نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 01/05/14

...

رتبه: 1

تراز: 6572

نمایندگی: تهران

علی قامت

...

رتبه: 2

تراز: 6390

نمایندگی: مشهد

ایرسا صباحتی

...

رتبه: 3

تراز: 6222

نمایندگی: ساری

علیرضا پورفلاح

...

رتبه: 4

تراز: 6181

نمایندگی: اسلام آبادغرب

نیایش احمدیان

...

رتبه: 5

تراز: 5887

نمایندگی: ماکو

کیان اسماعیل زاده

...

رتبه: 6

تراز: 5854

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ملیکا مرادی

...

رتبه: 7

تراز: 5685

نمایندگی: آشخانه

هلنا محمدی

...

رتبه: 8

تراز: 5683

نمایندگی: تهران

فرناز محمود

تاریخ آزمون : 01/04/31

...

رتبه: 1

تراز: 7199

نمایندگی: تهران

علی قامت

...

رتبه: 2

تراز: 6554

نمایندگی: تهران

آترینا شیبی

...

رتبه: 3

تراز: 6243

نمایندگی: ماکو

کیان اسماعیل زاده

...

رتبه: 4

تراز: 6173

نمایندگی: ساری

علیرضا پورفلاح

...

رتبه: 5

تراز: 6033

نمایندگی: یاسوج

مصطفی قشمی

...

رتبه: 6

تراز: 5673

نمایندگی: تهران

فرناز محمود

...

رتبه: 7

تراز: 5512

نمایندگی: آشخانه

هلنا محمدی

...

رتبه: 8

تراز: 5483

نمایندگی: رودسر

نگار امیری

تاریخ آزمون : 01/04/17

...

رتبه: 1

تراز: 6156

نمایندگی: تهران

علی قامت

...

رتبه: 2

تراز: 6155

نمایندگی: ساری

علیرضا پورفلاح

...

رتبه: 3

تراز: 5794

نمایندگی: بردسکن

سینا قمری زارع

...

رتبه: 4

تراز: 5740

نمایندگی: سبزوار

ریحانه کرابی

...

رتبه: 5

تراز: 5542

نمایندگی: بردسکن

محمدپارسا سعیدی

...

رتبه: 6

تراز: 5412

نمایندگی: آشخانه

هلنا محمدی

...

رتبه: 7

تراز: 5276

نمایندگی: فریدونکنار

ملینا درزیان حیدری

...

رتبه: 8

تراز: 5273

نمایندگی: گرگان

بردیا سمیعی

-->