نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 01/12/19

...

رتبه: 1

تراز: 8344

نمایندگی: خرم آباد

محمدآرتا غلامی

...

رتبه: 2

تراز: 7836

نمایندگی: خرم آباد

کورش فلاح

...

رتبه: 3

تراز: 7763

نمایندگی: بروجن

مهرسا جمشیدی فر

...

رتبه: 4

تراز: 7581

نمایندگی: زابل

محمدطاها سارانی

...

رتبه: 5

تراز: 7568

نمایندگی: خرم آباد

راشین خسروی

...

رتبه: 6

تراز: 7522

نمایندگی: تهران

امیرحسین کرمی

...

رتبه: 7

تراز: 7494

نمایندگی: شیروان

زهرا حسن نیا مقدم

...

رتبه: 8

تراز: 7413

نمایندگی: اراک

النا احمدی

تاریخ آزمون : 01/12/05

...

رتبه: 1

تراز: 8106

نمایندگی: اردبیل

سبحان ستارزاده

...

رتبه: 1

تراز: 8106

نمایندگی: شهر بابک

یسنا رحیمی

...

رتبه: 3

تراز: 8006

نمایندگی: اردبیل

محمدهادی فرزانه

...

رتبه: 4

تراز: 7987

نمایندگی: خرم آباد

محمدآرتا غلامی

...

رتبه: 5

تراز: 7820

نمایندگی: بندر ماهشهر

کیانا نژاد مطوری

...

رتبه: 6

تراز: 7818

نمایندگی: میبد

محمد امین سعیدی فر

...

رتبه: 7

تراز: 7734

نمایندگی: تهران

یسنا رحمتی

...

رتبه: 8

تراز: 7694

نمایندگی: شهرکرد

علیرضا رئیسی دهکردی

تاریخ آزمون : 01/11/21

...

رتبه: 1

تراز: 8899

نمایندگی: مبارکه هزار و چهارصد

دنیا فرهمند

...

رتبه: 2

تراز: 8852

نمایندگی: تهران

آسیه توماج

...

رتبه: 3

تراز: 8837

نمایندگی: چهار برج

فاطمه زهرا ولی پور

...

رتبه: 4

تراز: 8801

نمایندگی: اردبیل

سبحان ستارزاده

...

رتبه: 5

تراز: 8724

نمایندگی: اردبیل

آیدین عبداللهی

...

رتبه: 6

تراز: 8645

نمایندگی: اردبیل

آرمین پیرنیا

...

رتبه: 7

تراز: 8570

نمایندگی: خاش

حمیرا بمبویانی

...

رتبه: 8

تراز: 8554

نمایندگی: خرم آباد

محمدآرتا غلامی

تاریخ آزمون : 01/11/07

...

رتبه: 1

تراز: 8176

نمایندگی: خرم آباد

محمدآرتا غلامی

...

رتبه: 2

تراز: 8170

نمایندگی: شهرکرد

علیرضا رئیسی دهکردی

...

رتبه: 3

تراز: 7718

نمایندگی: تهران

امیرحسین کرمی

...

رتبه: 4

تراز: 7404

نمایندگی: اردبیل

علیرضا توشی

...

رتبه: 5

تراز: 7392

نمایندگی: بروجن

مهرسا جمشیدی فر

...

رتبه: 6

تراز: 7366

نمایندگی: اردبیل

رضا مهروز

...

رتبه: 7

تراز: 7357

نمایندگی: فارسان

سپهر یداللهی

...

رتبه: 8

تراز: 7344

نمایندگی: شهرکرد

کسری کیانپور هفشجانی

تاریخ آزمون : 01/10/02

...

رتبه: 1

تراز: 8494

نمایندگی: نیشابور

سما خرم نژاد

...

رتبه: 2

تراز: 8359

نمایندگی: جهرم

النا افتخارنژاد

...

رتبه: 3

تراز: 7639

نمایندگی: نیشابور

محمدصادق حاجتمند

...

رتبه: 4

تراز: 7615

نمایندگی: شهرکرد

علیرضا رئیسی دهکردی

...

رتبه: 5

تراز: 7484

نمایندگی: خاش

حمیرا بمبویانی

...

رتبه: 6

تراز: 7394

نمایندگی: نیشابور

یسنا آزادروح

...

رتبه: 7

تراز: 7352

نمایندگی: ورامین

ریحانه سنگیان

...

رتبه: 8

تراز: 7351

نمایندگی: شهرکرد

کسری کیانپور هفشجانی

تاریخ آزمون : 01/09/18

...

رتبه: 1

تراز: 8305

نمایندگی: مبارکه هزار و چهارصد

فایزه حاجی کرمی

...

رتبه: 2

تراز: 8295

نمایندگی: خرم آباد

محمدآرتا غلامی

...

رتبه: 3

تراز: 8226

نمایندگی: مبارکه هزار و چهارصد

آیدا ضیایی

...

رتبه: 4

تراز: 8223

نمایندگی: مبارکه هزار و چهارصد

هستی مهدوی

...

رتبه: 5

تراز: 8023

نمایندگی: مبارکه هزار و چهارصد

یاسمین سعیدی

...

رتبه: 6

تراز: 7958

نمایندگی: شادگان

محمد زنبوری

...

رتبه: 7

تراز: 7925

نمایندگی: مبارکه هزار و چهارصد

دنیا فرهمند

...

رتبه: 8

تراز: 7660

نمایندگی: شادگان

عقیل مجدمی

تاریخ آزمون : 01/09/04

...

رتبه: 1

تراز: 8243

نمایندگی: خرم آباد

محمدآرتا غلامی

...

رتبه: 2

تراز: 7944

نمایندگی: کردکوی

نیان زنگی

...

رتبه: 3

تراز: 7641

نمایندگی: مبارکه هزار و چهارصد

فایزه حاجی کرمی

...

رتبه: 4

تراز: 7304

نمایندگی: بروجن

مهرسا جمشیدی فر

...

رتبه: 5

تراز: 7296

نمایندگی: تربت حیدریه

معین روشنی

...

رتبه: 6

تراز: 7293

نمایندگی: مبارکه هزار و چهارصد

نرجس دهقانی

...

رتبه: 7

تراز: 7183

نمایندگی: مبارکه هزار و چهارصد

نازنین زهرا عبدالهی

...

رتبه: 8

تراز: 7175

نمایندگی: اردبیل

ارشیا ناطق

تاریخ آزمون : 01/08/20

...

رتبه: 1

تراز: 8573

نمایندگی: خرم آباد

محمدآرتا غلامی

...

رتبه: 2

تراز: 7804

نمایندگی: مبارکه هزار و چهارصد

سنا نصوحی

...

رتبه: 3

تراز: 7797

نمایندگی: مبارکه هزار و چهارصد

مهسا یزدانی

...

رتبه: 4

تراز: 7795

نمایندگی: مبارکه هزار و چهارصد

آفاق واقف

...

رتبه: 5

تراز: 7779

نمایندگی: مبارکه هزار و چهارصد

فاطمه محمدی

...

رتبه: 6

تراز: 7621

نمایندگی: مبارکه هزار و چهارصد

نرجس دهقانی

...

رتبه: 7

تراز: 7607

نمایندگی: مبارکه هزار و چهارصد

درسا ایرانپور

...

رتبه: 8

تراز: 7553

نمایندگی: زابل

محمدطاها سارانی

تاریخ آزمون : 01/08/06

...

رتبه: 1

تراز: 8128

نمایندگی: خرم آباد

محمدآرتا غلامی

...

رتبه: 2

تراز: 7208

نمایندگی: تربت حیدریه

معین روشنی

...

رتبه: 3

تراز: 7198

نمایندگی: تهران

سارا زندی

...

رتبه: 4

تراز: 7113

نمایندگی: تهران

پونه اسلامی

...

رتبه: 5

تراز: 7089

نمایندگی: شیراز

سیدفرزام پیراسته

...

رتبه: 6

تراز: 6987

نمایندگی: خرم آباد

کورش فلاح

...

رتبه: 7

تراز: 6931

نمایندگی: تالش

آوا رضایی

...

رتبه: 8

تراز: 6915

نمایندگی: تهران

امیرحسین کرمی

تاریخ آزمون : 01/07/22

...

رتبه: 1

تراز: 7652

نمایندگی: تهران

سارا زندی

...

رتبه: 2

تراز: 7383

نمایندگی: تهران

پونه اسلامی

...

رتبه: 3

تراز: 7233

نمایندگی: تهران

امیرحسین کرمی

...

رتبه: 4

تراز: 7090

نمایندگی: بوشهر

النا کرمی

...

رتبه: 5

تراز: 6966

نمایندگی: سقز

یاسمن قاموسی

...

رتبه: 6

تراز: 6939

نمایندگی: تهران

سنا رحمتی

...

رتبه: 7

تراز: 6880

نمایندگی: سنندج

سیده آماندا حسینی

...

رتبه: 8

تراز: 6829

نمایندگی: لارستان

امیر محمد ریاحی

تاریخ آزمون : 01/07/08

...

رتبه: 1

تراز: 8261

نمایندگی: خرم آباد

فاطمه ندری

...

رتبه: 2

تراز: 8136

نمایندگی: بناب

پرنیا آورم

...

رتبه: 3

تراز: 7926

نمایندگی: تهران

محمدمهدی جعفری

...

رتبه: 4

تراز: 7205

نمایندگی: یزد

سارا دشتی

...

رتبه: 5

تراز: 7180

نمایندگی: شیراز

سیدفرزام پیراسته

...

رتبه: 6

تراز: 7143

نمایندگی: سلماس

محمد طه مطلبی مغانجوقی

...

رتبه: 7

تراز: 7083

نمایندگی: خرم آباد

پارسا حسنوند

...

رتبه: 8

تراز: 7078

نمایندگی: نیشابور

حسین نویدمهر

تاریخ آزمون : 01/06/25

...

رتبه: 1

تراز: 8648

نمایندگی: شیراز

سیدفرزام پیراسته

...

رتبه: 2

تراز: 7559

نمایندگی: خرم آباد

پارسا حسنوند

...

رتبه: 3

تراز: 7547

نمایندگی: تهران

کیارش کوثری

...

رتبه: 4

تراز: 7232

نمایندگی: تهران

محمدمهدی جعفری

...

رتبه: 5

تراز: 6990

نمایندگی: اهواز

محمد حیدری

...

رتبه: 6

تراز: 6938

نمایندگی: اردبیل

فرهان رحیمی

...

رتبه: 7

تراز: 6749

نمایندگی: نیشابور

صدف تقی آبادی

...

رتبه: 8

تراز: 6678

نمایندگی: نجف آباد

فاطمه زهرا فاضل

تاریخ آزمون : 01/05/28

...

رتبه: 1

تراز: 7512

نمایندگی: شیراز

سیدفرزام پیراسته

...

رتبه: 2

تراز: 7291

نمایندگی: اهواز

محمد حیدری

...

رتبه: 3

تراز: 7200

نمایندگی: تهران

محمدمهدی جعفری

...

رتبه: 4

تراز: 7126

نمایندگی: قوچان

بیتا فخرابادی

...

رتبه: 5

تراز: 6904

نمایندگی: سلماس

محمد طه مطلبی مغانجوقی

...

رتبه: 6

تراز: 6863

نمایندگی: خرم آباد

پارسا حسنوند

...

رتبه: 7

تراز: 6799

نمایندگی: قوچان

رومینا فرشته مقدم

...

رتبه: 8

تراز: 6644

نمایندگی: قم

امیرعلی اصولی

تاریخ آزمون : 01/05/14

...

رتبه: 1

تراز: 7648

نمایندگی: شیراز

سیدفرزام پیراسته

...

رتبه: 2

تراز: 7612

نمایندگی: تهران

محمدمهدی جعفری

...

رتبه: 3

تراز: 6851

نمایندگی: خرم آباد

پارسا حسنوند

...

رتبه: 4

تراز: 6720

نمایندگی: نیشابور

حسین نویدمهر

...

رتبه: 5

تراز: 6714

نمایندگی: تهران

هستی اکبری

...

رتبه: 6

تراز: 6398

نمایندگی: قوچان

بیتا فخرابادی

...

رتبه: 7

تراز: 6391

نمایندگی: قم

امیرعلی اصولی

...

رتبه: 8

تراز: 6347

نمایندگی: اهواز

محمد حیدری

-->