نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 01/10/23

...

رتبه: 1

تراز: 7687

نمایندگی: فریدونشهر

زهرا میکلانی

...

رتبه: 2

تراز: 7611

نمایندگی: بناب

فرشاد واعظی بناب

...

رتبه: 3

تراز: 7575

نمایندگی: نیشابور

امیرحسین اله وردی

...

رتبه: 4

تراز: 7204

نمایندگی: شیروان

معصومه صانعی

...

رتبه: 5

تراز: 7166

نمایندگی: کوهدشت

مجید محمودی شریف

...

رتبه: 6

تراز: 7149

نمایندگی: کاشمر

نگین مقدم راد

...

رتبه: 7

تراز: 7056

نمایندگی: شیروان

فاطمه رستمی

...

رتبه: 8

تراز: 7034

نمایندگی: ورامین

یگانه حصاری

تاریخ آزمون : 01/10/02

...

رتبه: 1

تراز: 8162

نمایندگی: نیشابور

ایمان عزیزآبادی

...

رتبه: 2

تراز: 8109

نمایندگی: جویبار

فاطمه تبریزی

...

رتبه: 3

تراز: 7621

نمایندگی: فریدونشهر

زهرا میکلانی

...

رتبه: 4

تراز: 7587

نمایندگی: کاشمر

نگین مقدم راد

...

رتبه: 5

تراز: 7551

نمایندگی: گناباد

شیوا نجفی زاده ثانی

...

رتبه: 6

تراز: 7249

نمایندگی: شیروان

فاطمه رستمی

...

رتبه: 7

تراز: 7213

نمایندگی: چرام

فاطمه تیموری

...

رتبه: 8

تراز: 7114

نمایندگی: رودبار جنوب

فاطمه چراغ پور

تاریخ آزمون : 01/09/18

...

رتبه: 1

تراز: 8431

نمایندگی: خمینی شهر

حسین صفاران

...

رتبه: 2

تراز: 8348

نمایندگی: گرگان

علیرضا پایان

...

رتبه: 3

تراز: 8331

نمایندگی: گیلانغرب

محمد صدرا پورناصر

...

رتبه: 4

تراز: 8144

نمایندگی: بوشهر

مهرداد چوبین

...

رتبه: 5

تراز: 8040

نمایندگی: سلماس

آروین حدودی

...

رتبه: 6

تراز: 8003

نمایندگی: ایذه

فاطمه خواجه کولکی

...

رتبه: 7

تراز: 7818

نمایندگی: قزوین

فاطمه جهانبخش لنگ

...

رتبه: 8

تراز: 7719

نمایندگی: شهرکرد

مریم کریمی

تاریخ آزمون : 01/09/04

...

رتبه: 1

تراز: 8181

نمایندگی: شهرکرد

مریم کریمی

...

رتبه: 2

تراز: 8153

نمایندگی: اردل

امید سلیمانی

...

رتبه: 3

تراز: 7853

نمایندگی: گرگان

علیرضا پایان

...

رتبه: 4

تراز: 7701

نمایندگی: فریدونشهر

زهرا میکلانی

...

رتبه: 5

تراز: 7599

نمایندگی: بناب

فرشاد واعظی بناب

...

رتبه: 6

تراز: 7481

نمایندگی: اراک

امیرحسین بیات

...

رتبه: 7

تراز: 7376

نمایندگی: بوکان

رویا احمدصوفی

...

رتبه: 8

تراز: 7325

نمایندگی: یزد

سیدمحمد فاطمی فرد

تاریخ آزمون : 01/08/20

...

رتبه: 1

تراز: 8362

نمایندگی: شهرکرد

مریم کریمی

...

رتبه: 2

تراز: 7724

نمایندگی: کنگاور

بیتا اکبری

...

رتبه: 3

تراز: 7680

نمایندگی: ایذه

فاطمه خواجه کولکی

...

رتبه: 4

تراز: 7628

نمایندگی: خرامه

فریبا محبی

...

رتبه: 5

تراز: 7512

نمایندگی: بناب

فرشاد واعظی بناب

...

رتبه: 6

تراز: 7496

نمایندگی: بردسکن

مهدی عباس نیا

...

رتبه: 7

تراز: 7455

نمایندگی: فریدونشهر

زهرا میکلانی

...

رتبه: 8

تراز: 7345

نمایندگی: کاشمر

نگین مقدم راد

تاریخ آزمون : 01/08/06

...

رتبه: 1

تراز: 7740

نمایندگی: فریدونشهر

زهرا میکلانی

...

رتبه: 2

تراز: 7703

نمایندگی: کنگاور

بیتا اکبری

...

رتبه: 3

تراز: 7640

نمایندگی: شیروان

فاطمه رستمی

...

رتبه: 4

تراز: 7418

نمایندگی: نائین

مهدیه پوربافرانی

...

رتبه: 5

تراز: 7287

نمایندگی: کاشمر

نگین مقدم راد

...

رتبه: 6

تراز: 7273

نمایندگی: چرام

فاطمه تیموری

...

رتبه: 7

تراز: 7261

نمایندگی: سلماس

آروین حدودی

...

رتبه: 8

تراز: 7193

نمایندگی: گرگان

علیرضا پایان

تاریخ آزمون : 01/07/22

...

رتبه: 1

تراز: 7952

نمایندگی: نائین

مهدیه پوربافرانی

...

رتبه: 2

تراز: 7608

نمایندگی: چرام

فاطمه تیموری

...

رتبه: 3

تراز: 7585

نمایندگی: فریدونشهر

زهرا میکلانی

...

رتبه: 4

تراز: 7562

نمایندگی: گیلانغرب

زینب صیدی

...

رتبه: 5

تراز: 7494

نمایندگی: شیروان

فاطمه رستمی

...

رتبه: 6

تراز: 7235

نمایندگی: دیواندره

کامیار شفیعی

...

رتبه: 7

تراز: 7203

نمایندگی: بوکان

رویا احمدصوفی

...

رتبه: 8

تراز: 7173

نمایندگی: یزد

سیدامیرپارسا اسدی

-->