نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 01/05/14

...

رتبه: 1

تراز: 7467

نمایندگی: بوشهر

ابوالفضل عباسی دولاما

...

رتبه: 2

تراز: 7424

نمایندگی: تهران

نیلوفر شورمیج

...

رتبه: 3

تراز: 7264

نمایندگی: بجنورد

ستیلا جهالش

...

رتبه: 4

تراز: 7140

نمایندگی: بجنورد

مهیار فروغی فر

...

رتبه: 5

تراز: 6794

نمایندگی: بجنورد

هستی اخباری زیارت

...

رتبه: 6

تراز: 6752

نمایندگی: تهران

فاطمه شفاه

...

رتبه: 7

تراز: 6637

نمایندگی: شیراز

آریا اوجی مهر

...

رتبه: 8

تراز: 6394

نمایندگی: تهران

محدثه کامروز

تاریخ آزمون : 01/04/31

...

رتبه: 1

تراز: 7832

نمایندگی: تهران

فاطمه شفاه

...

رتبه: 2

تراز: 7122

نمایندگی: بجنورد

مهیار فروغی فر

...

رتبه: 3

تراز: 6723

نمایندگی: بجنورد

هستی اخباری زیارت

...

رتبه: 4

تراز: 6713

نمایندگی: بجنورد

ستیلا جهالش

...

رتبه: 5

تراز: 6327

نمایندگی: آشخانه

ریحانه یزدان پور کیکان

...

رتبه: 6

تراز: 6306

نمایندگی: بناب

امیرحسین معماری بناب

...

رتبه: 7

تراز: 6274

نمایندگی: بوشهر

ابوالفضل عباسی دولاما

...

رتبه: 8

تراز: 6244

نمایندگی: مبارکه هزار و چهارصد

سید امیرمهدی مرتضوی

تاریخ آزمون : 01/04/17

...

رتبه: 1

تراز: 7168

نمایندگی: آشخانه

ریحانه یزدان پور کیکان

...

رتبه: 2

تراز: 6895

نمایندگی: تهران

امیرمحمد اسلامی

...

رتبه: 3

تراز: 6443

نمایندگی: تهران

فاطمه شفاه

...

رتبه: 4

تراز: 6366

نمایندگی: بوشهر

ابوالفضل عباسی دولاما

...

رتبه: 5

تراز: 6296

نمایندگی: بستان آباد

اسماء جهانی

...

رتبه: 6

تراز: 6252

نمایندگی: شیراز

رادین حیدرزاده

...

رتبه: 7

تراز: 6128

نمایندگی: بناب

امیرحسین معماری بناب

...

رتبه: 8

تراز: 5909

نمایندگی: آستانه اشرفیه

پارسا پرسیاوش

-->