباده

مهدیه مرادی

...

رتبه: 3

تراز: 8958

نمایندگی: سنندج

سیروان فیضی

...

رتبه: 4

تراز: 8898

نمایندگی: ملایر

عباس ابوترابی گودرزی

...

رتبه: 5

تراز: 8895

نمایندگی: قروه

پویا مریدی

...

رتبه: 6

تراز: 8818

نمایندگی: قروه

الهه رسولی

...

رتبه: 7

تراز: 8779

نمایندگی: شیروان

زهرا کیوان

...

رتبه: 8

تراز: 8776

نمایندگی: قزوین

امیر شیرخانی

تاریخ آزمون : 00/09/19

...

رتبه: 1

تراز: 8953

نمایندگی: سبزوار

علی باعثی

...

رتبه: 2

تراز: 8910

نمایندگی: شیروان

زهرا کیوان

...

رتبه: 3

تراز: 8880

نمایندگی: کرمانشاه

یگانه زارعی

...

رتبه: 4

تراز: 8839

نمایندگی: تهران

هستی مهربانی

...

رتبه: 5

تراز: 8810

نمایندگی: اراک

محمدمهدی ابراهیمی

...

رتبه: 6

تراز: 8778

نمایندگی: آباده

مهدیه مرادی

...

رتبه: 7

تراز: 8671

نمایندگی: رودان

مریم یزدانی

...

رتبه: 8

تراز: 8650

نمایندگی: دهلران

امیرحسین هادی زاده

تاریخ آزمون : 00/09/05

...

رتبه: 1

تراز: 9077

نمایندگی: صحنه

امیرمحمد پرهیزگار

...

رتبه: 2

تراز: 8987

نمایندگی: اردبیل

زهرا محسن زاده

...

رتبه: 3

تراز: 8941

نمایندگی: قائمیه

حدیث رئیسی

...

رتبه: 4

تراز: 8939

نمایندگی: تهران

مائده احمدی

...

رتبه: 5

تراز: 8819

نمایندگی: سنندج

هستی صابر

...

رتبه: 6

تراز: 8786

نمایندگی: آباده

مهدیه مرادی

...

رتبه: 7

تراز: 8764

نمایندگی: تهران

هستی مهربانی

...

رتبه: 8

تراز: 8743

نمایندگی: اراک

محمدمهدی ابراهیمی

تاریخ آزمون : 00/08/21

...

رتبه: 1

تراز: 9015

نمایندگی: نیشابور

زهرا کول آبادی

...

رتبه: 2

تراز: 8996

نمایندگی: سربیشه

کوثر پروازی

...

رتبه: 3

تراز: 8985

نمایندگی: اراک

محمدمهدی ابراهیمی

...

رتبه: 4

تراز: 8925

نمایندگی: تهران

مائده احمدی

...

رتبه: 5

تراز: 8872

نمایندگی: بستان آباد

مریم بابازاده

...

رتبه: 6

تراز: 8848

نمایندگی: سنندج

سیده آسو حسینی

...

رتبه: 7

تراز: 8828

نمایندگی: شیروان

زهرا کیوان

...

رتبه: 8

تراز: 8772

نمایندگی: نیشابور

محیا محسنی

تاریخ آزمون : 00/08/07

...

رتبه: 1

تراز: 9480

نمایندگی: کازرون

زهرا نسیمی

...

رتبه: 2

تراز: 9139

نمایندگی: کازرون

زهرا قنبری اصل

...

رتبه: 3

تراز: 9022

نمایندگی: آباده

مهدیه مرادی

...

رتبه: 4

تراز: 8960

نمایندگی: اردبیل

کوثر محمدی

...

رتبه: 5

تراز: 8953

نمایندگی: شیروان

سیده فاطمه یحیی زاده

...

رتبه: 6

تراز: 8923

نمایندگی: فارسان

سعید کریمی

...

رتبه: 7

تراز: 8853

نمایندگی: یزد

مینا کریمی

...

رتبه: 8

تراز: 8829

نمایندگی: اردبیل

نگار عباس زاده

تاریخ آزمون : 00/07/23

...

رتبه: 1

تراز: 8566

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ستاره خندوستانی

...

رتبه: 2

تراز: 8438

نمایندگی: تهران

امیر لطفی

...

رتبه: 3

تراز: 8330

نمایندگی: کازرون

زهرا قنبری اصل

...

رتبه: 4

تراز: 8233

نمایندگی: قروه

پویا مریدی

...

رتبه: 5

تراز: 8231

نمایندگی: آباده

مهدیه مرادی

...

رتبه: 6

تراز: 8189

نمایندگی: تهران

مهسا مهرآور

...

رتبه: 7

تراز: 8172

نمایندگی: کازرون

زهرا نسیمی

...

رتبه: 8

تراز: 8130

نمایندگی: شیروان

زهرا کیوان

تاریخ آزمون : 00/07/09

...

رتبه: 1

تراز: 8499

نمایندگی: صومعه سرا

سیده مبینا حسینی

...

رتبه: 2

تراز: 8497

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ستاره خندوستانی

...

رتبه: 3

تراز: 8460

نمایندگی: کازرون

زهرا نسیمی

...

رتبه: 3

تراز: 8460

نمایندگی: شیروان

زهرا کیوان

...

رتبه: 3

تراز: 8460

نمایندگی: قروه

پویا مریدی

...

رتبه: 6

تراز: 8404

نمایندگی: سبزوار

احسان شریفی

...

رتبه: 7

تراز: 8399

نمایندگی: شهرری

عرفان ورقی خسروشاهی

...

رتبه: 8

تراز: 8304

نمایندگی: فارسان

محمد جواد محمودی برام

تاریخ آزمون : 00/06/26

...

رتبه: 1

تراز: 8450

نمایندگی: علی آباد کتول

فاطمه فندرسکی

...

رتبه: 2

تراز: 8406

نمایندگی: قروه

پویا مریدی

...

رتبه: 3

تراز: 8384

نمایندگی: کازرون

امیر محمد جعفری زاده

...

رتبه: 4

تراز: 8339

نمایندگی: تهران

کامیار وحدتنیا

...

رتبه: 5

تراز: 8319

نمایندگی: صومعه سرا

سیده مبینا حسینی

...

رتبه: 6

تراز: 8309

نمایندگی: یزد

مریم دهقانپور فراشاه

...

رتبه: 7

تراز: 8295

نمایندگی: آباده

مهدیه مرادی

...

رتبه: 8

تراز: 8235

نمایندگی: شیروان

زهرا کیوان

تاریخ آزمون : 00/06/12

...

رتبه: 1

تراز: 8241

نمایندگی: صومعه سرا

سیده مبینا حسینی

...

رتبه: 2

تراز: 8228

نمایندگی: بجنورد

مبینا عزیزی

...

رتبه: 3

تراز: 8126

نمایندگی: سیرجان

فاطمه اسکندری

...

رتبه: 4

تراز: 8072

نمایندگی: آباده

مهدیه مرادی

...

رتبه: 5

تراز: 7989

نمایندگی: علی آباد کتول

فاطمه فندرسکی

...

رتبه: 6

تراز: 7977

نمایندگی: یزد

مریم دهقانپور فراشاه

...

رتبه: 7

تراز: 7924

نمایندگی: فریدونکنار

غزل جعفری

...

رتبه: 8

تراز: 7871

نمایندگی: نیشابور

محیا محسنی

تاریخ آزمون : 00/05/29

...

رتبه: 1

تراز: 8348

نمایندگی: علی آباد کتول

فاطمه فندرسکی

...

رتبه: 2

تراز: 8216

نمایندگی: فریدونکنار

غزل جعفری

...

رتبه: 3

تراز: 8129

نمایندگی: یزد

مریم دهقانپور فراشاه

...

رتبه: 4

تراز: 7974

نمایندگی: یزد

ریحانه صابری

...

رتبه: 5

تراز: 7960

نمایندگی: سبزوار

احسان شریفی

...

رتبه: 6

تراز: 7887

نمایندگی: نجف آباد

فروزان زواران حسینی

...

رتبه: 7

تراز: 7874

نمایندگی: اراک

مطهره قربانعلی

...

رتبه: 8

تراز: 7843

نمایندگی: یزد

نازنین سادات نعمت اللهی

تاریخ آزمون : 00/05/15

...

رتبه: 1

تراز: 8119

نمایندگی: فریدونکنار

غزل جعفری

...

رتبه: 2

تراز: 7993

نمایندگی: یزد

ریحانه صابری

...

رتبه: 3

تراز: 7924

نمایندگی: علی آباد کتول

فاطمه فندرسکی

...

رتبه: 4

تراز: 7841

نمایندگی: قروه

پویا مریدی

...

رتبه: 5

تراز: 7813

نمایندگی: شیروان

زهرا کیوان

...

رتبه: 6

تراز: 7785

نمایندگی: بیرجند

محدثه زعفرانی

...

رتبه: 7

تراز: 7762

نمایندگی: یزد

مریم دهقانپور فراشاه

...

رتبه: 8

تراز: 7728

نمایندگی: اراک

مطهره قربانعلی

تاریخ آزمون : 00/05/01

...

رتبه: 1

تراز: 8509

نمایندگی: سبزوار

احسان شریفی

...

رتبه: 2

تراز: 8452

نمایندگی: فریدونکنار

غزل جعفری

...

رتبه: 3

تراز: 8336

نمایندگی: یزد

مینا قربانی کوهبنانی

...

رتبه: 4

تراز: 7997

نمایندگی: نجف آباد

مینا سادات اسماعیلیان

...

رتبه: 5

تراز: 7804

نمایندگی: کاشمر

محمدرضا یوسفی

...

رتبه: 6

تراز: 7696

نمایندگی: اراک

مطهره قربانعلی

...

رتبه: 7

تراز: 7655

نمایندگی: نجف آباد

فروزان زواران حسینی

...

رتبه: 8

تراز: 7638

نمایندگی: نیشابور

محمدجواد محیطی

تاریخ آزمون : 00/04/18

...

رتبه: 1

تراز: 9035

نمایندگی: یزد

مینا قربانی کوهبنانی

...

رتبه: 2

تراز: 8505

نمایندگی: علی آباد کتول

فاطمه فندرسکی

...

رتبه: 3

تراز: 8224

نمایندگی: نیشابور

محمدجواد محیطی

...

رتبه: 4

تراز: 8028

نمایندگی: اراک

مطهره قربانعلی

...

رتبه: 5

تراز: 7999

نمایندگی: نجف آباد

فروزان زواران حسینی

...

رتبه: 6

تراز: 7965

نمایندگی: اسلام آبادغرب

طاهره عسکری

...

رتبه: 7

تراز: 7960

نمایندگی: بروجرد

فاطمه ابراهیم یگانه

...

رتبه: 8

تراز: 7918

نمایندگی: لارستان

عرفان حمیده