نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 02/06/24

...

رتبه: 1

تراز: 7868

نمایندگی: تهران

الینا عسگری

...

رتبه: 2

تراز: 7617

نمایندگی: نیشابور

مهتاب شریفان

...

رتبه: 3

تراز: 7114

نمایندگی: نیشابور

نازنین زهرا مدرسی نژاد

...

رتبه: 4

تراز: 7110

نمایندگی: تهران

سیدامیرحسین سیدعلیزاده حسینی

...

رتبه: 5

تراز: 7080

نمایندگی: یزد

سیده فریناز حسینی

...

رتبه: 6

تراز: 7074

نمایندگی: خمین

رها شیبانی

...

رتبه: 7

تراز: 7070

نمایندگی: بناب

محمد بدعتی

...

رتبه: 8

تراز: 6992

نمایندگی: تربت جام

معین سالاری شاد

تاریخ آزمون : 02/05/27

...

رتبه: 1

تراز: 8436

نمایندگی: نیشابور

یاسمن زهرا مظفری

...

رتبه: 2

تراز: 7981

نمایندگی: تهران

الینا عسگری

...

رتبه: 3

تراز: 7673

نمایندگی: نیشابور

نازنین زهرا مدرسی نژاد

...

رتبه: 4

تراز: 7645

نمایندگی: تهران

ریحان وحنا مرادی

...

رتبه: 5

تراز: 7579

نمایندگی: تهران

پارسا گلماهی

...

رتبه: 6

تراز: 7325

نمایندگی: مشهد

ساینار عباس زاده

...

رتبه: 7

تراز: 7192

نمایندگی: اصفهان

محمدرضا زمانی

...

رتبه: 8

تراز: 7166

نمایندگی: چهار برج

امیر رضا امیری

تاریخ آزمون : 02/05/13

...

رتبه: 1

تراز: 7860

نمایندگی: تهران

الینا عسگری

...

رتبه: 2

تراز: 7616

نمایندگی: تهران

ریحان وحنا مرادی

...

رتبه: 2

تراز: 7616

نمایندگی: زاهدان

ریحانه نجاتی

...

رتبه: 4

تراز: 7565

نمایندگی: نیشابور

یاسمن زهرا مظفری

...

رتبه: 5

تراز: 7501

نمایندگی: نیشابور

نازنین زهرا مدرسی نژاد

...

رتبه: 6

تراز: 7466

نمایندگی: تهران

حسین حسینعلی زاده

...

رتبه: 7

تراز: 7407

نمایندگی: تهران

آرتا مصدق

...

رتبه: 8

تراز: 7146

نمایندگی: نیشابور

مهتاب شریفان

-->