انواع سیستم های گزینش نیمه متمرکز


روش گزینش نیمه متمرکز، روشی است که اسامی پذیرفته شدگان نهایی به صورت قطعی و در یک مرحله اعلام نمی شود. برای
رشته هایی که نیاز به اقدامات دیگری نظیر مصاحبه، معاینه، آزمون عملی و یا علمی جداگانه دارد، بعد از اعلام نتایج نهایی رشته های متمرکز و از بین آن دسته از داوطلبانی که کد اینگونه رشته ها را انتخاب کرده و در اولویت انتخابی قبل از این کدها در رشته متمرکز پذیرفته نشده اند، به صورت چند برابر ظرفیت گزینش صورت می گیرد. اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت برای انجام مراحل مصاحبه، معاینه، آزمون علمی و یا عملی اعلام می شود. در گزینش نهایی هر یک از رشته های نیمه متمرکز علاوه بر نمرات آزمون، نتایج مراحل فوق مربوط به هر رشته نیز ملاک قرار داده می شود و اسامی پذیرفته شدگان نهایی اعلام می گردد، پس از انتشار فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته های متمرکز، فهرست اسامی معرفی شدگان هر یک از کدرشته های نیمه متمرکز تا چند برابر ظرفیت هر رشته با توجه به نمره کل از بین داوطلبانی که کدرشته یا کدرشته های مذکور را انتخاب نموده اند استخراج و اعلام خواهد شد.

 

ویژگی های گزینش نیمه متمرکز

آزمون علمی وعملی ( مصاحبه و معاینه ) بعد از کسب حد نصاب علمی از آزمون سراسری

معمولا شروع از بهمن ماه( اعلام تا اواخر دی ماه ) بعد از گذراندن مراحل آزمون علمی و عملی

بعد از قبولی متمرکز ، پذیرفته نیست (الزاما باید در انتخاب های بالاتر قرار گیرد)

قبل از قبولی متمرکز ( شبیه به دانشجوی انتقالی )

عدم محدودیت برای تعداد کد رشته های انتخابی