نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 01/05/14

...

رتبه: 1

تراز: 7057

نمایندگی: میاندوآب

مهدی پهلوانی اصل

...

رتبه: 2

تراز: 6744

نمایندگی: نیشابور

یگانه شورورزی

...

رتبه: 3

تراز: 6547

نمایندگی: تهران

محمد دیوسالار

...

رتبه: 4

تراز: 5962

نمایندگی: تهران

رقیه علیپور

...

رتبه: 5

تراز: 5891

نمایندگی: خرم آباد

داریو جهان پور

...

رتبه: 6

تراز: 5816

نمایندگی: نیشابور

نگار نوروزیان

...

رتبه: 7

تراز: 5788

نمایندگی: بناب

محمد بدعتی

...

رتبه: 8

تراز: 5688

نمایندگی: تهران

میرایمان شریف زاده

-->