نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 03/03/25

...

رتبه: 1

تراز: 8291

نمایندگی: گناباد

هانیه حاجی کاخکی

...

رتبه: 2

تراز: 8143

نمایندگی: یزد

امید دهقان منشادی

...

رتبه: 3

تراز: 8035

نمایندگی: نجف آباد

امیرعلی مشایخی

...

رتبه: 4

تراز: 7620

نمایندگی: خرم آباد

ستایش مرادی فرد

...

رتبه: 5

تراز: 7485

نمایندگی: فارسان

آریا حیدری

...

رتبه: 6

تراز: 7449

نمایندگی: چهار برج

اصغر عباس زاده

...

رتبه: 7

تراز: 7165

نمایندگی: بناب

اسرا سعادت

...

رتبه: 8

تراز: 7134

نمایندگی: رضوانشهر

روژا رمضانی پارگامی

تاریخ آزمون : 03/03/18

...

رتبه: 1

تراز: 8676

نمایندگی: نجف آباد

امیرعلی مشایخی

...

رتبه: 2

تراز: 8149

نمایندگی: مه ولات

سیدامیرعلی موسوی

...

رتبه: 3

تراز: 7591

نمایندگی: خرم آباد

آریو دالوند

...

رتبه: 4

تراز: 7539

نمایندگی: قرچک دختران

راستین اسماعیلی

...

رتبه: 5

تراز: 7404

نمایندگی: املش

پریماه دقیقی

...

رتبه: 6

تراز: 7336

نمایندگی: یزد

دانیال نادرپور

...

رتبه: 7

تراز: 7310

نمایندگی: شهریار و اندیشه

پوریا محسنی

...

رتبه: 8

تراز: 7268

نمایندگی: بروجن

فاطمه باقری

تاریخ آزمون : 03/02/21

...

رتبه: 1

تراز: 8937

نمایندگی: نجف آباد

امیرعلی مشایخی

...

رتبه: 1

تراز: 8937

نمایندگی: نیشابور

امیرحسین علی آبادی

...

رتبه: 3

تراز: 8723

نمایندگی: نیشابور

مانی بداغی

...

رتبه: 4

تراز: 8589

نمایندگی: نیشابور

یاشار برفرازی

...

رتبه: 5

تراز: 8409

نمایندگی: نیشابور

محمد سینا پنبه کار

...

رتبه: 6

تراز: 8219

نمایندگی: نیشابور

آدرین شهیم

...

رتبه: 7

تراز: 8124

نمایندگی: نیشابور

ماهان سرجامی

...

رتبه: 8

تراز: 8021

نمایندگی: نیشابور

مهدیار جعفری

تاریخ آزمون : 03/01/16

...

رتبه: 1

تراز: 9441

نمایندگی: نجف آباد

امیرعلی مشایخی

...

رتبه: 2

تراز: 9085

نمایندگی: مه ولات

سیدامیرعلی موسوی

...

رتبه: 3

تراز: 8076

نمایندگی: بناب

اسرا سعادت

...

رتبه: 4

تراز: 7898

نمایندگی: جغتای

هستی جغتایی

...

رتبه: 5

تراز: 7819

نمایندگی: خرم آباد

آریو دالوند

...

رتبه: 6

تراز: 7740

نمایندگی: نیشابور

یاسمن زهرا مظفری

...

رتبه: 6

تراز: 7740

نمایندگی: رضوانشهر

روژا رمضانی پارگامی

...

رتبه: 8

تراز: 7701

نمایندگی: اسلام آبادغرب

امیر عباس قیطاسی

...

رتبه: 8

تراز: 7701

نمایندگی: قوچان

ثنا عوض زاده

تاریخ آزمون : 02/12/18

...

رتبه: 1

تراز: 9241

نمایندگی: نجف آباد

امیرعلی مشایخی

...

رتبه: 2

تراز: 9187

نمایندگی: تهران

سپینود جعفری کسبی

...

رتبه: 3

تراز: 9036

نمایندگی: بندر گناوه

اسرا عباسپور

...

رتبه: 4

تراز: 8903

نمایندگی: میاندوآب

آیهان ندریان میاندوآب

...

رتبه: 5

تراز: 8129

نمایندگی: اسلام آبادغرب

مهشید نظری

...

رتبه: 6

تراز: 8038

نمایندگی: بافت

امیرپاشا امیری گوشکی

...

رتبه: 7

تراز: 7953

نمایندگی: بناب

فرحان خیری فام

...

رتبه: 8

تراز: 7724

نمایندگی: شیروان

زهرا هژبر

تاریخ آزمون : 02/12/04

...

رتبه: 1

تراز: 9270

نمایندگی: نجف آباد

امیرعلی مشایخی

...

رتبه: 2

تراز: 8068

نمایندگی: مه ولات

سیدامیرعلی موسوی

...

رتبه: 3

تراز: 7688

نمایندگی: رضوانشهر

روژا رمضانی پارگامی

...

رتبه: 4

تراز: 7361

نمایندگی: یزد

دانیال نادرپور

...

رتبه: 5

تراز: 7279

نمایندگی: شیراز

کیان دهقانیان

...

رتبه: 6

تراز: 7200

نمایندگی: گرمسار

ماهان مستوری

...

رتبه: 7

تراز: 7132

نمایندگی: سقز

پارمیدا کشاورز

...

رتبه: 8

تراز: 7129

نمایندگی: بناب

فرحان خیری فام

تاریخ آزمون : 02/11/20

...

رتبه: 1

تراز: 8667

نمایندگی: نجف آباد

امیرعلی مشایخی

...

رتبه: 2

تراز: 8072

نمایندگی: نیشابور

یاسمن زهرا مظفری

...

رتبه: 3

تراز: 7982

نمایندگی: شاهین شهر هزار و چهارصد

ملیکا بزرگمهر

...

رتبه: 4

تراز: 7919

نمایندگی: بناب

فرحان خیری فام

...

رتبه: 5

تراز: 7918

نمایندگی: بناب

معصومه رنجبر خوشه مهر

...

رتبه: 6

تراز: 7687

نمایندگی: رضوانشهر

محمد رضا داودی

...

رتبه: 7

تراز: 7648

نمایندگی: شیروان

پارمیدا برغمدی

...

رتبه: 8

تراز: 7602

نمایندگی: یزد

دانیال نادرپور

تاریخ آزمون : 02/11/06

...

رتبه: 1

تراز: 8979

نمایندگی: نجف آباد

امیرعلی مشایخی

...

رتبه: 2

تراز: 8216

نمایندگی: کاشمر

مهیار علیزاده

...

رتبه: 3

تراز: 8166

نمایندگی: بناب

معصومه رنجبر خوشه مهر

...

رتبه: 4

تراز: 7900

نمایندگی: یزد

پریسا خلیلی

...

رتبه: 5

تراز: 7491

نمایندگی: یزد

امیرعلی روستایی فیروزآباد

...

رتبه: 6

تراز: 7423

نمایندگی: شیروان

نرگس خالقی

...

رتبه: 7

تراز: 7317

نمایندگی: جهرم

مصطفی نصر

...

رتبه: 8

تراز: 7265

نمایندگی: نیشابور

یاسمن زهرا مظفری

تاریخ آزمون : 02/10/01

...

رتبه: 1

تراز: 9002

نمایندگی: نجف آباد

امیرعلی مشایخی

...

رتبه: 2

تراز: 8832

نمایندگی: خاش

امیرحسین جلال زائی

...

رتبه: 3

تراز: 8763

نمایندگی: خاش

صادق شهنوازی

...

رتبه: 4

تراز: 7914

نمایندگی: اسلام آبادغرب

امیر عباس قیطاسی

...

رتبه: 5

تراز: 7701

نمایندگی: بناب

فرحان خیری فام

...

رتبه: 6

تراز: 7651

نمایندگی: بناب

اسرا سعادت

...

رتبه: 7

تراز: 7643

نمایندگی: خاش

محمدایوب میرکازهی

...

رتبه: 8

تراز: 7424

نمایندگی: شیروان

نرگس خالقی

تاریخ آزمون : 02/09/17

...

رتبه: 1

تراز: 8656

نمایندگی: نجف آباد

امیرعلی مشایخی

...

رتبه: 1

تراز: 8656

نمایندگی: خرم آباد

بردیا مرادی

...

رتبه: 3

تراز: 8413

نمایندگی: خاش

امیرحسین جلال زائی

...

رتبه: 4

تراز: 8018

نمایندگی: بم

آیسا زین الصالحین

...

رتبه: 5

تراز: 7697

نمایندگی: آذرشهر هزاروچهارصد

ایلحان خورشید

...

رتبه: 6

تراز: 7136

نمایندگی: خرم آباد

رئوف حسنوند

...

رتبه: 7

تراز: 6943

نمایندگی: قروه

کیانا محمدویسی

...

رتبه: 8

تراز: 6819

نمایندگی: جغتای

هستی جغتایی

تاریخ آزمون : 02/09/03

...

رتبه: 1

تراز: 8913

نمایندگی: نجف آباد

امیرعلی مشایخی

...

رتبه: 2

تراز: 7684

نمایندگی: خلیل آباد

مهدیار رضائی

...

رتبه: 3

تراز: 7414

نمایندگی: خاش

محمدایوب میرکازهی

...

رتبه: 4

تراز: 7256

نمایندگی: شیراز

کیان دهقانیان

...

رتبه: 5

تراز: 7048

نمایندگی: خرم آباد

رئوف حسنوند

...

رتبه: 6

تراز: 7043

نمایندگی: بناب

معصومه رنجبر خوشه مهر

...

رتبه: 7

تراز: 6990

نمایندگی: تهران

بهنام قربانی

...

رتبه: 8

تراز: 6790

نمایندگی: جهرم

علی کارگریان فرد

تاریخ آزمون : 02/08/19

...

رتبه: 1

تراز: 8337

نمایندگی: شیراز

کیان دهقانیان

...

رتبه: 2

تراز: 7967

نمایندگی: بناب

محمد بدعتی

...

رتبه: 3

تراز: 7561

نمایندگی: نیشابور

یاسمن زهرا مظفری

...

رتبه: 4

تراز: 7509

نمایندگی: میاندوآب

السا دوستی

...

رتبه: 5

تراز: 7459

نمایندگی: شیروان

نرگس خالقی

...

رتبه: 6

تراز: 7405

نمایندگی: یزد

پریسا خلیلی

...

رتبه: 7

تراز: 7398

نمایندگی: رضوانشهر

محمد رضا داودی

...

رتبه: 8

تراز: 7376

نمایندگی: خرم آباد

محمد پارسان بازگیر

تاریخ آزمون : 02/08/05

...

رتبه: 1

تراز: 9278

نمایندگی: شادگان

یوسف خضراوی

...

رتبه: 2

تراز: 8966

نمایندگی: کرمانشاه

اسماء میرزایی

...

رتبه: 3

تراز: 8862

نمایندگی: نیشابور

فرهام فولادی

...

رتبه: 4

تراز: 8723

نمایندگی: شادگان

عباس دریس

...

رتبه: 5

تراز: 8619

نمایندگی: تهران

بهنام قربانی

...

رتبه: 6

تراز: 8446

نمایندگی: تهران

آرتا مصدق

...

رتبه: 7

تراز: 8411

نمایندگی: شادگان

مهدی آلبوغبیش

...

رتبه: 8

تراز: 8203

نمایندگی: شیراز

کیان دهقانیان

تاریخ آزمون : 02/07/21

...

رتبه: 1

تراز: 9877

نمایندگی: عباس آباد هزاروچهارصد

سیده ملیسا بکتاش

...

رتبه: 2

تراز: 9556

نمایندگی: شادگان

علیرضا کنجکاو

...

رتبه: 3

تراز: 9306

نمایندگی: سقز

آگرین شیخی

...

رتبه: 4

تراز: 8698

نمایندگی: شادگان

میثم مطرودی

...

رتبه: 5

تراز: 8520

نمایندگی: قوچان

ثنا عوض زاده

...

رتبه: 6

تراز: 8092

نمایندگی: بناب

اسرا سعادت

...

رتبه: 7

تراز: 7984

نمایندگی: میاندوآب

مهدی پهلوانی اصل

...

رتبه: 8

تراز: 7842

نمایندگی: نیشابور

نازنین زهرا مدرسی نژاد

تاریخ آزمون : 02/07/07

...

رتبه: 1

تراز: 7763

نمایندگی: خرم آباد

امیر علی عبدی بسطامی

...

رتبه: 2

تراز: 7669

نمایندگی: داراب

نادیا فرجی

...

رتبه: 3

تراز: 7550

نمایندگی: دلفان

فاطیما مرادی

...

رتبه: 4

تراز: 7461

نمایندگی: نیشابور

نازنین زهرا مدرسی نژاد

...

رتبه: 5

تراز: 7318

نمایندگی: اصفهان دختر نودونه

آیلی توسلی

...

رتبه: 6

تراز: 7288

نمایندگی: تهران

الینا عسگری

...

رتبه: 7

تراز: 7248

نمایندگی: یزد

ریحانه مهریزی زاده

...

رتبه: 8

تراز: 7242

نمایندگی: شیراز

کیان دهقانیان

تاریخ آزمون : 02/06/24

...

رتبه: 1

تراز: 7868

نمایندگی: تهران

الینا عسگری

...

رتبه: 2

تراز: 7617

نمایندگی: نیشابور

مهتاب شریفان

...

رتبه: 3

تراز: 7114

نمایندگی: نیشابور

نازنین زهرا مدرسی نژاد

...

رتبه: 4

تراز: 7110

نمایندگی: تهران

سیدامیرحسین سیدعلیزاده حسینی

...

رتبه: 5

تراز: 7080

نمایندگی: یزد

سیده فریناز حسینی

...

رتبه: 6

تراز: 7074

نمایندگی: خمین

رها شیبانی

...

رتبه: 7

تراز: 7070

نمایندگی: بناب

محمد بدعتی

...

رتبه: 8

تراز: 6992

نمایندگی: تربت جام

معین سالاری شاد

تاریخ آزمون : 02/05/27

...

رتبه: 1

تراز: 8436

نمایندگی: نیشابور

یاسمن زهرا مظفری

...

رتبه: 2

تراز: 7981

نمایندگی: تهران

الینا عسگری

...

رتبه: 3

تراز: 7673

نمایندگی: نیشابور

نازنین زهرا مدرسی نژاد

...

رتبه: 4

تراز: 7645

نمایندگی: تهران

ریحان وحنا مرادی

...

رتبه: 5

تراز: 7579

نمایندگی: تهران

پارسا گلماهی

...

رتبه: 6

تراز: 7325

نمایندگی: مشهد

ساینار عباس زاده

...

رتبه: 7

تراز: 7192

نمایندگی: اصفهان

محمدرضا زمانی

...

رتبه: 8

تراز: 7166

نمایندگی: چهار برج

امیر رضا امیری

تاریخ آزمون : 02/05/13

...

رتبه: 1

تراز: 7860

نمایندگی: تهران

الینا عسگری

...

رتبه: 2

تراز: 7616

نمایندگی: تهران

ریحان وحنا مرادی

...

رتبه: 2

تراز: 7616

نمایندگی: زاهدان

ریحانه نجاتی

...

رتبه: 4

تراز: 7565

نمایندگی: نیشابور

یاسمن زهرا مظفری

...

رتبه: 5

تراز: 7501

نمایندگی: نیشابور

نازنین زهرا مدرسی نژاد

...

رتبه: 6

تراز: 7466

نمایندگی: تهران

حسین حسینعلی زاده

...

رتبه: 7

تراز: 7407

نمایندگی: تهران

آرتا مصدق

...

رتبه: 8

تراز: 7146

نمایندگی: نیشابور

مهتاب شریفان

-->