نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 03/03/25

...

رتبه: 1

تراز: 8743

نمایندگی: کرمانشاه

پارسا چم بتانی

...

رتبه: 2

تراز: 8522

نمایندگی: خرامه

فاطمه بهرامیان

...

رتبه: 3

تراز: 8034

نمایندگی: بناب

اسرا فرین پور

...

رتبه: 4

تراز: 7937

نمایندگی: سرپل ذهاب

مهدیس بابلی

...

رتبه: 5

تراز: 7894

نمایندگی: بناب

فاطمه شفق

...

رتبه: 6

تراز: 7795

نمایندگی: تهران

امیر حسین کریمی فیروز آبادی

...

رتبه: 7

تراز: 7746

نمایندگی: فاروج

مهدیس قیامی

...

رتبه: 8

تراز: 7634

نمایندگی: بناب

پویا بدعتی بناب

تاریخ آزمون : 03/03/18

...

رتبه: 1

تراز: 8429

نمایندگی: خرم آباد

امیر محمد محمودی

...

رتبه: 2

تراز: 8261

نمایندگی: فاروج

آتنا داستانی فاروجی

...

رتبه: 3

تراز: 8104

نمایندگی: فاروج

الینا محمدزاده فاروجی

...

رتبه: 4

تراز: 7811

نمایندگی: سرپل ذهاب

مهدیس بابلی

...

رتبه: 5

تراز: 7771

نمایندگی: زارچ

بردیا رفیعی

...

رتبه: 6

تراز: 7759

نمایندگی: بروجن

زهرا برجیان

...

رتبه: 7

تراز: 7648

نمایندگی: اردبیل

محمدامین مجرد

...

رتبه: 8

تراز: 7594

نمایندگی: فارسان

محمدحسین آسمند جونقانی

تاریخ آزمون : 03/02/21

...

رتبه: 1

تراز: 8870

نمایندگی: کرمانشاه

بارمان اسفندیاری

...

رتبه: 2

تراز: 8841

نمایندگی: گرمسار

محمد مهدی بابایی

...

رتبه: 3

تراز: 8835

نمایندگی: سقز

کارو حسینی

...

رتبه: 4

تراز: 8814

نمایندگی: کرمانشاه

پارسا چم بتانی

...

رتبه: 5

تراز: 8771

نمایندگی: آستارا

ثنا زاهدنیا

...

رتبه: 6

تراز: 8732

نمایندگی: شهریار و اندیشه

پارسا یزدی پور

...

رتبه: 7

تراز: 8506

نمایندگی: یزد

میلاد صادقی

...

رتبه: 8

تراز: 8476

نمایندگی: نیشابور

مهرشاد رستمی

تاریخ آزمون : 03/02/14

...

رتبه: 1

تراز: 8631

نمایندگی: آستارا

ثنا زاهدنیا

...

رتبه: 2

تراز: 8469

نمایندگی: گرمسار

محمد مهدی بابایی

...

رتبه: 3

تراز: 8420

نمایندگی: بناب

آیسان سلامی

...

رتبه: 4

تراز: 8399

نمایندگی: کنگان نودونه

امیرحسین نظری

...

رتبه: 5

تراز: 8376

نمایندگی: شهریار و اندیشه

پارسا یزدی پور

...

رتبه: 6

تراز: 8350

نمایندگی: خرامه

حسام شیعه پناه

...

رتبه: 7

تراز: 8346

نمایندگی: نیشابور

مهرشاد رستمی

...

رتبه: 8

تراز: 8092

نمایندگی: بناب

آیدا شیری وند

تاریخ آزمون : 03/01/16

...

رتبه: 1

تراز: 8854

نمایندگی: شهریار و اندیشه

پارسا یزدی پور

...

رتبه: 1

تراز: 8854

نمایندگی: گرمسار

محمد مهدی بابایی

...

رتبه: 1

تراز: 8854

نمایندگی: خمین

غزاله مشایخی

...

رتبه: 4

تراز: 8819

نمایندگی: کنگان نودونه

امیرحسین نظری

...

رتبه: 5

تراز: 8640

نمایندگی: کرمانشاه

پارسا چم بتانی

...

رتبه: 6

تراز: 8575

نمایندگی: آستارا

ثنا زاهدنیا

...

رتبه: 7

تراز: 8533

نمایندگی: کوهدشت

محمد امین عبدی

...

رتبه: 8

تراز: 8485

نمایندگی: اردکان

محمد سامان طالعی

تاریخ آزمون : 02/12/18

...

رتبه: 1

تراز: 8803

نمایندگی: نیشابور

فرهاد جهانگیری

...

رتبه: 1

تراز: 8803

نمایندگی: نیشابور

امیرطاها دامنجانی

...

رتبه: 3

تراز: 8730

نمایندگی: دلفان

ستایش مرادیان کفراج

...

رتبه: 4

تراز: 8612

نمایندگی: نیشابور

سیدمحمدامین کاهانی

...

رتبه: 5

تراز: 8539

نمایندگی: بوشهر

رها حسینی

...

رتبه: 6

تراز: 8531

نمایندگی: نیشابور

امیرمحمد ابراهیمیان

...

رتبه: 7

تراز: 8479

نمایندگی: نیشابور

امیررضا جلال آبادی

...

رتبه: 8

تراز: 8233

نمایندگی: نیشابور

حسین تردال

تاریخ آزمون : 02/12/04

...

رتبه: 1

تراز: 8660

نمایندگی: خرم آباد

محمد جودکی

...

رتبه: 2

تراز: 8587

نمایندگی: لارستان

آیناز طالب زاده

...

رتبه: 3

تراز: 8502

نمایندگی: بوشهر

رها حسینی

...

رتبه: 4

تراز: 8398

نمایندگی: کوهدشت

محمد امین عبدی

...

رتبه: 5

تراز: 8235

نمایندگی: آذرشهر هزاروچهارصد

مهشید حمیدی

...

رتبه: 6

تراز: 8170

نمایندگی: کنگان نودونه

امیرحسین نظری

...

رتبه: 7

تراز: 8153

نمایندگی: بناب

آراز فیضی

...

رتبه: 8

تراز: 8124

نمایندگی: خرم آباد

حسام دهستانی

تاریخ آزمون : 02/11/20

...

رتبه: 1

تراز: 8627

نمایندگی: فارسان

مرضیه کریم زاده

...

رتبه: 2

تراز: 8513

نمایندگی: شیراز

امیرسالار نوذری

...

رتبه: 3

تراز: 8466

نمایندگی: بناب

حسن عنایتی

...

رتبه: 4

تراز: 8463

نمایندگی: شهریار و اندیشه

پارسا یزدی پور

...

رتبه: 4

تراز: 8463

نمایندگی: آباده

محمدجواد سلیمی

...

رتبه: 6

تراز: 8284

نمایندگی: بناب

محمد مهدی داوری فرزانه

...

رتبه: 7

تراز: 8229

نمایندگی: بوشهر

رها حسینی

...

رتبه: 8

تراز: 8153

نمایندگی: ملکان

امیرضا رجبی

تاریخ آزمون : 02/11/06

...

رتبه: 1

تراز: 9051

نمایندگی: بناب

عسل اسدی

...

رتبه: 2

تراز: 8904

نمایندگی: خرم آباد

محمد جودکی

...

رتبه: 3

تراز: 8891

نمایندگی: تربت حیدریه

طاها عبداله زاده

...

رتبه: 4

تراز: 8884

نمایندگی: نیشابور

یونس حیدرزاده

...

رتبه: 5

تراز: 8675

نمایندگی: بناب

حسن عنایتی

...

رتبه: 6

تراز: 8649

نمایندگی: آباده

آلا حشمتی

...

رتبه: 7

تراز: 8503

نمایندگی: کنگان نودونه

امیرحسین نظری

...

رتبه: 8

تراز: 8432

نمایندگی: بوشهر

رها حسینی

تاریخ آزمون : 02/10/01

...

رتبه: 1

تراز: 8939

نمایندگی: خرم آباد

امید سپهوند

...

رتبه: 2

تراز: 8898

نمایندگی: خرم آباد

محمد جودکی

...

رتبه: 3

تراز: 8796

نمایندگی: شیراز

امیرسالار نوذری

...

رتبه: 4

تراز: 8778

نمایندگی: سراب

رعنا نجف زاده

...

رتبه: 5

تراز: 8598

نمایندگی: شیراز

امیررضا نامداری

...

رتبه: 6

تراز: 8540

نمایندگی: فارسان

علی جمشیدی

...

رتبه: 7

تراز: 8533

نمایندگی: بناب

آیسان سلامی

...

رتبه: 8

تراز: 8395

نمایندگی: بناب

حسن عنایتی

تاریخ آزمون : 02/09/17

...

رتبه: 1

تراز: 9204

نمایندگی: بناب

عسل اسدی

...

رتبه: 2

تراز: 9010

نمایندگی: شیراز

امیرسالار نوذری

...

رتبه: 3

تراز: 8779

نمایندگی: بناب

حسن عنایتی

...

رتبه: 4

تراز: 8758

نمایندگی: آباده

محمدجواد سلیمی

...

رتبه: 5

تراز: 8704

نمایندگی: کنگان نودونه

امیرحسین نظری

...

رتبه: 6

تراز: 8550

نمایندگی: فارسان

علی جمشیدی

...

رتبه: 7

تراز: 8390

نمایندگی: خرم آباد

حسام دهستانی

...

رتبه: 8

تراز: 8385

نمایندگی: بناب

آیدا شیری وند

تاریخ آزمون : 02/09/03

...

رتبه: 1

تراز: 8947

نمایندگی: بافت

محمد بهرامی خوشکار

...

رتبه: 2

تراز: 8804

نمایندگی: اردکان

محمد سامان طالعی

...

رتبه: 3

تراز: 8735

نمایندگی: بافت

امیرحسین خدری

...

رتبه: 4

تراز: 8419

نمایندگی: بناب

آیدا شیری وند

...

رتبه: 5

تراز: 8414

نمایندگی: شیراز

سیدعلی مصطفوی

...

رتبه: 6

تراز: 8260

نمایندگی: باغملک

محمدامین بهمنی

...

رتبه: 7

تراز: 8259

نمایندگی: تهران

رهام عسگری

...

رتبه: 8

تراز: 8257

نمایندگی: اردکان

محمدمهراب محمدی

تاریخ آزمون : 02/08/19

...

رتبه: 1

تراز: 7997

نمایندگی: جهرم

علی نوین

...

رتبه: 2

تراز: 7724

نمایندگی: بناب

الهه فراوانی

...

رتبه: 3

تراز: 7638

نمایندگی: جهرم

فاطمه ریاضی

...

رتبه: 4

تراز: 7564

نمایندگی: پارس آباد

سما فرضی

...

رتبه: 5

تراز: 7526

نمایندگی: دلفان

فاطیما خورشیدی

...

رتبه: 6

تراز: 7450

نمایندگی: شیراز

ابوالفضل حیدری

...

رتبه: 7

تراز: 7420

نمایندگی: سرپل ذهاب

مهدیس بابلی

...

رتبه: 8

تراز: 7361

نمایندگی: بروجن

ندا حیدری

تاریخ آزمون : 02/08/05

...

رتبه: 1

تراز: 8755

نمایندگی: خرامه

کاملیا یداللهی فارسی

...

رتبه: 2

تراز: 7777

نمایندگی: تربت جام

طاهر کریمی

...

رتبه: 3

تراز: 7773

نمایندگی: روانسر

کاریا محمدعلیان

...

رتبه: 4

تراز: 7714

نمایندگی: بروجن

سمیرا کریمی

...

رتبه: 5

تراز: 7516

نمایندگی: خرم آباد

محمدامین قاسم پور

...

رتبه: 6

تراز: 7494

نمایندگی: جهرم

فاطمه ریاضی

...

رتبه: 7

تراز: 7464

نمایندگی: جهرم

علی نوین

...

رتبه: 8

تراز: 7457

نمایندگی: شیراز

نازنین زهرا قلندری

تاریخ آزمون : 02/07/21

...

رتبه: 1

تراز: 9166

نمایندگی: بناب

عسل اسدی

...

رتبه: 2

تراز: 8388

نمایندگی: شیراز

علی نادری

...

رتبه: 3

تراز: 8081

نمایندگی: بناب

الهه فراوانی

...

رتبه: 4

تراز: 7938

نمایندگی: چهار برج

اکبر احمدپور

...

رتبه: 5

تراز: 7549

نمایندگی: تهران

محمد امین مجرد

...

رتبه: 6

تراز: 7378

نمایندگی: تربت جام

طاهر کریمی

...

رتبه: 7

تراز: 7241

نمایندگی: نیشابور

محمد پارسا حیدری

...

رتبه: 7

تراز: 7241

نمایندگی: جهرم

حدیث شاکری

تاریخ آزمون : 02/07/07

...

رتبه: 1

تراز: 9082

نمایندگی: بناب

الهه فراوانی

...

رتبه: 2

تراز: 9053

نمایندگی: نیشابور

سیدمحمد شاهرخی

...

رتبه: 3

تراز: 8513

نمایندگی: بناب

عسل اسدی

...

رتبه: 4

تراز: 8420

نمایندگی: نیشابور

عرفان حصاری

...

رتبه: 5

تراز: 8191

نمایندگی: نیشابور

محمد پارسا حیدری

...

رتبه: 6

تراز: 7955

نمایندگی: تربت جام

طاهر کریمی

...

رتبه: 7

تراز: 7938

نمایندگی: نطنز رهبری

هما نوری

...

رتبه: 8

تراز: 7574

نمایندگی: بروجن

سمیرا کریمی

تاریخ آزمون : 02/06/24

...

رتبه: 1

تراز: 8670

نمایندگی: بناب

عسل اسدی

...

رتبه: 2

تراز: 7859

نمایندگی: تربت جام

طاهر کریمی

...

رتبه: 3

تراز: 7828

نمایندگی: نطنز رهبری

هما نوری

...

رتبه: 4

تراز: 7741

نمایندگی: نیشابور

محمد پارسا حیدری

...

رتبه: 5

تراز: 7652

نمایندگی: بناب

سودا امیرعباسیان

...

رتبه: 6

تراز: 7352

نمایندگی: تهران

محمد امین مجرد

...

رتبه: 7

تراز: 7144

نمایندگی: اهواز

میسا حمولی طرفی

...

رتبه: 8

تراز: 7090

نمایندگی: اهواز

ثمین یاسین زاده

تاریخ آزمون : 02/05/27

...

رتبه: 1

تراز: 8030

نمایندگی: نیشابور

محمد پارسا حیدری

...

رتبه: 2

تراز: 7597

نمایندگی: روانسر

کاریا محمدعلیان

...

رتبه: 3

تراز: 7268

نمایندگی: تهران

محمد امین مجرد

...

رتبه: 4

تراز: 7264

نمایندگی: نیشابور

مهیار حصاری

...

رتبه: 5

تراز: 7239

نمایندگی: دلفان

فاطیما خورشیدی

...

رتبه: 6

تراز: 7188

نمایندگی: شیراز

امیرپارسا سلطانی

...

رتبه: 7

تراز: 7086

نمایندگی: مشهد

امیر محمد مطلق

...

رتبه: 8

تراز: 7061

نمایندگی: آمل

فاطیما نصرالله زاده اسبویی

تاریخ آزمون : 02/05/13

...

رتبه: 1

تراز: 7834

نمایندگی: نیشابور

محمد پارسا حیدری

...

رتبه: 2

تراز: 7635

نمایندگی: گرمسار

سینا قنبری

...

رتبه: 3

تراز: 7605

نمایندگی: شیراز

ایلیا انصاری

...

رتبه: 4

تراز: 7463

نمایندگی: تربت جام

طاهر کریمی

...

رتبه: 5

تراز: 7277

نمایندگی: اسلام آبادغرب

فاطمه رستمی

...

رتبه: 6

تراز: 7189

نمایندگی: تهران

آراز نبی زاد

...

رتبه: 7

تراز: 7162

نمایندگی: آمل

فاطیما نصرالله زاده اسبویی

...

رتبه: 8

تراز: 7121

نمایندگی: تهران

یکتا طیاری

تاریخ آزمون : 02/04/30

...

رتبه: 1

تراز: 8315

نمایندگی: نیشابور

محمد پارسا حیدری

...

رتبه: 2

تراز: 7668

نمایندگی: تهران

آراز نبی زاد

...

رتبه: 3

تراز: 7112

نمایندگی: دلفان

فاطیما خورشیدی

...

رتبه: 4

تراز: 7067

نمایندگی: تهران

محمدطاها پرتو

...

رتبه: 5

تراز: 7047

نمایندگی: بناب

محمدامین رضائیان

...

رتبه: 6

تراز: 7006

نمایندگی: شیراز

امیررضا نامداری

...

رتبه: 7

تراز: 6814

نمایندگی: روانسر

کاریا محمدعلیان

...

رتبه: 8

تراز: 6775

نمایندگی: نیشابور

آرش نوکاریزی

تاریخ آزمون : 02/04/23

...

رتبه: 1

تراز: 8120

نمایندگی: نیشابور

محمد پارسا حیدری

...

رتبه: 2

تراز: 7807

نمایندگی: تهران

ستایش جعفری

...

رتبه: 3

تراز: 7721

نمایندگی: دلفان

فاطیما خورشیدی

...

رتبه: 4

تراز: 7655

نمایندگی: میاندوآب

امیرحسین کرمی

...

رتبه: 5

تراز: 7458

نمایندگی: بناب

امیرحسین معماری بناب

...

رتبه: 6

تراز: 7457

نمایندگی: گرمسار

سینا قنبری

...

رتبه: 7

تراز: 7446

نمایندگی: شیراز

امیرپارسا سلطانی

...

رتبه: 8

تراز: 7373

نمایندگی: تهران

آراز نبی زاد

-->