نفرات برتر آزمون های سراسری گاج

تاریخ آزمون : 01/05/14

...

رتبه: 1

تراز: 7768

نمایندگی: شیراز

شبنم سعید باغانی

...

رتبه: 2

تراز: 7724

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ستاره جهانی

...

رتبه: 3

تراز: 7350

نمایندگی: اسلام آبادغرب

سارا جهانی

...

رتبه: 4

تراز: 7174

نمایندگی: شیراز

ندا شمشیری

...

رتبه: 5

تراز: 7170

نمایندگی: نیشابور

فائزه نیکوتبار

...

رتبه: 6

تراز: 7089

نمایندگی: گرمسار

آریان قزللو

...

رتبه: 7

تراز: 7064

نمایندگی: کاشمر

ابوالفضل کشمیری

...

رتبه: 8

تراز: 7002

نمایندگی: بوشهر

فاطیما تنگسیری

تاریخ آزمون : 01/04/31

...

رتبه: 1

تراز: 7690

نمایندگی: شیراز

شبنم سعید باغانی

...

رتبه: 2

تراز: 7536

نمایندگی: کاشمر

ابوالفضل کشمیری

...

رتبه: 3

تراز: 7356

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ستاره جهانی

...

رتبه: 4

تراز: 7237

نمایندگی: نیشابور

فائزه نیکوتبار

...

رتبه: 5

تراز: 7096

نمایندگی: اسلام آبادغرب

سارا جهانی

...

رتبه: 6

تراز: 7010

نمایندگی: اسلام آبادغرب

امیرحسین رشیدی

...

رتبه: 7

تراز: 6875

نمایندگی: بوشهر

فاطیما تنگسیری

...

رتبه: 8

تراز: 6563

نمایندگی: الشتر

هستی جوانمرد

تاریخ آزمون : 01/04/17

...

رتبه: 1

تراز: 8101

نمایندگی: اسلام آبادغرب

ستاره جهانی

...

رتبه: 2

تراز: 7976

نمایندگی: شیراز

شبنم سعید باغانی

...

رتبه: 3

تراز: 7856

نمایندگی: اسلام آبادغرب

سارا جهانی

...

رتبه: 4

تراز: 7479

نمایندگی: اسلام آبادغرب

محمدامین قمری

...

رتبه: 5

تراز: 7177

نمایندگی: نیشابور

فائزه نیکوتبار

...

رتبه: 6

تراز: 6966

نمایندگی: بوشهر

فاطیما تنگسیری

...

رتبه: 7

تراز: 6940

نمایندگی: نیشابور

پرستو انتظاری

...

رتبه: 8

تراز: 6771

نمایندگی: اسلام آبادغرب

هانا حاتمی

-->