azmoon

نفرات برتر نمایندگی     01/09/04
رتبه:
1
تراز:
5530

مقطع:
هشتم
رشته:

نمایندگی:
آبدانان
زهرا آریاپور
رتبه:
1
تراز:
4006

مقطع:
دهم
رشته:
ریاضی

نمایندگی:
آبدانان
محمد مسعود عباس نیا
رتبه:
1
تراز:
6948

مقطع:
دهم
رشته:
تجربی

نمایندگی:
آبدانان
نرگس پورملک
رتبه:
2
تراز:
6489

مقطع:
دهم
رشته:
تجربی

نمایندگی:
آبدانان
اسرا سبزواری
رتبه:
3
تراز:
5866

مقطع:
دهم
رشته:
تجربی

نمایندگی:
آبدانان
فاطیما نصراللهی
رتبه:
1
تراز:
5931

مقطع:
دهم
رشته:
انسانی

نمایندگی:
آبدانان
تارا رحمتی
رتبه:
2
تراز:
5500

مقطع:
دهم
رشته:
انسانی

نمایندگی:
آبدانان
بهار چیدان
رتبه:
3
تراز:
4315

مقطع:
دهم
رشته:
انسانی

نمایندگی:
آبدانان
ماردین سیاحی
رتبه:
1
تراز:
4429

مقطع:
یازدهم
رشته:
ریاضی

نمایندگی:
آبدانان
ابوالفضل سالوند
رتبه:
2
تراز:
4364

مقطع:
یازدهم
رشته:
ریاضی

نمایندگی:
آبدانان
صدرا مرادیان
رتبه:
1
تراز:
6615

مقطع:
یازدهم
رشته:
تجربی

نمایندگی:
آبدانان
کیانا میرعلی خانی
رتبه:
2
تراز:
6271

مقطع:
یازدهم
رشته:
تجربی

نمایندگی:
آبدانان
سارا نورمحمدی
رتبه:
3
تراز:
5975

مقطع:
یازدهم
رشته:
تجربی

نمایندگی:
آبدانان
رومینا امری
رتبه:
1
تراز:
5704

مقطع:
یازدهم
رشته:
انسانی

نمایندگی:
آبدانان
انیس عبدی
رتبه:
2
تراز:
5567

مقطع:
یازدهم
رشته:
انسانی

نمایندگی:
آبدانان
دلنیا ملک زاده
رتبه:
3
تراز:
5213

مقطع:
یازدهم
رشته:
انسانی

نمایندگی:
آبدانان
تارا علیپور
رتبه:
1
تراز:
4412

مقطع:
دوازدهم
رشته:
ریاضی

نمایندگی:
آبدانان
فاطمه صیادی
رتبه:
1
تراز:
6528

مقطع:
دوازدهم
رشته:
تجربی

نمایندگی:
آبدانان
عاطفه محمدی
رتبه:
2
تراز:
6219

مقطع:
دوازدهم
رشته:
تجربی

نمایندگی:
آبدانان
اشکان گنجی
رتبه:
3
تراز:
5999

مقطع:
دوازدهم
رشته:
تجربی

نمایندگی:
آبدانان
سجاد بختی زاد
رتبه:
1
تراز:
5790

مقطع:
دوازدهم
رشته:
انسانی

نمایندگی:
آبدانان
رقیه حبیبی مقدم
رتبه:
2
تراز:
5604

مقطع:
دوازدهم
رشته:
انسانی

نمایندگی:
آبدانان
مبینا نفسی
رتبه:
3
تراز:
5527

مقطع:
دوازدهم
رشته:
انسانی

نمایندگی:
آبدانان
فاطمه نصراللهی
رتبه:
1
تراز:
6470

مقطع:
دوازدهم
رشته:
منحصرا زبان

نمایندگی:
آبدانان
سجاد ناصرزاده
رتبه:
2
تراز:
5783

مقطع:
دوازدهم
رشته:
منحصرا زبان

نمایندگی:
آبدانان
نساء صفا
اخبار و مقالات
تغییرات و بهسازی کتب درسی امسال تغییرات و بهسازی کتب درسی امسال رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی ابعاد مختلف فرآیند روزآمدسازی و بهسازی کتابهای درسی را تشریح کرد. به گزارش ایسنا،علی لطیفی برخی ابعاد مربوط به فرآیند روزآمدسازی و بهسازی کتابهای درسی را در راستای عملیاتیسازی منویات رهبری تشریح کرد. لطیفی در پاسخ به این سؤال که در راستای آنچه بهعنوان تغییرات در سرفصلهای درسی بهمنظور پویایی و بالندگی محتوای کتابهای درسی از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد چه اقداماتی صورت پذیرفته است؟ گفت: قبل از هر چیز لازم است یک مقدمه را در راستای شفافسازی اذهان عمومی در خصوص فرآیند تالیف و چاپ کتاب درسی بیان کنم. فرآیند چاپ کتاب درسی فرآیندی پیچیده است و اقتضائات کارشناسی خودش را دارد. همچنین فرآیند چاپسپاری با توجه به حجم ۱۵۰ میلیون جلدی کتابهای درسی برای ۹۷۰ عنوان کتاب در پایهها و شاخههای مختلف فرآیندی زمان بر است و برای اینکه کتاب درسی، سال بعد در موعد مهر بهدست دانشآموز برسد باید روزانه ۴۰۰ هزار جلد کتاب درسی چاپ شود. پس چاپ و تولید کتاب درسی نیازمند یک فرآیند پیشینی و پسینی است و هرگونه تغییری نیز در چارچوب یک نقشه طراحی شده باید صورت پذیرد. عمر و اعتبار هر کتاب درسی متوسط ۵ تا ۱۵ است بهسازی کتب درسی برای مهر امسال رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در ادامه افزود: بهمنظور اجرای هر تغییری در کتاب درسی باید با پیشبینی نسبت به کلیت فرآیند و اشاعه و پشتیبانی و آموزش معلمان نیز توجه داشت. آنچه مقام معظم رهبری بر آن تاکید کردند در واقع بیان یک خواست اجتماعی و مطالبهی مردمی است که از سطوح و لایههای مختلف گزارشات آن به سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی نیز رسیده است. بر این اساس دو فرآیند را در پیش داریم، فرآیند بهسازی و فرآیند روزآمدسازی کتابهای درسی در دستور کار سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی است. لطیفی در خصوص بهسازی کتابهای سال تحصیلی جدید گفت: تغییرات از جنس بهسازی برای مهر امسال با توجه به نظرسنجی از معلمان و دانشآموزان و گزارشات مدارس صورت پذیرفته است و متناسب با نظرات کارشناسی است. اما آنچه مربوط بهروزآمدسازی کتابهای درسی است مبتنی بر این نکته است که کتاب درسی یک عمر و اعتبار در یک بازه تاریخی بهطور متوسط بین ۵ تا ۱۵ سال دارد و مجموعهای از عوامل مختلف بر عمر این محتوا تاثیر دارند. وی ادامه داد: لذا گاهی در برخی مقاطع نوع تغییرات بهسازی و گاهی تحولی و اساسی از جنس روزآمدسازی است که باید در یک دوره تحصیلی با توجه به اقتضائات پایهها و محتوایی که در آن دوره مد نظر است روزآمدسازی همچون زنجیرهای از دادهها و اطلاعات طراحی شود. اینجا دیگر نمیشود یک کتاب درسی را مرمت کرد و تغییر باید ساختاری و مبتنی بر نقشه یک دوره تحصیلی باشد. بنابر این اقدام کوتاهمدت سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی برای مهر امسال بر اساس نظرات کارشناسی معلمان و مطالبه عمومی، بهسازی است. بهطور مثال در برخی تکالیف در کتابهای درسی و مواردی مثل سواد رسانهای و هدایت شغلی، برخی بهسازیها هم در حوزه زیباییشناختی کتاب درسی از نظر فرم و تصویرگری است که با توجه به ظرافتها و دقت و زمان مورد نیاز برای هر کار هنری باید صرف شود، مورد نظر است. رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در خصوص اقدام بلندمدت سازمان گفت: اقدام بلندمدت سازمان پژوهش از جنس روزآمدسازی است که ناظر بر بازطراحی کلیت کتابهای درسی، عناوین دروس و توزیع محتوای زمان آموزش است که بر اساس یک مجموعه از مطالعات راهبردی و توان کارشناسی داخل و بیرون سازمان پژوهش صورت میگیرد. لطیفی در پاسخ به این سؤال که دانشآموزان در گروههای سنی مختلف چه مطالبی را میخوانند گفت: آنچه تغییر از نوع بهسازی است از طریق رسانهها برای سال تحصیلی آتی اعلام خواهد شد ولی آنچه از جنس روزآمدسازی است در قالب راهنماها و چارچوبهای محتوای درسی در اختیار معلمان و مدارس و خانوادهها قرار میگیرد. لطیفیبا حضور در برنامه صبح بخیر ایرانخاطر نشان کرد: در کشور اسناد بالادستی و تحولی بسیار خوبی داریم اما این اسناد نیاز به ترجمه و اجتماعیسازی برای عموم و بهویژه معلمان را دارد تا بتواند یک تغییر نگرش در زاویه نگاه به اجرای محتوای درسی داشته باشد. هر محتوایی باید با نگرش و جهتگیری دقیق و درست برای فهم دانشآموز؛ آموزش داده شود و این نیاز به هدفگذاری دارد و کار این راهنماها ترسیم این هدفگذاری است. بیشتر بخوانید ...
کلاس بدون «معلم» نخواهیم داشت/ مدارس امسال حضوری هستند کلاس بدون معلم نخواهیم داشت/ مدارس امسال حضوری هستند وزیر آموزش و پرورش جزئیاتی از بازگشایی مدارس؛ از آموزش حضوری تا وضعیت واکسیناسیون کرونایی اعلام و تاکید کرد که در مهرماه دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجایی، کل مدارس و تمام مراکز پیش از دبستان فعالیت خود را به صورت حضوری آغاز میکنند. یوسف نوری در گفتوگو با ایسنا،توضیحاتی پیرامون میزان آمادگی وزارت آموزش و پرورش برای بازگشایی مدارس در مهرماه ارائه و اظهار کرد:پروژه مهر از چندماه گذشته کلید خورده است و همکارانم ساماندهی مدارس و نیروی انسانی را انجام دادهاند. وی افزود: یک سری مشکلات در طول مسیر داشتیم، به عنوان مثال سامانههای خوبی نداریم، سامانههایی که از اول، نبودشان از بودشان بهتر بود. پورتال آموزش و پرورش، مناسب نبود که بهتدریج در حال بهبود است. کلاسهای درس آماده شدهاند وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه کلاسهای درس آماده شدهاندگفت: به نظر میرسد کمبود فضای آموزشی نداشته باشیم، اما خب همچنان در بین همین مدارس موجود مدرسه کانکسی و فضای نیازمند مقاومسازی و بازسازی هم داریم اما در مجموع تمهیدات به گونهای فراهم شده است که ابتدای سال تحصیلی مشکل فضای دانشآموزی نداشته باشیم. نوری ادامه داد: اگر هم مشکل فضا وجود داشته باشد از طریق دونوبتی کردن مدارس باید مشکل حل شود. وی درباره تامین نیروی آموزشی نیز اظهار کرد: برای تامین نیروی انسانی تمهید مقدمات شده است تا مشکلی در این زمینه نداشته باشیم. امسال را با کلاس بدون معلم شروع نخواهیم کرد. چالش ۷۵۰ هزار دانشآموز بازمانده از تحصیل وزیر آموزش و پرورش افزود: از جمله مشکلاتی که داریم میتوان به بازماندگان از تحصیل اشاره کرد. از ۹۰۸ هزار بازمانده، در سال گذشته ۱۶۴ هزار نفر به مدرسه برگشتند. اکنون هم دوستانم تلاش میکنند با همکاری معاونت محرومیتزدایی که در معاونت اول ریاست جمهوری مستقر است سایر دانش آموزان را به مدرسه برگردانند. کتابهای درسی به موقع به دست دانشآموزان میرسند نوری با بیان اینکه کتابهای درسی چاپ شدهاند و به موقع در اختیار دانشآموزان قرار میگیرند گفت: فعالیتهای مربوط به رتبهبندی معلمان نیز در حال انجام است و به نظر میرسد مشکل حادی برای بازگشایی نداشته باشیم. هرچند بررسیها و لکهگیریها همچنان در حال انجام است تا اگر مشکلی وجود داشت در مدت باقی مانده مرتفع شود. وی درباره آمار دانشآموزان در سال تحصیلی جدید اظهار کرد: چون بازماندگان را وارد چرخه کردیم امسال حدود ۱۶ میلیون دانشآموز خواهیم داشت. البته با مشخص شدن آمار دقیق دانشآموزان اتباع احتمالا آمار کمی بیشتر از ۱۶ میلیون خواهد شد. وزیر آموزش و پرورش همچنین اعلام کرد که جامعه معلمین رسمی و پیمانی ما حدود ۹۷۰ هزار نفر هستند. علاوه بر آن حدود ۲۰ هزار خرید خدمات و سایر داریم و مجموع آمار پرسنل به حدود یک میلیون نفر میرسد که البته به جز مدارس غیردولتی است. پیشبینی میشود در مدارس غیردولتی حدود ۲۰۰ هزار نفر مشغول خدمت و تدریس باشند. در دوره پیش از دبستان و مهدکودکها نیز تعدادی از همکاران مشغول به کار هستند. مدارس امسال حضوری هستند نوری همچنین با تاکید بر اینکه مدارس امسال حضوری هستند تاکید کرد: خیلی از بنده سوال میکنند که آیا مدارسحضوری است یا خیر. بنده تعحب میکنم؛ از روزی که آمدم گفتم مدارس باید حضوری باشد. این گفته برآمده از مطالعات مختلف بود. ما دو مرتبه هم برای بازگشایی حضوری خیز برداشتیم که موفق نشدیم و جامعه آماده نبود اما در نهایت و در خیز سوم، همه با هم متفق بودیم و بازگشایی حضوری بعد از عید انجام شد و خوشبختانه بعد از اینکه مدارس را باز کردیم، کرونا هم کم شد. وی تصریح کرد: بنابراین در مهرماه دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجایی، کل مدارس و تمام مراکز پیش از دبستان فعالیت خود را به صورت حضوری آغاز میکنند. توصیه به معلمان برای تزریق دز یادآور واکسن وزیر آموزش و پرورش درباره ضرورت انجام واکسیناسیون جهت حضور در مدرسه نیز گفت: واکسیناسیون دانش آموزان اجباری نبود اما خب درصد بسیار بالایی واکسن را تزریق کردند و تا آخرین گزارشی که داشتم تا ۹۶ درصد دز اول را گرفته بودند و حالا هم با توجه به اینکه منوط شده بود واکسن بزنند و بعد وارد مدرسه شوند تا همکارانم کنترل بیشتری را به جهت سلامت خود دانش آموزان داشته باشند. نوریضمن بیان این توصیه که همکاران دز یادآور تزریق کنند گفت: بنده خودم دز چهارم را تزریق کردم و به همکارانم سفارش میکنم حتما تزریق دز یادآور را انجام دهند. معلمان جزو اقشاری بودند که بالاترین میزان تزریق واکسن را داشتند. توزیع سرانه بهداشتی میان مدارس وی با اشاره به اینکه قبلا نسبت هر مراقب سلامت به ازای دانشآموزان، یک به ۷۵۰ بود که با مجوز جذب مربیان بهداشت این نسبت به یک به ۴۸۰ رسیده است گفت: امسال هم ۳۵۰ نفر ورودی دانشگاه به عنوان معلم بهداشت مدارس خواهیم داشت. این دو اقدام اساسی از جهت شاخص ها و تربیت معلم بود. هرچند همچنان کسری معلم بهداشت خواهیم داشت. وزیر آموزش و پرورش افزود: اعتبارات سرانهای هم برای مدارس داریم که از طریق معاونت تربیت بدنی به مدارس ابلاغ خواهد شد. ستاد کرونا ۱۸۰ میلیارد تومان تخصیص داد و خود ما هم اعتباراتی را ابلاغ کردیم که زمینه ضدعفونی و تهیه ملزومات بهداشتی لازم فراهم شود. بیشتر بخوانید ...
آغاز توزیع کتب درسی به مدارس/اعمال ۲۰۰ تغییر در کتابها آغاز توزیع کتب درسی به مدارس/اعمال ۲۰۰ تغییر در کتابها رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی درباره چاپ و توزیع کتب درسی در سال تحصیلی پیش رو گفت: برای امسال و تا کنون ۱۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار جلد کتاب درسی سفارش چاپ داده بودیم که چاپ شده و آماده است و توزیع از مناطق به مدارس از ۱۰ شهریور آغاز شده است. همیشه درصدی را بیش از برآورد جمعیت تولید میکنیم تا مطمئن شویم کتاب به دست همه دانش آموزان می رسد. به گزارش ایسنا،حجتالاسلام والمسلمین علی لطیفی در نشستی خبری با بیان اینکه یک سیاست ما ارتقای تعاملات درون بخشی با معاونتها و سازمانهای زیرمجموعه وزارتخانه است گفت: سیاست دوم ما توجه جدیتر به تحولات فرهنگی و اجتماعی معاصر جامعه است. انتظار مردم مبنی بر روزآمد کردن محتوای آموزشی با اقتضائات روز، انتظار به حقی است. وی افزود: یکی از ابعاد این مسئله دوره کرونا و دیگری تغییر و تحولات فناورانه است. ما هم در زمینه روش ها و هم شیوههای ارائه محتوا و هم صلاحیت ها و شایستگی ها و توانمندیهایی که دانش آموزان برای زندگی در شرایط جدید نیاز دارند، باید به سمت تغییر و اصلاح حرکت کنیم. رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی با بیان اینکه سازمان برای مواجهه با زیست بوم جدید پساکرونا و آموزشهای ترکیبی برنامه ریزی کرده است اظهار کرد: یکی دیگر از سیاستهای ما استفاده از ظرفیتهای بیرونی اعم از معلمان باتجربه و پیشکسوت است. حمایت و همچنین اشاعه برنامه درسی از سیاست های دیگر ماست. رویکرد جدی ما توجه به اقتضائات درون مدرسه است. لطیفی ادامه داد: توجه به اسناد تحولی مصوب و پیگیری اجرایی سازی اسناد تا سطح مدرسه در راس سیاست های ما قرار دارد. وی با اشاره به اینکه تمرکز اساسی سازمان توجه به مطالبات اسناد بالادستی در دوره های تحصیلی مختلف است اظهار کرد: تدوین راهنماهای درسی حوزه تربیت و یادگیری از دوره ریاست ملکی آغاز شده است و در حال تکمیل قطعات پازلی هستیم که به واسطه آن بازنگری در کتب درسی صورت میگیرد. تقویت سرمایه انسانی در سازمان نیز مدنظر است، بخشی از نیروها در آستانه بازنشستگی قرار دارند و باید نیروی تازه نفس وارد سازمان شوند. رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی با اشاره به اینکه برای چاپ کتب درسی سالانه ۴۵ تا ۴۷ هزار تن کاغذ و ۴۲۰۰ تا ۴۵۰۰ تن مقوا نیاز داریم که این حجم از مقوا از خارج وارد میشد گفت: امسال تفاهم نامه برای تولید صد درصدی مقوای جلد کتب درسی منعقد شد. از ۴۵ هزار تن کاغذ مورد نیاز نیز حداکثر ۷۰۰۰ تن تولید داخل بود که امسال تفاهم نامه تولید ۳۰ هزار تن کاغذ داخلی منعقد شده است که اتفاق بزرگی در زمینه حرکت به سمت خودکفایی بود. لطیفی درباره چاپ و توزیع کتب درسی در سال تحصیلی پیش رو اظهار کرد: برای امسال و تا کنون ۱۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار جلد کتاب درسی سفارش چاپ داده بودیم که چاپ شده و آماده است و توزیع از مناطق به مدارس از ۱۰ شهریور آغاز شده است. همیشه درصدی را بیش از برآورد جمعیت تولید میکنیم تا مطمئن شویم کتاب به دست همه دانش آموزان میرسد. ثبت سفارش کتب درسی توسط ۹۲ درصد دانش آموزان؛ باقیماندهها سریعتر اقدام کنند اعمال ۲۰۰ تغییر در کتب درسی از اصلاحات جزئی تا کلیات وی افزود: تا کنون ۹۲ درصد دانش آموزان ثبت سفارش انجام دادهاند. از خانوادهها درخواست میکنم سریعتر اقدام کنند تا کتاب راحتتر به دست فرزندانشان برسد. رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی با بیان اینکه نزدیک به ۹۷۰ عنوان کتاب درسی داریم که برای سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۰۰ عنوان تغییراتی داشتهاند؛ از اصلاح جزئی گرفته تا کتب نونگاشت گفت: تعداد خیلی کمی کتب نونگاشت یا با تغییرکلی بوده اند. تعدادی کتب نونگاشت در حوزه کاردانش و حدود ۱۳ تغییر کلی کتب درسی داشته ایم و مابقی اصلاحات جزئی بوده است. آغاز بهسازی کتابهای درسی با اصلاح تکالیف، غنیسازی محتوا و زیباشناختی لطیفی افزود: برای سال ۱۴۰۲ هنوز عدد و رقمی از اصلاحات و تغییرات اعلام نشده و پروژه بهسازی کتب درسی را آغاز کرده ایم که بر سه زمینه متمرکز است. محور نخست اصلاح فعالیت های یادگیری و به عبارتی تمارین و تکالیف کتب درسی است. محور دوم غنی سازی برخی کتب در برخی حوزههای محتوایی مورد تاکید مانند سواد رسانهای است. محور سوم نیز ارتقای ابعاد زیبایی شناختی برخی کتب درسی است که به صورت آزمایشی است. وی درباره الزامات تغییر کتب درسی گفت: از تالیف و نگارش برخی کتب درسی ما حدود ۱۰ سال و برخی بیش از ۱۰ سال گذشته است. از سوی دیگر عدم تناسب میان حجم محتوا و زمان آموزش احساس میشود. مسئله اساسی که در فرمایشات رهبری نیز بدان اشاره شده بود این است کهشایستگیها، مهارتها و توانمندیهایی که دانش آموز به آن نیاز دارند را مورد توجه قرار دهیم که ناظر بر به روز آوری و بهسازی کتب درسی است. لطیفی ادامه داد: در گام اول نیازسنجی را آغاز کردیم. بالغ بر ۱۰۰ مطالعه و پژوهش جمع آوری شده و در حال بازبینی و فراتحلیل این مطالعات هستیم. دوم مطالعات آینده نگرانه است که به آنها نیز توجه داریم تا بتوانیم نیازهای آتی دانش آموزان را نیز پوشش دهیم. نیازها به طور مستمر رصد میشوند. بیشتر بخوانید ...
مسئولين و پشتيبان ها
ابراهیمی

تمام پایه ها

عسکری

تمام پایه ها

جشنی

مسئول IT

رنجبر

تمام پایه ها

گالری تصویر نمایندگی
تصویری برای گالری آپلود نشده است!!

آزمون های سراسری گاج فعالیت رسمی خود را از سال 1388 با هدف توسعه ی عدالت آموزشی آغاز نموده و در تلاش است با برگزاری آزمون های هدفمند، طراحی سوالات استاندارد و با کیفیت، تاثیر بسزایی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته باشد.
خوشبختانه این مهم با کسب رتبه های برتر و تک رقمی در کنکور سراسری و همچنین پذیرفته شدن دانش آموزان در آزمونهای ورودی مدارس تیزهوشان و مدارس خاص، تا حدود زیادی محقق شده است.

بیشتر بدانید...