نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 01/10/23

...

رتبه: 1

تراز: 9794

نمایندگی: خرم آباد

اشکان دریکوندی

...

رتبه: 2

تراز: 9548

نمایندگی: رابر

نگین افضلی

...

رتبه: 3

تراز: 8250

نمایندگی: آباده

محمدعرفان زارع

...

رتبه: 4

تراز: 7973

نمایندگی: اسفراین

سروش رشیدی فر

...

رتبه: 5

تراز: 7656

نمایندگی: بوشهر

امیرعلی نجف پور بوشهری

...

رتبه: 6

تراز: 7483

نمایندگی: بناب

حسام آقا محمدی

...

رتبه: 7

تراز: 7152

نمایندگی: میبد

امیر حسین شاکر

...

رتبه: 8

تراز: 7132

نمایندگی: اسفراین

احسان زراعتی

تاریخ آزمون : 01/10/02

...

رتبه: 1

تراز: 9921

نمایندگی: خرم آباد

اشکان دریکوندی

...

رتبه: 2

تراز: 7657

نمایندگی: شیراز

حدیث ارشدی اردکانی

...

رتبه: 3

تراز: 7421

نمایندگی: اسفراین

احسان زراعتی

...

رتبه: 4

تراز: 7366

نمایندگی: قائمیه

علی نادری

...

رتبه: 5

تراز: 7324

نمایندگی: لاهیجان نود و هشت

فاطمه بانگ آورماشک

...

رتبه: 6

تراز: 7252

نمایندگی: بردسکن

ساناز زاهدی

...

رتبه: 7

تراز: 7196

نمایندگی: شیراز

نیما محمودی

...

رتبه: 8

تراز: 7189

نمایندگی: بندرعباس

یونس زارعی

تاریخ آزمون : 01/09/18

...

رتبه: 1

تراز: 9716

نمایندگی: خرم آباد

اشکان دریکوندی

...

رتبه: 2

تراز: 8394

نمایندگی: قزوین

محمد مهدی یاری

...

رتبه: 3

تراز: 8346

نمایندگی: پل دختر نودونه

مبینا جودکی نژاد

...

رتبه: 4

تراز: 8272

نمایندگی: علی آباد کتول

آیلین خان بیکی

...

رتبه: 5

تراز: 8041

نمایندگی: زنجان

محمد چاپاری

...

رتبه: 6

تراز: 7926

نمایندگی: بجنورد

میترا کهندل

...

رتبه: 7

تراز: 7880

نمایندگی: کرمانشاه

نیما اریان

...

رتبه: 8

تراز: 7849

نمایندگی: امیدیه

سیدامیرحسین حسینی

تاریخ آزمون : 01/09/04

...

رتبه: 1

تراز: 9716

نمایندگی: خرم آباد

اشکان دریکوندی

...

رتبه: 2

تراز: 8574

نمایندگی: قزوین

محمد مهدی یاری

...

رتبه: 3

تراز: 8464

نمایندگی: قائم شهر

ابوالفضل فلاح فرامرزی

...

رتبه: 4

تراز: 8123

نمایندگی: بهبهان

هدیه علمی

...

رتبه: 5

تراز: 8122

نمایندگی: شیراز

مریم کرانی

...

رتبه: 6

تراز: 8114

نمایندگی: بابل جدید

نسیم هاشمی

...

رتبه: 7

تراز: 7985

نمایندگی: شیراز

نرجس طهماسبی

...

رتبه: 8

تراز: 7938

نمایندگی: میاندوآب

راضیه آقازاده

تاریخ آزمون : 01/08/20

...

رتبه: 1

تراز: 9796

نمایندگی: خرم آباد

اشکان دریکوندی

...

رتبه: 2

تراز: 9233

نمایندگی: رابر

نگین افضلی

...

رتبه: 3

تراز: 8755

نمایندگی: قزوین

محمد مهدی یاری

...

رتبه: 4

تراز: 8334

نمایندگی: کرمانشاه

نیما اریان

...

رتبه: 5

تراز: 8333

نمایندگی: شیراز

نرجس طهماسبی

...

رتبه: 6

تراز: 8191

نمایندگی: بناب

حسام آقا محمدی

...

رتبه: 7

تراز: 8058

نمایندگی: علی آباد کتول

آیلین خان بیکی

...

رتبه: 8

تراز: 7918

نمایندگی: قائم شهر

ابوالفضل فلاح فرامرزی

تاریخ آزمون : 01/08/06

...

رتبه: 1

تراز: 9740

نمایندگی: خرم آباد

اشکان دریکوندی

...

رتبه: 2

تراز: 8802

نمایندگی: بابل جدید

نسیم هاشمی

...

رتبه: 3

تراز: 8488

نمایندگی: بناب

حسام آقا محمدی

...

رتبه: 4

تراز: 8053

نمایندگی: پل دختر نودونه

مبینا جودکی نژاد

...

رتبه: 5

تراز: 7964

نمایندگی: نیشابور

مهسا ارجمند نیا

...

رتبه: 6

تراز: 7953

نمایندگی: میاندوآب

زهرا کرمی

...

رتبه: 7

تراز: 7945

نمایندگی: بوشهر

امیرعلی نجف پور بوشهری

...

رتبه: 8

تراز: 7768

نمایندگی: کرمانشاه

نیما اریان

تاریخ آزمون : 01/07/22

...

رتبه: 1

تراز: 9571

نمایندگی: بناب

حسام آقا محمدی

...

رتبه: 2

تراز: 9114

نمایندگی: قائمیه

علی نادری

...

رتبه: 3

تراز: 8777

نمایندگی: علی آباد کتول

آیلین خان بیکی

...

رتبه: 4

تراز: 8554

نمایندگی: پل دختر نودونه

مبینا جودکی نژاد

...

رتبه: 5

تراز: 8505

نمایندگی: بندرعباس

یونس زارعی

...

رتبه: 6

تراز: 8183

نمایندگی: قائم شهر

ایلیا حرمتی پور

...

رتبه: 7

تراز: 8161

نمایندگی: شوط

مومنه بابازاده

...

رتبه: 8

تراز: 7853

نمایندگی: میاندوآب

زهرا کرمی

-->