نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 02/07/07

...

رتبه: 1

تراز: 8063

نمایندگی: شیروان

طاها کیانی

...

رتبه: 1

تراز: 8063

نمایندگی: قائمیه

علی اصغر سلیمی

...

رتبه: 3

تراز: 7971

نمایندگی: شوش دانیال

ایرانا خوشحال دهدار

...

رتبه: 4

تراز: 7901

نمایندگی: نیشابور

فاطمه سادات رشیدی مهر

...

رتبه: 5

تراز: 7859

نمایندگی: آستارا

فاطمه معانی پور

...

رتبه: 6

تراز: 7806

نمایندگی: گرمسار

زهرا پالیزدار

...

رتبه: 7

تراز: 7794

نمایندگی: جهرم

نسرین مؤمنی

...

رتبه: 8

تراز: 7779

نمایندگی: مهریز

فاطمه زارع

تاریخ آزمون : 02/06/24

...

رتبه: 1

تراز: 8344

نمایندگی: قائمیه

علی اصغر سلیمی

...

رتبه: 2

تراز: 8323

نمایندگی: گرمسار

زهرا پالیزدار

...

رتبه: 3

تراز: 8305

نمایندگی: شیروان

طاها کیانی

...

رتبه: 4

تراز: 8300

نمایندگی: جهرم

نسرین مؤمنی

...

رتبه: 5

تراز: 8207

نمایندگی: بروجن

آتنا مهرانفر

...

رتبه: 6

تراز: 8201

نمایندگی: نیشابور

دنیا زرندی

...

رتبه: 7

تراز: 8158

نمایندگی: نیشابور

فاطمه سادات رشیدی مهر

...

رتبه: 8

تراز: 8092

نمایندگی: شیروان

آسیه نوروزی مفرد

تاریخ آزمون : 02/06/10

...

رتبه: 1

تراز: 8041

نمایندگی: مهریز

مریم السادات حسینی

...

رتبه: 2

تراز: 8036

نمایندگی: نیشابور

فاطمه سادات رشیدی مهر

...

رتبه: 3

تراز: 7955

نمایندگی: شیروان

آسیه نوروزی مفرد

...

رتبه: 4

تراز: 7918

نمایندگی: جهرم

نسرین مؤمنی

...

رتبه: 5

تراز: 7874

نمایندگی: نیشابور

محمدمهدی احسان پور

...

رتبه: 6

تراز: 7868

نمایندگی: گرمسار

زهرا پالیزدار

...

رتبه: 7

تراز: 7867

نمایندگی: بروجن

آتنا مهرانفر

...

رتبه: 8

تراز: 7860

نمایندگی: نجف آباد

فاطمه عباسی

تاریخ آزمون : 02/05/27

...

رتبه: 1

تراز: 8218

نمایندگی: قروه

مهدیس شهسواری

...

رتبه: 2

تراز: 8163

نمایندگی: قائمیه

علی اصغر سلیمی

...

رتبه: 3

تراز: 8106

نمایندگی: شیروان

طاها کیانی

...

رتبه: 4

تراز: 8098

نمایندگی: میبد

مصطفی کارگر حسین

...

رتبه: 5

تراز: 8097

نمایندگی: آستارا

فاطمه معانی پور

...

رتبه: 6

تراز: 8087

نمایندگی: گرمسار

زهرا پالیزدار

...

رتبه: 7

تراز: 8036

نمایندگی: مهریز

مریم السادات حسینی

...

رتبه: 8

تراز: 7994

نمایندگی: کوهدشت

سید امیر محمد حسینی

تاریخ آزمون : 02/05/13

...

رتبه: 1

تراز: 7949

نمایندگی: جهرم

نسرین مؤمنی

...

رتبه: 2

تراز: 7872

نمایندگی: نیشابور

عرفان احمدنیا

...

رتبه: 3

تراز: 7845

نمایندگی: نیشابور

دنیا زرندی

...

رتبه: 4

تراز: 7814

نمایندگی: شیروان

طاها کیانی

...

رتبه: 5

تراز: 7792

نمایندگی: گرمسار

زهرا پالیزدار

...

رتبه: 6

تراز: 7760

نمایندگی: نیشابور

فاطمه سادات رشیدی مهر

...

رتبه: 7

تراز: 7721

نمایندگی: مهریز

مریم السادات حسینی

...

رتبه: 8

تراز: 7662

نمایندگی: قائمیه

علی اصغر سلیمی

تاریخ آزمون : 02/04/30

...

رتبه: 1

تراز: 7980

نمایندگی: آستارا

فاطمه معانی پور

...

رتبه: 2

تراز: 7976

نمایندگی: نیشابور

فاطمه سادات رشیدی مهر

...

رتبه: 3

تراز: 7953

نمایندگی: جهرم

نسرین مؤمنی

...

رتبه: 4

تراز: 7843

نمایندگی: نجف آباد

فاطمه عباسی

...

رتبه: 5

تراز: 7793

نمایندگی: شیروان

طاها کیانی

...

رتبه: 6

تراز: 7783

نمایندگی: شوش دانیال

ایرانا خوشحال دهدار

...

رتبه: 7

تراز: 7763

نمایندگی: مهریز

مریم السادات حسینی

...

رتبه: 8

تراز: 7742

نمایندگی: نیشابور

عرفان احمدنیا

تاریخ آزمون : 02/04/23

...

رتبه: 1

تراز: 8772

نمایندگی: تهران

صعب جی جی

...

رتبه: 2

تراز: 8557

نمایندگی: جهرم

نسرین مومنی

...

رتبه: 3

تراز: 8239

نمایندگی: شوش دانیال

ایرانا خوشحال دهدار

...

رتبه: 4

تراز: 8221

نمایندگی: نیشابور

فاطمه سادات رشیدی مهر

...

رتبه: 5

تراز: 8151

نمایندگی: بردسکن

ریحانه علیزاده

...

رتبه: 6

تراز: 8067

نمایندگی: نیشابور

عرفان احمدنیا

...

رتبه: 7

تراز: 7993

نمایندگی: دهگلان

محمد مشیرپناهی

...

رتبه: 8

تراز: 7976

نمایندگی: خمینی شهر

ریحانه صالحی

-->