نمایندگی: بشرویه
مدیریت: اکبر کنعانی

نام آموزشگاه: آزاد علمی نیکان

تلفن: 05632787808

آدرس: بشرویه . خیابان ملاعبدالله .جنب اداره پست

نمایندگی: بیرجند
مدیریت: محمدحسین رزقی

نام آموزشگاه: موسسه بین الملل خوارزمی

تلفن: 05632222221

آدرس: بلوار مدرس ، مدرس 2 پلاک 100 ساختمان خوارزمی

نمایندگی: سرایان
مدیریت: محمدرضا بهرامی

نام آموزشگاه: سروش اندیشه

تلفن: 05632904222

آدرس: خیابان امام خمینی- امام خمینی 1 – پلاک 4 – طبقه دوم

نمایندگی: سربیشه
مدیریت: احمد مردانی

نام آموزشگاه: پیشگامان

تلفن: 05632663600

آدرس: سربیشه بلوار معلم ،نبش معلم 4 ، پلاک 41

نمایندگی: طبس
مدیریت: صفورا دانشی مقدم

نام آموزشگاه: موسسه دانش پروران گلشن

تلفن: 05632822217

آدرس: میدان امام خمینی (ره) – خیابان شهید محمدمنتظری- کوچه منتظری5- بن بست اول

نمایندگی: فردوس
مدیریت: مهدی کشتبان

نام آموزشگاه: آموزشگاه علمی آزاد بیان

تلفن: 05632731330

آدرس: خیابان طالقانی نبش فضای سبز پلاک 5