نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 03/02/21

...

رتبه: 1

تراز: 8287

نمایندگی: لشت نشاء

محمد جواد خرمی فر

...

رتبه: 2

تراز: 7509

نمایندگی: لشت نشاء

کوروش محمدی

...

رتبه: 3

تراز: 7257

نمایندگی: لشت نشاء

زانیار شرافی

...

رتبه: 4

تراز: 7029

نمایندگی: ساری

ثنا گرگانی فیروزجایی

...

رتبه: 5

تراز: 6931

نمایندگی: لشت نشاء

سید یاسین معصومی

...

رتبه: 6

تراز: 6927

نمایندگی: فریدونکنار

کیان مهر کشوری

...

رتبه: 7

تراز: 6791

نمایندگی: لشت نشاء

محمد ایلیا آقایی

...

رتبه: 8

تراز: 6789

نمایندگی: لشت نشاء

حسین اسدی دوست

تاریخ آزمون : 03/02/14

...

رتبه: 1

تراز: 7869

نمایندگی: سراوان

احمد بلوچ زهی

...

رتبه: 2

تراز: 7051

نمایندگی: تایباد

پویان گردشی

...

رتبه: 3

تراز: 7041

نمایندگی: فریدونکنار

کیان مهر کشوری

...

رتبه: 4

تراز: 7028

نمایندگی: کرمانشاه

سامان مرادی

...

رتبه: 5

تراز: 6994

نمایندگی: ساری

ثنا گرگانی فیروزجایی

...

رتبه: 5

تراز: 6994

نمایندگی: نور

طاها هزار جریبی

...

رتبه: 7

تراز: 6725

نمایندگی: فسا

شادی جوکار ششده

...

رتبه: 8

تراز: 6682

نمایندگی: دلفان

علی صفریان

تاریخ آزمون : 03/01/16

...

رتبه: 1

تراز: 8989

نمایندگی: کرمانشاه

سامان مرادی

...

رتبه: 2

تراز: 7557

نمایندگی: ساری

ثنا گرگانی فیروزجایی

...

رتبه: 3

تراز: 7318

نمایندگی: فریدونکنار

کیان مهر کشوری

...

رتبه: 4

تراز: 7152

نمایندگی: شیروان

ایلیا اسکوئیان شیروان

...

رتبه: 5

تراز: 7148

نمایندگی: خرم آباد

کورش فلاح

...

رتبه: 6

تراز: 7099

نمایندگی: نیشابور

آریانا انجیدنی

...

رتبه: 7

تراز: 7063

نمایندگی: شیروان

محمد بابازاده

...

رتبه: 8

تراز: 7057

نمایندگی: کرمانشاه

محیصا زنگنه نژاد

تاریخ آزمون : 02/12/18

...

رتبه: 1

تراز: 8619

نمایندگی: کرمانشاه

بردیا علیخانی

...

رتبه: 2

تراز: 8508

نمایندگی: کرمانشاه

آروین اکبری

...

رتبه: 3

تراز: 8158

نمایندگی: آبیک

محمد حسین حیدری

...

رتبه: 4

تراز: 7164

نمایندگی: فریدونکنار

کیان مهر کشوری

...

رتبه: 5

تراز: 7111

نمایندگی: نور

طاها هزار جریبی

...

رتبه: 6

تراز: 7011

نمایندگی: شیروان

ایلیا اسکوئیان شیروان

...

رتبه: 7

تراز: 6950

نمایندگی: ساری

ثنا گرگانی فیروزجایی

...

رتبه: 8

تراز: 6856

نمایندگی: کرمانشاه

محیصا زنگنه نژاد

تاریخ آزمون : 02/12/04

...

رتبه: 1

تراز: 8068

نمایندگی: سراوان

محمد پیام

...

رتبه: 2

تراز: 7645

نمایندگی: فریدونکنار

کیان مهر کشوری

...

رتبه: 3

تراز: 7240

نمایندگی: کرمانشاه

سامان مرادی

...

رتبه: 4

تراز: 7219

نمایندگی: کرمانشاه

محیصا زنگنه نژاد

...

رتبه: 5

تراز: 7179

نمایندگی: مشهد

زهرا زارع

...

رتبه: 6

تراز: 7087

نمایندگی: خرم آباد

کورش فلاح

...

رتبه: 7

تراز: 7067

نمایندگی: بوشهر

النا کرمی

...

رتبه: 8

تراز: 7025

نمایندگی: کرمانشاه

سپیده نامداری

تاریخ آزمون : 02/11/20

...

رتبه: 1

تراز: 8142

نمایندگی: شیروان

ایلیا اسکوئیان شیروان

...

رتبه: 2

تراز: 7145

نمایندگی: کرمانشاه

رایان ایوانی

...

رتبه: 3

تراز: 7111

نمایندگی: کرمانشاه

سانان نیامرادی

...

رتبه: 4

تراز: 7007

نمایندگی: کرمانشاه

محیصا زنگنه نژاد

...

رتبه: 5

تراز: 6832

نمایندگی: بوشهر

النا کرمی

...

رتبه: 6

تراز: 6831

نمایندگی: ساری

ثنا گرگانی فیروزجایی

...

رتبه: 7

تراز: 6765

نمایندگی: کرمانشاه

محمدپارسا سعیدی کیا

...

رتبه: 8

تراز: 6738

نمایندگی: مشهد

زهرا زارع

تاریخ آزمون : 02/11/06

...

رتبه: 1

تراز: 7369

نمایندگی: خرم آباد

کورش فلاح

...

رتبه: 2

تراز: 7192

نمایندگی: کرمانشاه

محیصا زنگنه نژاد

...

رتبه: 3

تراز: 7188

نمایندگی: فریدونکنار

کیان مهر کشوری

...

رتبه: 4

تراز: 7134

نمایندگی: کرمانشاه

محمدپارسا سعیدی کیا

...

رتبه: 5

تراز: 7030

نمایندگی: تایباد

پویان گردشی

...

رتبه: 6

تراز: 6975

نمایندگی: قروه

محمدمهدی نوروزی

...

رتبه: 7

تراز: 6884

نمایندگی: کرمانشاه

سپیده نامداری

...

رتبه: 8

تراز: 6877

نمایندگی: فسا

شادی جوکار ششده

تاریخ آزمون : 02/10/01

...

رتبه: 1

تراز: 8442

نمایندگی: کرمانشاه

مهدیس چهری

...

رتبه: 2

تراز: 7894

نمایندگی: خرم آباد

کورش فلاح

...

رتبه: 3

تراز: 7490

نمایندگی: بوشهر

النا کرمی

...

رتبه: 4

تراز: 7425

نمایندگی: کرمانشاه

سپنتا صمدی راد

...

رتبه: 5

تراز: 7298

نمایندگی: ساری

ثنا گرگانی فیروزجایی

...

رتبه: 6

تراز: 7129

نمایندگی: تهران

آرین اکبری

...

رتبه: 7

تراز: 7095

نمایندگی: شیروان

ایلیا اسکوئیان شیروان

...

رتبه: 8

تراز: 6966

نمایندگی: کرمانشاه

بردیا علیخانی

تاریخ آزمون : 02/09/17

...

رتبه: 1

تراز: 7846

نمایندگی: ساری

ثنا گرگانی فیروزجایی

...

رتبه: 2

تراز: 7552

نمایندگی: کرمانشاه

سینا سلیمانی

...

رتبه: 3

تراز: 7542

نمایندگی: کرمانشاه

سانان نیامرادی

...

رتبه: 4

تراز: 7384

نمایندگی: شیروان

محمد بابازاده

...

رتبه: 5

تراز: 7297

نمایندگی: کرمانشاه

محیصا زنگنه نژاد

...

رتبه: 6

تراز: 7239

نمایندگی: فریدونکنار

کیان مهر کشوری

...

رتبه: 7

تراز: 7213

نمایندگی: کرمانشاه

صبا خالقی مجد

...

رتبه: 8

تراز: 7072

نمایندگی: نیشابور

کوثر حیدری

تاریخ آزمون : 02/09/03

...

رتبه: 1

تراز: 7549

نمایندگی: کرمانشاه

محیصا زنگنه نژاد

...

رتبه: 2

تراز: 7413

نمایندگی: ساری

ثنا گرگانی فیروزجایی

...

رتبه: 3

تراز: 7218

نمایندگی: خرم آباد

کورش فلاح

...

رتبه: 4

تراز: 7136

نمایندگی: کرمانشاه

سامان مرادی

...

رتبه: 5

تراز: 7086

نمایندگی: شیروان

محمد بابازاده

...

رتبه: 6

تراز: 7039

نمایندگی: بوشهر

النا کرمی

...

رتبه: 7

تراز: 7025

نمایندگی: فریدونکنار

کیان مهر کشوری

...

رتبه: 8

تراز: 6906

نمایندگی: کرمانشاه

سپیده نامداری

تاریخ آزمون : 02/08/19

...

رتبه: 1

تراز: 7700

نمایندگی: خرم آباد

کورش فلاح

...

رتبه: 2

تراز: 7543

نمایندگی: فریدونکنار

کیان مهر کشوری

...

رتبه: 3

تراز: 7518

نمایندگی: ساری

ثنا گرگانی فیروزجایی

...

رتبه: 4

تراز: 7357

نمایندگی: شیروان

محمد بابازاده

...

رتبه: 5

تراز: 7256

نمایندگی: کرمانشاه

محیصا زنگنه نژاد

...

رتبه: 6

تراز: 7174

نمایندگی: کرمانشاه

سپیده نامداری

...

رتبه: 7

تراز: 7150

نمایندگی: کرمانشاه

آکو رضایی

...

رتبه: 8

تراز: 7122

نمایندگی: کرمانشاه

سامان مرادی

تاریخ آزمون : 02/08/05

...

رتبه: 1

تراز: 7606

نمایندگی: ساری

ثنا گرگانی فیروزجایی

...

رتبه: 2

تراز: 7276

نمایندگی: کرمانشاه

آکو رضایی

...

رتبه: 3

تراز: 7249

نمایندگی: بوشهر

النا کرمی

...

رتبه: 4

تراز: 7192

نمایندگی: کرمانشاه

محیصا زنگنه نژاد

...

رتبه: 5

تراز: 7146

نمایندگی: شیروان

محمد بابازاده

...

رتبه: 6

تراز: 6991

نمایندگی: کرمانشاه

رایان ایوانی

...

رتبه: 7

تراز: 6980

نمایندگی: نیشابور

کوثر حیدری

...

رتبه: 8

تراز: 6943

نمایندگی: کرمانشاه

سپیده نامداری

تاریخ آزمون : 02/07/21

...

رتبه: 1

تراز: 7244

نمایندگی: کرمانشاه

سینا سلیمانی

...

رتبه: 2

تراز: 6929

نمایندگی: کرمانشاه

صبا خالقی مجد

...

رتبه: 3

تراز: 6901

نمایندگی: کرمانشاه

محیصا زنگنه نژاد

...

رتبه: 4

تراز: 6860

نمایندگی: شیروان

محمد بابازاده

...

رتبه: 5

تراز: 6824

نمایندگی: کرمانشاه

رایان ایوانی

...

رتبه: 6

تراز: 6784

نمایندگی: کرمانشاه

محمدپارسا سعیدی کیا

...

رتبه: 7

تراز: 6690

نمایندگی: بوشهر

النا کرمی

...

رتبه: 8

تراز: 6667

نمایندگی: نیشابور

کوثر حیدری

تاریخ آزمون : 02/07/07

...

رتبه: 1

تراز: 8045

نمایندگی: بابل جدید

سیدتهمین هاشمی

...

رتبه: 2

تراز: 7803

نمایندگی: کرمانشاه

امیرعلی رمضانی

...

رتبه: 3

تراز: 7576

نمایندگی: کرمانشاه

هلیا عزیزی

...

رتبه: 4

تراز: 7566

نمایندگی: کرمانشاه

صبا خالقی مجد

...

رتبه: 5

تراز: 7474

نمایندگی: کرمانشاه

عسل براتی

...

رتبه: 6

تراز: 7472

نمایندگی: کرمانشاه

آکو رضایی

...

رتبه: 7

تراز: 7391

نمایندگی: کرمانشاه

محمدپارسا سعیدی کیا

...

رتبه: 8

تراز: 7201

نمایندگی: ساری

ثنا گرگانی فیروزجایی

تاریخ آزمون : 02/06/24

...

رتبه: 1

تراز: 7543

نمایندگی: روانسر

آرشیدا نادری

...

رتبه: 2

تراز: 7225

نمایندگی: ساری

ثنا گرگانی فیروزجایی

...

رتبه: 3

تراز: 6739

نمایندگی: تهران

پرهام آذین فام

...

رتبه: 4

تراز: 6353

نمایندگی: میاندوآب

مهدی پهلوانی اصل

...

رتبه: 5

تراز: 6197

نمایندگی: یاسوج

علی پروانه نسب

...

رتبه: 6

تراز: 5934

نمایندگی: نیشابور

سیده ساره حسینی

...

رتبه: 7

تراز: 5754

نمایندگی: آستارا

اردیان حدادی

...

رتبه: 8

تراز: 5733

نمایندگی: اسلام آبادغرب

آیلین رنجبری

تاریخ آزمون : 02/05/27

...

رتبه: 1

تراز: 7342

نمایندگی: تهران

پرهام آذین فام

...

رتبه: 2

تراز: 6545

نمایندگی: بابل جدید

سیدتهمین هاشمی

...

رتبه: 3

تراز: 6195

نمایندگی: تهران

ساینا زاده عباس

...

رتبه: 4

تراز: 6178

نمایندگی: میاندوآب

مهدی پهلوانی اصل

...

رتبه: 5

تراز: 6127

نمایندگی: ساری

ثنا گرگانی فیروزجایی

...

رتبه: 6

تراز: 6056

نمایندگی: نیشابور

سیده ساره حسینی

...

رتبه: 7

تراز: 5727

نمایندگی: یاسوج

علی پروانه نسب

...

رتبه: 8

تراز: 5455

نمایندگی: تهران

محدثه معلم زاده انصاری

تاریخ آزمون : 02/05/13

...

رتبه: 1

تراز: 6916

نمایندگی: ساری

ثنا گرگانی فیروزجایی

...

رتبه: 2

تراز: 6729

نمایندگی: نیشابور

سیده ساره حسینی

...

رتبه: 3

تراز: 6229

نمایندگی: میاندوآب

مهدی پهلوانی اصل

...

رتبه: 4

تراز: 6025

نمایندگی: تهران

پرهام آذین فام

...

رتبه: 5

تراز: 5963

نمایندگی: زرند

فاطمه برومندزاده

...

رتبه: 6

تراز: 5776

نمایندگی: تهران

محدثه معلم زاده انصاری

...

رتبه: 7

تراز: 5471

نمایندگی: یاسوج

علی پروانه نسب

...

رتبه: 8

تراز: 5310

نمایندگی: آستارا

اردیان حدادی

تاریخ آزمون : 02/04/30

...

رتبه: 1

تراز: 7578

نمایندگی: ساوه

مهدی نوری

...

رتبه: 2

تراز: 6661

نمایندگی: تهران

محدثه معلم زاده انصاری

...

رتبه: 3

تراز: 6228

نمایندگی: ساری

ثنا گرگانی فیروزجایی

...

رتبه: 4

تراز: 5915

نمایندگی: میاندوآب

مهدی پهلوانی اصل

...

رتبه: 5

تراز: 5858

نمایندگی: نیشابور

متین معتمدی

...

رتبه: 6

تراز: 5443

نمایندگی: ساوه

محمدعلی بشارتی

...

رتبه: 7

تراز: 5390

نمایندگی: آستارا

یلدا آبادپور

...

رتبه: 8

تراز: 5375

نمایندگی: زنجان

محمدحسام اوجاقلو

تاریخ آزمون : 02/04/23

...

رتبه: 1

تراز: 7443

نمایندگی: تهران

پرهام آذین فام

...

رتبه: 2

تراز: 6643

نمایندگی: ساوه

مهدی نوری

...

رتبه: 3

تراز: 6015

نمایندگی: نیشابور

سیده ساره حسینی

...

رتبه: 4

تراز: 5700

نمایندگی: بردسکن

سبا محمدی

...

رتبه: 5

تراز: 5485

نمایندگی: سبزوار

زینب سادات رباطی

...

رتبه: 6

تراز: 5396

نمایندگی: زنجان

محمدحسام اوجاقلو

...

رتبه: 7

تراز: 5391

نمایندگی: ساوه

محمدعلی بشارتی

...

رتبه: 8

تراز: 5208

نمایندگی: اهواز

زهرا سیاحی

-->