نمایندگی: اردبیل
مدیریت: علیپور

نام آموزشگاه: موسسه علمی آیندگان

تلفن: 04533249464

آدرس: خیابان دانش ، جنب اداره کل آموزش و پرورش سابق ، کوچه شهید پیرزاده 4

نمایندگی: پارس آباد
مدیریت: پور ممی

نام آموزشگاه: آموزشگاه مدرسان برتر

تلفن: 04532726809

آدرس: فلکه جانبازان به طرف جانبازان نبش کوچه اول

نمایندگی: مشگین شهر
مدیریت: توران آذر نصر آبادی

نام آموزشگاه: آموزشگاه تابش

تلفن: 04532531929

آدرس: خیابان نواب ، کوی 12 متری دادگستری ، جنب اتومجید

نمایندگی: خلخال
مدیریت: آقای اثباتی

نام آموزشگاه: آموزشگاه پیشتاز

تلفن: 04532436070

آدرس: سه راه بیمارستان ، ساختمان صدف ، طبقه 3