نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 01/10/23

...

رتبه: 1

تراز: 9886

نمایندگی: رضوانشهر

محمدجلیل رستم پور ملالی

...

رتبه: 2

تراز: 6843

نمایندگی: رامسر

آرین اعظمی

...

رتبه: 3

تراز: 6737

نمایندگی: بستان آباد

حسین غیور بستان آباد

...

رتبه: 4

تراز: 6476

نمایندگی: یزد

محمدحسین وحیدپور

...

رتبه: 5

تراز: 6278

نمایندگی: جغتای

امیرحسن راهچمنی

...

رتبه: 6

تراز: 6226

نمایندگی: رودبار جنوب

محمدحسین رئیسی نیا

...

رتبه: 7

تراز: 5970

نمایندگی: تهران

امیر ابوطالبی زنوزی

...

رتبه: 8

تراز: 5883

نمایندگی: سنندج

نیایش صیفوری

تاریخ آزمون : 01/10/02

...

رتبه: 1

تراز: 9955

نمایندگی: رضوانشهر

محمدجلیل رستم پور ملالی

...

رتبه: 2

تراز: 6960

نمایندگی: بستان آباد

حسین غیور بستان آباد

...

رتبه: 3

تراز: 6719

نمایندگی: یزد

محمدحسین وحیدپور

...

رتبه: 4

تراز: 6068

نمایندگی: رودبار جنوب

محمدحسین رئیسی نیا

...

رتبه: 5

تراز: 5917

نمایندگی: سبزوار

عطیه شهابی کاسب

...

رتبه: 6

تراز: 5875

نمایندگی: بستان آباد

سعید جوادی

...

رتبه: 7

تراز: 5854

نمایندگی: تربت جام

ابوالفضل حاتمی

...

رتبه: 8

تراز: 5698

نمایندگی: شیراز

سونیا شهبازی

تاریخ آزمون : 01/09/18

...

رتبه: 1

تراز: 9118

نمایندگی: بجنورد

سامان صدفی

...

رتبه: 2

تراز: 8669

نمایندگی: بابل جدید

امیرحسین نادعلی زاده حاجی

...

رتبه: 3

تراز: 8287

نمایندگی: گچساران

سیده زهرا حسینی نیک

...

رتبه: 4

تراز: 7947

نمایندگی: گچساران

فرحان حاتمی

...

رتبه: 5

تراز: 7456

نمایندگی: بابل جدید

امیرعلی گلی گنجی

...

رتبه: 6

تراز: 6996

نمایندگی: رامسر

آرین اعظمی

...

رتبه: 7

تراز: 6854

نمایندگی: رودبار جنوب

محمدعلی اخلاقی فر

...

رتبه: 8

تراز: 6656

نمایندگی: بابل جدید

علی مهدوی نتاج

تاریخ آزمون : 01/09/04

...

رتبه: 1

تراز: 9623

نمایندگی: رضوانشهر

محمدجلیل رستم پور ملالی

...

رتبه: 2

تراز: 8623

نمایندگی: گچساران

سیده زهرا حسینی نیک

...

رتبه: 3

تراز: 8384

نمایندگی: بابل جدید

امیرحسین نادعلی زاده حاجی

...

رتبه: 4

تراز: 7784

نمایندگی: تربت حیدریه

آرش بزرویی

...

رتبه: 5

تراز: 7245

نمایندگی: فارسان

علیرضا مهدیان

...

رتبه: 6

تراز: 7187

نمایندگی: دهاقان

علیرضا قرمزی

...

رتبه: 7

تراز: 6967

نمایندگی: بابل جدید

علی مهدوی نتاج

...

رتبه: 8

تراز: 6831

نمایندگی: بستان آباد

حسین غیور بستان آباد

تاریخ آزمون : 01/08/20

...

رتبه: 1

تراز: 9460

نمایندگی: گچساران

سیده زهرا حسینی نیک

...

رتبه: 2

تراز: 8543

نمایندگی: رضوانشهر

محمدجلیل رستم پور ملالی

...

رتبه: 3

تراز: 7565

نمایندگی: بابل جدید

امیرحسین نادعلیزاده

...

رتبه: 4

تراز: 7226

نمایندگی: آذرشهر هزاروچهارصد

مهیا رضازاده

...

رتبه: 5

تراز: 7202

نمایندگی: بابل جدید

علی مهدوی نتاج

...

رتبه: 6

تراز: 6818

نمایندگی: ایذه

نسترن شریفی

...

رتبه: 7

تراز: 6749

نمایندگی: بابل جدید

امیرعلی گلی گنجی

...

رتبه: 8

تراز: 6568

نمایندگی: دهاقان

علیرضا قرمزی

تاریخ آزمون : 01/08/06

...

رتبه: 1

تراز: 9950

نمایندگی: رضوانشهر

محمدجلیل رستم پور ملالی

...

رتبه: 2

تراز: 6954

نمایندگی: گچساران

سیده زهرا حسینی نیک

...

رتبه: 3

تراز: 6330

نمایندگی: بستان آباد

حسین غیور بستان آباد

...

رتبه: 4

تراز: 6254

نمایندگی: شیروان

درنا بیچرانلو

...

رتبه: 5

تراز: 6167

نمایندگی: رودبار جنوب

محمدحسین رئیسی نیا

...

رتبه: 6

تراز: 5901

نمایندگی: بهبهان

رامین اسود

...

رتبه: 7

تراز: 5870

نمایندگی: شیراز

علیرضا جوکار

...

رتبه: 8

تراز: 5775

نمایندگی: رودبار جنوب

محمدعلی اخلاقی فر

تاریخ آزمون : 01/07/22

...

رتبه: 1

تراز: 8391

نمایندگی: شیروان

درنا بیچرانلو

...

رتبه: 2

تراز: 7251

نمایندگی: بهبهان

رامین اسود

...

رتبه: 3

تراز: 6734

نمایندگی: دهاقان

امیر حسین زینلی

...

رتبه: 4

تراز: 6513

نمایندگی: رضوانشهر

محمدجلیل رستم پور ملالی

...

رتبه: 5

تراز: 6335

نمایندگی: بستان آباد

حسین غیور بستان آباد

...

رتبه: 6

تراز: 6176

نمایندگی: ساری

سیده مونا ساداتیان

...

رتبه: 7

تراز: 6053

نمایندگی: گرگان

سما نژادحسین

...

رتبه: 8

تراز: 6040

نمایندگی: فریدونشهر

مهرشاد رحیمی

-->