نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 00/10/03

...

رتبه: 1

تراز: 8107

نمایندگی: فارسان

سونیا شیوندی چلیچه

...

رتبه: 2

تراز: 7971

نمایندگی: کرمان

ترنم رحیمی اصفهانی

...

رتبه: 3

تراز: 7826

نمایندگی: فارسان

مهدیه ترابی

...

رتبه: 4

تراز: 7577

نمایندگی: جم نودونه

محمدرضا عظیمی نیا

...

رتبه: 5

تراز: 7495

نمایندگی: اسلام آبادغرب

هانا حاتمی

...

رتبه: 6

تراز: 7439

نمایندگی: اسلام آبادغرب

فاطمه شیربندی

...

رتبه: 7

تراز: 7317

نمایندگی: اسلام آبادغرب

آیناز امیری

...

رتبه: 8

تراز: 7269

نمایندگی: شیراز

شبنم سعید باغانی

تاریخ آزمون : 00/09/19

...

رتبه: 1

تراز: 8021

نمایندگی: اسلام آبادغرب

محمدامین قمری

...

رتبه: 2

تراز: 7947

نمایندگی: یزد

سینا خانی سانیج

...

رتبه: 3

تراز: 7813

نمایندگی: اسلام آبادغرب

فاطمه شیربندی

...

رتبه: 4

تراز: 7768

نمایندگی: مسجد سلیمان

ساینا شلمزاری

...

رتبه: 5

تراز: 7680

نمایندگی: ورامین

سیدمحمدمهدی طباطبائی کیا

...

رتبه: 6

تراز: 7417

نمایندگی: اسلام آبادغرب

امیرحسین رشیدی

...

رتبه: 7

تراز: 7383

نمایندگی: اسلام آبادغرب

هانا حاتمی

...

رتبه: 8

تراز: 7259

نمایندگی: یزد

سپیده داستان یزدی

تاریخ آزمون : 00/09/05

...

رتبه: 1

تراز: 8252

نمایندگی: جویبار

فاطمه زهرا جویباری

...

رتبه: 2

تراز: 8232

نمایندگی: کرمان

ترنم رحیمی اصفهانی

...

رتبه: 3

تراز: 8097

نمایندگی: ساری

سید مه سیما عمادی

...

رتبه: 4

تراز: 8059

نمایندگی: یزد

سینا خانی سانیج

...

رتبه: 5

تراز: 7888

نمایندگی: سنندج

المیرا صیدی

...

رتبه: 6

تراز: 7871

نمایندگی: اسلام آبادغرب

فاطمه شیربندی

...

رتبه: 7

تراز: 7663

نمایندگی: اسلام آبادغرب

امیرحسین رشیدی

...

رتبه: 8

تراز: 7515

نمایندگی: اسلام آبادغرب

هانا حاتمی

تاریخ آزمون : 00/08/21

...

رتبه: 1

تراز: 8391

نمایندگی: تهران

نرگس عزیزی

...

رتبه: 2

تراز: 8298

نمایندگی: زنجان

سیده ثنا علوی

...

رتبه: 3

تراز: 8256

نمایندگی: یزد

سینا خانی سانیج

...

رتبه: 4

تراز: 8020

نمایندگی: اسلام آبادغرب

فاطمه شیربندی

...

رتبه: 5

تراز: 7757

نمایندگی: مسجد سلیمان

ساینا شلمزاری

...

رتبه: 6

تراز: 7609

نمایندگی: اسلام آبادغرب

هانا حاتمی

...

رتبه: 7

تراز: 7565

نمایندگی: جویبار

فاطمه زهرا جویباری

...

رتبه: 8

تراز: 7542

نمایندگی: ورامین

آوین آقایی

تاریخ آزمون : 00/08/07

...

رتبه: 1

تراز: 8594

نمایندگی: اسلام آبادغرب

محمدامین کریمی باوندپوری

...

رتبه: 2

تراز: 8540

نمایندگی: یزد

زهرا مالکی

...

رتبه: 3

تراز: 8506

نمایندگی: جویبار

فاطمه زهرا جویباری

...

رتبه: 4

تراز: 8085

نمایندگی: بابل

ابوالفضل خیراله زاده صورتی

...

رتبه: 5

تراز: 8057

نمایندگی: اسلام آبادغرب

فاطمه شیربندی

...

رتبه: 6

تراز: 7821

نمایندگی: اسلام آبادغرب

هلیا عزیزی

...

رتبه: 7

تراز: 7355

نمایندگی: اسلام آبادغرب

محمدامین قمری

...

رتبه: 8

تراز: 7207

نمایندگی: ساوه

شیوا شمسی

تاریخ آزمون : 00/07/23

...

رتبه: 1

تراز: 8050

نمایندگی: جویبار

فاطمه زهرا جویباری

...

رتبه: 2

تراز: 7634

نمایندگی: اسلام آبادغرب

آیناز امیری

...

رتبه: 3

تراز: 7337

نمایندگی: اسلام آبادغرب

فاطمه شیربندی

...

رتبه: 4

تراز: 7313

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ستاره جهانی

...

رتبه: 5

تراز: 7311

نمایندگی: تهران

کیان خطیر

...

رتبه: 6

تراز: 7238

نمایندگی: تهران

رومینا حسینی

...

رتبه: 7

تراز: 7169

نمایندگی: اقلید نود و هشت

هستی گندم کار

...

رتبه: 8

تراز: 7167

نمایندگی: ملکان

آرمیتا ولی زاده

تاریخ آزمون : 00/07/09

...

رتبه: 1

تراز: 7878

نمایندگی: جویبار

فاطمه زهرا جویباری

...

رتبه: 2

تراز: 7573

نمایندگی: اسلام آبادغرب

آیناز امیری

...

رتبه: 3

تراز: 7566

نمایندگی: اسلام آبادغرب

سارا جهانی

...

رتبه: 4

تراز: 7549

نمایندگی: اسلام آبادغرب

فاطمه شیربندی

...

رتبه: 5

تراز: 7441

نمایندگی: اسلام آبادغرب

عباس صفری

...

رتبه: 6

تراز: 7435

نمایندگی: اسلام آبادغرب

آیلین احمدی

...

رتبه: 7

تراز: 7349

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ستاره جهانی

...

رتبه: 8

تراز: 7214

نمایندگی: نجف آباد

امیرمحمد معین

تاریخ آزمون : 00/06/26

...

رتبه: 1

تراز: 8549

نمایندگی: جویبار

فاطمه زهرا جویباری

...

رتبه: 2

تراز: 8100

نمایندگی: اسلام آبادغرب

آیلین احمدی

...

رتبه: 3

تراز: 8089

نمایندگی: اسلام آبادغرب

فاطمه شیربندی

...

رتبه: 4

تراز: 8005

نمایندگی: اسلام آبادغرب

آیناز امیری

...

رتبه: 5

تراز: 7935

نمایندگی: اسلام آبادغرب

سارا جهانی

...

رتبه: 6

تراز: 7864

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ستاره جهانی

...

رتبه: 7

تراز: 7583

نمایندگی: اسلام آبادغرب

عباس صفری

...

رتبه: 8

تراز: 7569

نمایندگی: اسلام آبادغرب

امیرحسین رشیدی

تاریخ آزمون : 00/05/29

...

رتبه: 1

تراز: 7342

نمایندگی: جویبار

فاطمه زهرا جویباری

...

رتبه: 2

تراز: 7061

نمایندگی: اسلام آبادغرب

سارا جهانی

...

رتبه: 3

تراز: 7036

نمایندگی: اسلام آبادغرب

آیلین احمدی

...

رتبه: 4

تراز: 7020

نمایندگی: اسلام آبادغرب

امیرحسین رشیدی

...

رتبه: 5

تراز: 6862

نمایندگی: شیراز

شبنم سعید باغانی

...

رتبه: 6

تراز: 6835

نمایندگی: یزد

علیرضا غفوری

...

رتبه: 7

تراز: 6786

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ستاره جهانی

...

رتبه: 8

تراز: 6576

نمایندگی: نیشابور

سیدرئوف حسینی

تاریخ آزمون : 00/05/15

...

رتبه: 1

تراز: 8728

نمایندگی: اسلام آبادغرب

امیرحسین رشیدی

...

رتبه: 2

تراز: 8619

نمایندگی: اسفراین

مبینا سلیمی

...

رتبه: 3

تراز: 8408

نمایندگی: جویبار

فاطمه زهرا جویباری

...

رتبه: 4

تراز: 8214

نمایندگی: اسلام آبادغرب

فاطمه شیربندی

...

رتبه: 5

تراز: 8139

نمایندگی: اسلام آبادغرب

سارا جهانی

...

رتبه: 6

تراز: 8096

نمایندگی: اسلام آبادغرب

عباس صفری

...

رتبه: 7

تراز: 7962

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ستاره جهانی

...

رتبه: 8

تراز: 7850

نمایندگی: ساوه

شیوا شمسی

تاریخ آزمون : 00/05/01

...

رتبه: 1

تراز: 6790

نمایندگی: اسلام آبادغرب

امیرحسین رشیدی

...

رتبه: 2

تراز: 6721

نمایندگی: خواف

ژابیز فرهنگ

...

رتبه: 3

تراز: 6670

نمایندگی: یزد

علیرضا غفوری

...

رتبه: 4

تراز: 6644

نمایندگی: اسلام آبادغرب

آیلین احمدی

...

رتبه: 5

تراز: 6630

نمایندگی: اسلام آبادغرب

سارا جهانی

...

رتبه: 6

تراز: 6548

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ستاره جهانی

...

رتبه: 7

تراز: 6445

نمایندگی: اسلام آبادغرب

فاطمه شیربندی

...

رتبه: 8

تراز: 6421

نمایندگی: اسلام آبادغرب

سیده دیانا حسینی

تاریخ آزمون : 00/04/18

...

رتبه: 1

تراز: 6722

نمایندگی: اسلام آبادغرب

امیرحسین رشیدی

...

رتبه: 2

تراز: 6656

نمایندگی: ساوه

شیوا شمسی

...

رتبه: 3

تراز: 6650

نمایندگی: اسلام آبادغرب

فاطمه شیربندی

...

رتبه: 4

تراز: 6407

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ستاره جهانی

...

رتبه: 5

تراز: 6379

نمایندگی: اسلام آبادغرب

عباس صفری

...

رتبه: 6

تراز: 6357

نمایندگی: نیشابور

مهدی کفککی

...

رتبه: 7

تراز: 6270

نمایندگی: اسلام آبادغرب

علی مرادی

...

رتبه: 8

تراز: 6210

نمایندگی: اسلام آبادغرب

آیلین احمدی