فرمول موفقیت نهایی


ھمۀ افراد موفق، آگاھانه یا ناآگاھانه از فرمول مشابھی برای رسیدن به ھدف ھای خود استفاده می کنند. شما ھم برای رسیدن به خواسته ھای خود این چھار دستور ساده را بکار بندید:

 *ابتدا خواسته خود را مشخص کنید. دقیق باشید !روشنی بیان نوعی قدرت است.

* دست به عمل بزنید. زیرا داشتن آرزو کافی نیست.

* ببینید نحوه عملکرد شما برای رسیدن به ھدف، مفید و مؤثر است یا نه .برای یک فرضیۀ بی ارزش، نیروی خود را بیھوده ھدر ندھید.

 *فرضیات و شیوۀ کار خود را آنقدر عوض کنید تا به ھدف برسید .قابلیت انعطاف، باعث می‌شود نظریات تازه ای پیدا کنید و به نتایج تازه تری برسید.


مهندس محمدفضایلی اراک