نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 00/10/03

...

رتبه: 1

تراز: 7403

نمایندگی: خرم آباد

علی مقامی

...

رتبه: 2

تراز: 7249

نمایندگی: اهواز

نوژان حقیقی

...

رتبه: 3

تراز: 7217

نمایندگی: اردبیل

آریا شفیعی

...

رتبه: 4

تراز: 6943

نمایندگی: بوشهر

سارینا حاجی پور

...

رتبه: 5

تراز: 6764

نمایندگی: خرم آباد

کسری آقا میرزایی

...

رتبه: 6

تراز: 6647

نمایندگی: مراغه

میرایمان شریف زاده

...

رتبه: 7

تراز: 6601

نمایندگی: تهران

باران مشایخی

...

رتبه: 8

تراز: 6574

نمایندگی: اسلامشهر

ابتین کاویانی

تاریخ آزمون : 00/09/19

...

رتبه: 1

تراز: 7257

نمایندگی: آذرشهر هزاروچهارصد

ایلحان خورشید

...

رتبه: 2

تراز: 6905

نمایندگی: سقز

ویانا خداجو

...

رتبه: 3

تراز: 6746

نمایندگی: تهران

فاطمه محمدی

...

رتبه: 4

تراز: 6700

نمایندگی: بوشهر

سارینا حاجی پور

...

رتبه: 5

تراز: 6607

نمایندگی: خرم آباد

حمیدرضا دارائی

...

رتبه: 6

تراز: 6535

نمایندگی: خرم آباد

علی مقامی

...

رتبه: 7

تراز: 6408

نمایندگی: تهران

باران مشایخی

...

رتبه: 8

تراز: 6212

نمایندگی: اهواز

نوژان حقیقی

تاریخ آزمون : 00/09/05

...

رتبه: 1

تراز: 6930

نمایندگی: خرم آباد

امیرعلی بیرانوند

...

رتبه: 2

تراز: 6910

نمایندگی: بوشهر

سارینا حاجی پور

...

رتبه: 3

تراز: 6802

نمایندگی: آذرشهر هزاروچهارصد

ایلحان خورشید

...

رتبه: 4

تراز: 6693

نمایندگی: اهواز

نوژان حقیقی

...

رتبه: 5

تراز: 6521

نمایندگی: تهران

امیرشیان دهقانی

...

رتبه: 6

تراز: 6477

نمایندگی: خرم آباد

حمیدرضا دارائی

...

رتبه: 7

تراز: 6467

نمایندگی: خرم آباد

ماتینا دولتشاه

...

رتبه: 8

تراز: 6267

نمایندگی: اسلامشهر

ابتین کاویانی

تاریخ آزمون : 00/08/21

...

رتبه: 1

تراز: 7247

نمایندگی: بوشهر

سارینا حاجی پور

...

رتبه: 2

تراز: 6663

نمایندگی: خرم آباد

حمیدرضا دارائی

...

رتبه: 3

تراز: 6531

نمایندگی: اهواز

نوژان حقیقی

...

رتبه: 4

تراز: 6431

نمایندگی: تهران

شاهین زحمت کش

...

رتبه: 5

تراز: 6312

نمایندگی: تهران

شکیبا سخنگو

...

رتبه: 6

تراز: 6126

نمایندگی: تهران

امیرعلی بهرامی

...

رتبه: 7

تراز: 6031

نمایندگی: خرم آباد

رونیکا رستگاری فر

...

رتبه: 8

تراز: 6003

نمایندگی: اسلامشهر

ابتین کاویانی

تاریخ آزمون : 00/08/07

...

رتبه: 1

تراز: 7286

نمایندگی: تهران

حمیدرضا خفن

...

رتبه: 2

تراز: 6684

نمایندگی: تربت حیدریه

آراد اقراری

...

رتبه: 3

تراز: 6588

نمایندگی: بوشهر

سارینا حاجی پور

...

رتبه: 4

تراز: 6446

نمایندگی: خرم آباد

سیدامیرحسین حجازی

...

رتبه: 5

تراز: 6432

نمایندگی: مراغه

میرایمان شریف زاده

...

رتبه: 6

تراز: 6301

نمایندگی: اهواز

نوژان حقیقی

...

رتبه: 7

تراز: 6297

نمایندگی: اسلامشهر

ابتین کاویانی

...

رتبه: 8

تراز: 6295

نمایندگی: خرم آباد

حمیدرضا دارائی

تاریخ آزمون : 00/07/23

...

رتبه: 1

تراز: 7305

نمایندگی: بوشهر

سارینا حاجی پور

...

رتبه: 2

تراز: 6856

نمایندگی: اهواز

نوژان حقیقی

...

رتبه: 3

تراز: 6768

نمایندگی: خرم آباد

حمیدرضا دارائی

...

رتبه: 4

تراز: 6754

نمایندگی: تهران

آیلا سرخوش سرخوش

...

رتبه: 5

تراز: 6552

نمایندگی: مراغه

میرایمان شریف زاده

...

رتبه: 6

تراز: 6199

نمایندگی: خرم آباد

آرتان کاظمی نژاد

...

رتبه: 7

تراز: 6002

نمایندگی: تهران

امیرحسین صفایی

...

رتبه: 8

تراز: 5941

نمایندگی: تهران

ارغوان ملکلو

تاریخ آزمون : 00/07/09

...

رتبه: 1

تراز: 6897

نمایندگی: تهران

نازوالا ورسه

...

رتبه: 2

تراز: 6790

نمایندگی: بوشهر

سارینا حاجی پور

...

رتبه: 3

تراز: 6458

نمایندگی: تهران

ارغوان ملکلو

...

رتبه: 4

تراز: 6407

نمایندگی: امیدیه

محمدطاها بابلی بهمئی

...

رتبه: 5

تراز: 6249

نمایندگی: اسلام آبادغرب

هستی خانه زر

...

رتبه: 6

تراز: 6156

نمایندگی: تهران

آیلا سرخوش سرخوش

...

رتبه: 7

تراز: 6020

نمایندگی: تهران

محیا زیرک

...

رتبه: 8

تراز: 5768

نمایندگی: خرم آباد

سامیار حسنوند

تاریخ آزمون : 00/06/26

...

رتبه: 1

تراز: 8223

نمایندگی: خرم آباد

سامیار حسنوند

...

رتبه: 2

تراز: 7650

نمایندگی: بوشهر

سارینا حاجی پور

...

رتبه: 3

تراز: 7486

نمایندگی: خرم آباد

آرتان کاظمی نژاد

...

رتبه: 4

تراز: 7145

نمایندگی: تهران

فرهان کاظمی آتشگاه

...

رتبه: 5

تراز: 6894

نمایندگی: اسلام آبادغرب

هستی خانه زر

...

رتبه: 6

تراز: 6508

نمایندگی: مراغه

میرایمان شریف زاده

...

رتبه: 7

تراز: 6451

نمایندگی: تهران

ارغوان ملکلو

...

رتبه: 8

تراز: 6274

نمایندگی: تهران

حسین حسینعلی زاده

تاریخ آزمون : 00/05/29

...

رتبه: 1

تراز: 6507

نمایندگی: بوشهر

سارینا حاجی پور

...

رتبه: 2

تراز: 6045

نمایندگی: اسلام آبادغرب

هستی خانه زاد

...

رتبه: 3

تراز: 5844

نمایندگی: تهران

درسا امیری

...

رتبه: 4

تراز: 5834

نمایندگی: خرم آباد

آرتان کاظمی نژاد

...

رتبه: 5

تراز: 5673

نمایندگی: تهران

فرهان کاظمی آتشگاه

...

رتبه: 6

تراز: 5589

نمایندگی: نکا

رامان محمدی

...

رتبه: 7

تراز: 5551

نمایندگی: مراغه

میرایمان شریف زاده

...

رتبه: 8

تراز: 5523

نمایندگی: امیدیه

محمدطاها بابلی بهمئی

تاریخ آزمون : 00/05/15

...

رتبه: 1

تراز: 6846

نمایندگی: تهران

مهدی محرابی

...

رتبه: 2

تراز: 6694

نمایندگی: تهران

سعید احدزاده

...

رتبه: 3

تراز: 6639

نمایندگی: نکا

رامان محمدی

...

رتبه: 4

تراز: 6600

نمایندگی: تهران

سعید شوریده

...

رتبه: 5

تراز: 6496

نمایندگی: خرم آباد

آرتان کاظمی نژاد

...

رتبه: 6

تراز: 6183

نمایندگی: بوشهر

سارینا حاجی پور

...

رتبه: 7

تراز: 6138

نمایندگی: تهران

پریسا ا

...

رتبه: 8

تراز: 6057

نمایندگی: اسلام آبادغرب

هستی خانه زاد