نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 02/06/24

...

رتبه: 1

تراز: 6412

نمایندگی: تهران

نسترن رنجبر

...

رتبه: 2

تراز: 6271

نمایندگی: روانسر

مهدی فتحی

...

رتبه: 3

تراز: 5778

نمایندگی: کاشمر

نگار بهرامی نیا

...

رتبه: 4

تراز: 5636

نمایندگی: قوچان

محنا صفرزاده

...

رتبه: 5

تراز: 4982

نمایندگی: تهران

بابک محمدی مجاوری مقدم

...

رتبه: 6

تراز: 4714

نمایندگی: تهران

سیدمتین هاشمی زاده

...

رتبه: 7

تراز: 4591

نمایندگی: الشتر

فاطمه خرم ابادی

...

رتبه: 8

تراز: 4512

نمایندگی: بابل جدید

نیما زاهدیان

تاریخ آزمون : 02/05/27

...

رتبه: 1

تراز: 6328

نمایندگی: روانسر

مهدی فتحی

...

رتبه: 2

تراز: 6310

نمایندگی: بابل جدید

محمدحسن قربانی

...

رتبه: 3

تراز: 5368

نمایندگی: اندیمشک

کسری نصیری

...

رتبه: 4

تراز: 5178

نمایندگی: امیدیه

سها خیل تاش

...

رتبه: 5

تراز: 5164

نمایندگی: امیدیه

سهیل خیل تاش

...

رتبه: 6

تراز: 4878

نمایندگی: تهران

بابک محمدی مجاوری مقدم

...

رتبه: 7

تراز: 4877

نمایندگی: تهران

مهیار شاکرمی

...

رتبه: 8

تراز: 4598

نمایندگی: الشتر

فاطمه خرم ابادی

تاریخ آزمون : 02/05/13

...

رتبه: 1

تراز: 6468

نمایندگی: تهران

حلما علیجان تبار

...

رتبه: 2

تراز: 5970

نمایندگی: روانسر

مهدی فتحی

...

رتبه: 3

تراز: 5420

نمایندگی: تهران

سیدمتین هاشمی زاده

...

رتبه: 4

تراز: 5069

نمایندگی: تهران

مهیار شاکرمی

...

رتبه: 5

تراز: 4927

نمایندگی: تهران

بابک محمدی مجاوری مقدم

...

رتبه: 6

تراز: 4822

نمایندگی: امیدیه

سهیل خیل تاش

...

رتبه: 7

تراز: 4202

نمایندگی: بابل جدید

نیما زاهدیان

...

رتبه: 8

تراز: 4119

نمایندگی: الشتر

فاطمه خرم ابادی

-->