نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 03/02/21

...

رتبه: 1

تراز: 7421

نمایندگی: ایلام

آراد شیری

...

رتبه: 2

تراز: 6607

نمایندگی: بناب

کسرا احسانی

...

رتبه: 3

تراز: 6577

نمایندگی: تربت جام

کیا جامی

...

رتبه: 4

تراز: 6571

نمایندگی: ارومیه

رویین بشیری

...

رتبه: 5

تراز: 6536

نمایندگی: تربت جام

مهتا جامی

...

رتبه: 6

تراز: 6520

نمایندگی: روانسر

مهدی فتحی

...

رتبه: 7

تراز: 6453

نمایندگی: اردبیل

السا هادی سیچانی

...

رتبه: 8

تراز: 6423

نمایندگی: نیشابور

مهتا کوهساری

تاریخ آزمون : 03/01/16

...

رتبه: 1

تراز: 7400

نمایندگی: نیشابور

امیرعباس میرزائی

...

رتبه: 2

تراز: 6916

نمایندگی: ایلام

آراد شیری

...

رتبه: 3

تراز: 6670

نمایندگی: روانسر

مهدی فتحی

...

رتبه: 4

تراز: 6590

نمایندگی: پردیس

صدرا بهرام پور

...

رتبه: 5

تراز: 6587

نمایندگی: بناب

کسرا احسانی

...

رتبه: 6

تراز: 6546

نمایندگی: تربت جام

کیا جامی

...

رتبه: 7

تراز: 6489

نمایندگی: پردیس

آراز قهرمان نژاد

...

رتبه: 8

تراز: 6486

نمایندگی: نیشابور

آرش زراعتی

تاریخ آزمون : 02/12/18

...

رتبه: 1

تراز: 7455

نمایندگی: روانسر

مهدی فتحی

...

رتبه: 2

تراز: 7386

نمایندگی: نیشابور

هلیا دادپور

...

رتبه: 3

تراز: 7193

نمایندگی: تربت جام

مهتا جامی

...

رتبه: 4

تراز: 7167

نمایندگی: اردبیل

السا هادی سیچانی

...

رتبه: 5

تراز: 7001

نمایندگی: ایلام

آراد شیری

...

رتبه: 6

تراز: 6988

نمایندگی: بناب

کسرا احسانی

...

رتبه: 7

تراز: 6768

نمایندگی: مبارکه هزار و چهارصد

شایان درخش

...

رتبه: 8

تراز: 6683

نمایندگی: خرم آباد

امیر کوروش غلامی

تاریخ آزمون : 02/12/04

...

رتبه: 1

تراز: 7454

نمایندگی: تهران

طاها پیشنهاد

...

رتبه: 2

تراز: 7140

نمایندگی: تهران

محمد جواد طوافی

...

رتبه: 3

تراز: 7108

نمایندگی: بناب

کسرا احسانی

...

رتبه: 4

تراز: 6858

نمایندگی: روانسر

مهدی فتحی

...

رتبه: 5

تراز: 6686

نمایندگی: تهران

مهیار شاکرمی

...

رتبه: 6

تراز: 6601

نمایندگی: خرم آباد

امیر کوروش غلامی

...

رتبه: 7

تراز: 6521

نمایندگی: اردبیل

السا هادی سیچانی

...

رتبه: 8

تراز: 6465

نمایندگی: تربت جام

کیا جامی

تاریخ آزمون : 02/11/20

...

رتبه: 1

تراز: 6993

نمایندگی: بناب

کسرا احسانی

...

رتبه: 2

تراز: 6786

نمایندگی: تهران

طاها پیشنهاد

...

رتبه: 3

تراز: 6682

نمایندگی: روانسر

مهدی فتحی

...

رتبه: 4

تراز: 6632

نمایندگی: ایلام

آراد شیری

...

رتبه: 5

تراز: 6586

نمایندگی: اردبیل

السا هادی سیچانی

...

رتبه: 6

تراز: 6269

نمایندگی: خرم آباد

سام رضایی مقدم

...

رتبه: 7

تراز: 6052

نمایندگی: بناب

امیر محمد دیبائی

...

رتبه: 8

تراز: 6043

نمایندگی: خرم آباد

امیر کوروش غلامی

تاریخ آزمون : 02/11/06

...

رتبه: 1

تراز: 7958

نمایندگی: ایلام

آراد شیری

...

رتبه: 2

تراز: 7754

نمایندگی: بناب

کسرا احسانی

...

رتبه: 3

تراز: 7027

نمایندگی: خرم آباد

امیر کوروش غلامی

...

رتبه: 4

تراز: 6904

نمایندگی: روانسر

مهدی فتحی

...

رتبه: 5

تراز: 6892

نمایندگی: زاهدان

محمد معراج سراجی

...

رتبه: 6

تراز: 6559

نمایندگی: خرم آباد

سام رضایی مقدم

...

رتبه: 7

تراز: 6404

نمایندگی: تهران

بیتا منتظرنظام

...

رتبه: 8

تراز: 6315

نمایندگی: تربت جام

کیا جامی

تاریخ آزمون : 02/10/01

...

رتبه: 1

تراز: 6913

نمایندگی: تربت جام

کیا جامی

...

رتبه: 2

تراز: 6794

نمایندگی: روانسر

مهدی فتحی

...

رتبه: 3

تراز: 6745

نمایندگی: بناب

کسرا احسانی

...

رتبه: 4

تراز: 6742

نمایندگی: تهران

طاها پیشنهاد

...

رتبه: 5

تراز: 6605

نمایندگی: خرم آباد

سام رضایی مقدم

...

رتبه: 6

تراز: 6579

نمایندگی: کنگان نودونه

فاطمه کشاورزی

...

رتبه: 7

تراز: 6509

نمایندگی: خرم آباد

امیر کوروش غلامی

...

رتبه: 8

تراز: 6482

نمایندگی: اردبیل

السا هادی سیچانی

تاریخ آزمون : 02/09/17

...

رتبه: 1

تراز: 8334

نمایندگی: هلیلان

مسیحا محمدی

...

رتبه: 2

تراز: 8030

نمایندگی: تهران

امیر مهربانی

...

رتبه: 3

تراز: 7726

نمایندگی: خرم آباد

سام رضایی مقدم

...

رتبه: 4

تراز: 7660

نمایندگی: تربت جام

کیا جامی

...

رتبه: 5

تراز: 7580

نمایندگی: ایلام

آراد شیری

...

رتبه: 6

تراز: 7469

نمایندگی: اردبیل

السا هادی سیچانی

...

رتبه: 7

تراز: 7384

نمایندگی: خرم آباد

امیر کوروش غلامی

...

رتبه: 8

تراز: 7276

نمایندگی: اردبیل

نوید اشرفی

تاریخ آزمون : 02/09/03

...

رتبه: 1

تراز: 7362

نمایندگی: روانسر

مهدی فتحی

...

رتبه: 2

تراز: 6746

نمایندگی: هلیلان

مسیحا محمدی

...

رتبه: 3

تراز: 6715

نمایندگی: تهران

اروید دلیری

...

رتبه: 4

تراز: 6697

نمایندگی: بناب

کسرا احسانی

...

رتبه: 5

تراز: 6449

نمایندگی: تربت جام

کیا جامی

...

رتبه: 6

تراز: 6391

نمایندگی: اردبیل

السا هادی سیچانی

...

رتبه: 7

تراز: 6338

نمایندگی: تربت جام

مهتا جامی

...

رتبه: 8

تراز: 6284

نمایندگی: خرم آباد

امیر کوروش غلامی

تاریخ آزمون : 02/08/19

...

رتبه: 1

تراز: 7284

نمایندگی: روانسر

مهدی فتحی

...

رتبه: 2

تراز: 7276

نمایندگی: ایلام

آراد شیری

...

رتبه: 3

تراز: 6694

نمایندگی: اردبیل

نوید اشرفی

...

رتبه: 4

تراز: 6656

نمایندگی: اصفهان دختر نودونه

رونیکا رمضانپور

...

رتبه: 5

تراز: 6403

نمایندگی: تربت جام

کیا جامی

...

رتبه: 6

تراز: 6311

نمایندگی: تهران

بابک محمدی مجاوری مقدم

...

رتبه: 7

تراز: 6294

نمایندگی: اصفهان دختر نودونه

سارا اخلاقی

...

رتبه: 8

تراز: 6259

نمایندگی: تهران

محمدحسین کبوترصحرا

تاریخ آزمون : 02/08/05

...

رتبه: 1

تراز: 6956

نمایندگی: روانسر

مهدی فتحی

...

رتبه: 2

تراز: 6702

نمایندگی: هلیلان

مسیحا محمدی

...

رتبه: 3

تراز: 6590

نمایندگی: ایلام

آراد شیری

...

رتبه: 4

تراز: 6560

نمایندگی: هلیلان

سبحان نجف زاد

...

رتبه: 5

تراز: 6426

نمایندگی: اردبیل

السا هادی سیچانی

...

رتبه: 6

تراز: 6353

نمایندگی: تهران

سلدا انیسی

...

رتبه: 7

تراز: 6223

نمایندگی: تهران

بابک محمدی مجاوری مقدم

...

رتبه: 8

تراز: 6137

نمایندگی: بابل جدید

نیما زاهدیان

تاریخ آزمون : 02/07/21

...

رتبه: 1

تراز: 6705

نمایندگی: روانسر

مهدی فتحی

...

رتبه: 2

تراز: 6435

نمایندگی: اردبیل

السا هادی سیچانی

...

رتبه: 3

تراز: 6411

نمایندگی: تربت جام

کیا جامی

...

رتبه: 4

تراز: 6300

نمایندگی: شادگان

محمدعلی غنامی

...

رتبه: 5

تراز: 6098

نمایندگی: بناب

کسرا احسانی

...

رتبه: 6

تراز: 5943

نمایندگی: شادگان

حسین معلایی

...

رتبه: 7

تراز: 5856

نمایندگی: اردبیل

نوید اشرفی

...

رتبه: 8

تراز: 5854

نمایندگی: شادگان

سیدعلی اکبر مردی زاده

تاریخ آزمون : 02/07/07

...

رتبه: 1

تراز: 7107

نمایندگی: روانسر

مهدی فتحی

...

رتبه: 2

تراز: 6997

نمایندگی: تهران

کیمیا داوری

...

رتبه: 3

تراز: 6809

نمایندگی: اصفهان دختر نودونه

سارا اخلاقی

...

رتبه: 4

تراز: 6585

نمایندگی: اردبیل

نوید اشرفی

...

رتبه: 5

تراز: 6323

نمایندگی: تهران

بابک محمدی مجاوری مقدم

...

رتبه: 6

تراز: 5996

نمایندگی: اردبیل

السا هادی سیچانی

...

رتبه: 7

تراز: 5870

نمایندگی: تهران

سیدمتین هاشمی زاده

...

رتبه: 8

تراز: 5822

نمایندگی: اصفهان دختر نودونه

ثنا زراعت کار

تاریخ آزمون : 02/06/24

...

رتبه: 1

تراز: 6412

نمایندگی: تهران

نسترن رنجبر

...

رتبه: 2

تراز: 6271

نمایندگی: روانسر

مهدی فتحی

...

رتبه: 3

تراز: 5778

نمایندگی: کاشمر

نگار بهرامی نیا

...

رتبه: 4

تراز: 5636

نمایندگی: قوچان

محنا صفرزاده

...

رتبه: 5

تراز: 4982

نمایندگی: تهران

بابک محمدی مجاوری مقدم

...

رتبه: 6

تراز: 4714

نمایندگی: تهران

سیدمتین هاشمی زاده

...

رتبه: 7

تراز: 4591

نمایندگی: الشتر

فاطمه خرم ابادی

...

رتبه: 8

تراز: 4512

نمایندگی: بابل جدید

نیما زاهدیان

تاریخ آزمون : 02/05/27

...

رتبه: 1

تراز: 6328

نمایندگی: روانسر

مهدی فتحی

...

رتبه: 2

تراز: 6310

نمایندگی: بابل جدید

محمدحسن قربانی

...

رتبه: 3

تراز: 5368

نمایندگی: اندیمشک

کسری نصیری

...

رتبه: 4

تراز: 5178

نمایندگی: امیدیه

سها خیل تاش

...

رتبه: 5

تراز: 5164

نمایندگی: امیدیه

سهیل خیل تاش

...

رتبه: 6

تراز: 4878

نمایندگی: تهران

بابک محمدی مجاوری مقدم

...

رتبه: 7

تراز: 4877

نمایندگی: تهران

مهیار شاکرمی

...

رتبه: 8

تراز: 4598

نمایندگی: الشتر

فاطمه خرم ابادی

تاریخ آزمون : 02/05/13

...

رتبه: 1

تراز: 6468

نمایندگی: تهران

حلما علیجان تبار

...

رتبه: 2

تراز: 5970

نمایندگی: روانسر

مهدی فتحی

...

رتبه: 3

تراز: 5420

نمایندگی: تهران

سیدمتین هاشمی زاده

...

رتبه: 4

تراز: 5069

نمایندگی: تهران

مهیار شاکرمی

...

رتبه: 5

تراز: 4927

نمایندگی: تهران

بابک محمدی مجاوری مقدم

...

رتبه: 6

تراز: 4822

نمایندگی: امیدیه

سهیل خیل تاش

...

رتبه: 7

تراز: 4202

نمایندگی: بابل جدید

نیما زاهدیان

...

رتبه: 8

تراز: 4119

نمایندگی: الشتر

فاطمه خرم ابادی

-->