نمایندگی: اردبیل
مدیریت: علیپور

نام آموزشگاه: موسسه علمی آیندگان

تلفن: 04533249464

آدرس: خیابان دانش ، جنب اداره کل آموزش و پرورش سابق ، کوچه شهید پیرزاده 4

نمایندگی: پارس آباد
مدیریت: پور ممی

نام آموزشگاه: آموزشگاه مدرسان برتر

تلفن: 04532726809

آدرس: فلکه جانبازان به طرف جانبازان نبش کوچه اول

نمایندگی: مشگین شهر
مدیریت: محمد زاده

نام آموزشگاه: آموزشگاه پیام دانش

تلفن: 04532542489

آدرس: خیابان باهنر جنوبی، خیابان جمهوری، کوچه ارشاد، روبروی غیر انتفاعی گلها